Jongeneel gekozen als lijsttrekker Slydregt.NU voor gemeenteraadsverkiezingen 2022

Leden van Slydregt.NU hebben woensdagavond 27 oktober 2021 in de fractiekamer van Slydregt.NU in het raadhuis Mark Jongeneel gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De gehele lijst zal in januari 2022 bekend worden gemaakt dus geïnteresseerden kunnen zich nog steeds aanmelden voor een plek op de lijst. Het verkiezingsprogramma zal in februari 2022 worden gepresenteerd.

“Ik ben blij met het vertrouwen van onze leden. Ik heb er heel veel zin om met een team vol vertrouwde gezichten en met nieuw talent de verkiezingen in te gaan. We gaan voor 4 zetels!”, Aldus Mark Jongeneel. Mark Jongeneel is sinds maart 2018 raadslid in Sliedrecht.

Onze fractievoorzitter en lijsttrekker Mark Jongeneel

Motie Herinrichting Kerkbuurt Oost

Dinsdag 26 oktober jl. lag de motie van D66 over de herinrichting Kerkbuurt Oost op tafel. Natuurlijk heeft Slydregt.NU een mening over deze motie. Ons standpunt over deze motie kunt u hieronder lezen.

Slydregt.NU snapt de overwegingen om voor of tegen de motie te stemmen. Je kunt tegen deze motie stemmen omdat je de indiener niet mag. Dit vinden wij Haagse praktijken laten wij als raad daar boven staan. Jullie weten van ons dat wij D66 landelijk ook een nare globalistische partij vinden. In dit geval kijken wij wat het beste is voor de hoofdgebruikers van Kerkbuurt Oost. Je kunt tegen de motie stemmen dat je echt vindt dat door de herinrichting een duidelijke afscheiding komt tussen het winkelgebied Kerkbuurt en woongebied Kerkbuurt. Slydregt.NU ziet Kerkbuurt Oost als een woongebied. Wij begrijpen dat het woongenot een stuk minder wordt als de weg voor je huis wordt opengesteld voor autoverkeer. Meer geluidshinder en de verkeersveiligheid gaat achteruit. Als Slydregt.NU dan als argument hoort van de voorstanders van dit plan dat er alleen autoverkeer moet komen omdat het dan duidelijk wordt voor het grote publiek waar het winkelgebied begint. Dan denken