Duistere wolken aan de horizon

Voor ons ligt de vrucht van ruim een jaar coalitiebeleid van SGP-ChristenUnie, CDA, PRO Sliedrecht en PvdA. Het is een product van voortgezet en ongewijzigd beleid. Een licht gevoel van onvrede bij de coalitie is kennelijk gecompenseerd met redelijk grote kredieten voor zogenaamde grote projecten waar de toegevoegde waarde op zijn minst onduidelijk is. De kritiek van Slydregt.NU richt zich op belastingwolkjes aan de horizon en de door de coalitie genomen risico’s betreffende de door de coalitie gekoesterde grote projecten en – naar wat recent pijnlijk duidelijk is geworden – hobbels in de samenwerking met verbonden partijen en de in dit verband gedeelde dienstverlening.

Belastingwolkjes

Zeg maar gerust duistere belastingwolken. In de inleiding van Programmabegroting 2020 maakt de coalitie trots melding van haar beleid in vier jaar vanaf 2020 tot en met 2023 toe te groeien naar 100% kostendekkendheid van de tarieven en heffingen in de gemeente. Dit streven van de coalitie leidt tot een voordelig effect op de begroting van € 438.000 in 2020 tot wel € 1.749.000 in 2023. Als u nu denkt dat dit ten goede komt aan de financiën van de Sliedrechter dan komt u van een koude kermis thuis. In feite is er immers sprake van een lastenverzwaring voor de Sliedrechter. De naar de mening van de coalitie relatief lage kostendekkendheid van tarieven en heffingen wordt in vier jaar tijd verviervoudigd. De extra opbrengst komt niet ten goede van de burger maar worden gebruikt om het tekort vanuit het sociale domein en het wegvallen van de inkomsten uit precariobelasting te dekken. De reguliere belasting van de gewone burger blijft hetzelfde en de door de gemeente aan hem/haar verleende diensten worden aanmerkelijk duurder. Per saldo bent u dus meer aan belastingen, tarieven en heffingen kwijt. Slydregt.NU verwacht zelfs dat de belastingen zelfs zullen stijgen in verband met de ondoordachte ambities van de coalitie betreffende grote projecten en de onbegrepen warme gevoelens van de coalitie bij verbonden partijen betreffende de volledig overbodige bureaucratische dienstverlening. Slydregt.NU is hier uiteraard op tegen. De betreffende wethouders moeten zo snel mogelijk hun onbegrensde ambities bijstellen en afscheid nemen van onbegrensde grote projecten en financieel onbetrouwbare verbonden partijen.

Grote Projecten

Slydregt.NU heeft de wethouder gevraagd om een uitsplitsing van de kans categorieën in tabel 4.2.1. “risicoprofiel gemeente Sliedrecht”. De wethouder antwoordt, dat in de tabel alle vastgoed en grondexploitaties zijn opgenomen en dat – op grond van voor Slydregt.NU onduidelijke redenen een uitsplitsing per project niet mogelijk is. Per project zouden verschillende risico’s van toepassing zijn en enkele grondexploitaties zijn vertrouwelijk in verband met de inhoud daarvan. Hierdoor zijn op alle grote projecten alle kans categorieën I/II/III/IV van toepassing verklaard. Dit kan natuurlijk niet en iedere zichzelf respecterende toezichthouder moet hier doorvragen. Slydregt.NU kan dan ook niet anders dan met betrekking tot de grote projecten uitgaan van de zwaarste risicocategorie IV. Slydregt.NU is van mening dat de gemeente zich zo spoedig mogelijk zonder al te grote kleerscheuren uit al haar grote projecten moet terugtrekken. De gemeente moet geen projectontwikkelaar meer spelen en het ontwikkelen van bouwprojecten aan bouwondernemers overlaten. Slydregt.NU ziet de activiteiten van de coalitie betreffende het nodeloos herinrichten van het Merwedeplein in het kade van de revival van de Kerkbuurt als bewijs van de ongebreidelde zucht naar grote projecten. De toegevoegde waarde van deze onnodige uitgave – ook al is deze reeds gedekt in de begroting – is nihil. De middelen zouden beter worden ingezet voor de noodzakelijk ombuigingen van de coalitie.

Verbonden partijen

De wethouder heeft aangegeven dat met het oog op de recente ontwikkelingen bij de verbonden partijen in de onderliggende berekeningen inderdaad de kans categorie III en IV is gebruikt. De tabel behoort te worden aangepast en behoort te vermelden I/II/III/ en IV. Ook hier staan kennelijk alle signalen op rood en is een keuze voor een kans categorie niet mogelijk.

a. GR Drechtsteden

Slydregt.NU ziet niet in waarom de gemeente – desnoods met reguliere dienstverlening – haar eigen bedrijfsvoering niet kan voeren. De aanbestedingen zijn voor Slydregt.NU sowieso een omstreden onderwerp gelet op de aard en omvang van de in Sliedrecht gebruikelijke – kleinschalige – projecten en leveren zelfs ongewenst hoge kosten op. De kwantitatieve toegevoegde waarde is Slydregt.NU niet duidelijk.

b. GR Sociale Werkvoorziening

Per 1 januari 2019 zijn er 97 Sliedrechters werkzaam via Drechtwerk. Met betrekking tot de Wet sociale werkvoorzieningen kan de wethouder echter de kwantitatieve toegevoegde waarde van de dienstverlening ook niet duidelijk maken. Er zijn tegenwoordig veel dienstverleners op de markt om de arbeidsmarkt te ontsluiten voor genoemde categorie werknemers. Het ligt voor de hand op korte termijn de toegevoegde waarde van de GR boven water te krijgen en – desnoods – over te stappen naar een reguliere dienstverlener.

c. GR Dienst Gezondheid en Jeugd.

Deze GR heeft een reputatie opgebouwd betreffende “niet te vermijden” begrotingsoverschrijdingen. Begrotingsoverschrijdingen zijn niet geoorloofd. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de GR en haar leidinggevenden. De bijdrage van de gemeenten is gebaseerd op basis van de bijdragen die de gemeenten voor dit doel ontvangen in de algemene uitkering. Het kritieke punt is dan ook gelegen in de al dan niet voorgeschreven verdeling van de overschrijdingen van het budget op basis van solidariteit naar rato. Dit is een uiterst onverstandige oplossing. In de praktijk blijkt er nu geen enkele sanctie te staan op budgetoverschrijding. Er is hier sprake van een bodemloze put. De wethouder moet niet langer meewerken aan de verdeling van budgetoverschrijdingen naar rato. De wethouder moet in de toekomst alles contracteren op basis van vaste prijzen afsluiten bij voorkeur per individueel geval.

Slydregt.NU is van mening dat voortzetting van de relatie met de verbonden partijen een uitzichtloze weg is. De gemeenschappelijke regelingen zijn uitgegroeid naar volwassen bureaucratieën met een eigen agenda. De toegevoegde waarde is onduidelijk en een onevenredig gedeelte van de gemeentelijke budgetten wordt opgeslokt door niet effectieve en niet efficiënte processen. Het bewijs is geleverd door de voortdurende budgetoverschrijdingen bij GR Dienst Gezondheid en Jeugd en de onmogelijkheid om enige toegevoegde waarde kwantitatief vast te stellen. De Gemeenschappelijke Regelingen moeten dringend worden getransformeerd naar een licht samenwerkingsverband, bestaande uit een strategisch overlegplatform en (mogelijk) een shared service center met specifieke diensten tegen vaste vergoedingen zoals reeds in diverse rapporten is aangegeven.

Stemverklaring

Slydregt.NU stemt in met de begroting 2020 ondanks we tegen de verhogingen van belastingen, tarieven en heffingen zijn. Wij vinden nog steeds dat er structureel iets moet veranderen in de gemeenschappelijke regelingen qua organisatiecultuur en mentaliteit. We lopen te grote risico´s op de grote projecten. Het is dat de begroting sluitend is en dat er een dreiging is dat Sliedrecht onder curatele wordt gesteld door de provincie als de raad niet instemt met deze begroting dat Slydregt.NU uiteindelijk met tegenzin instemt met deze begroting.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s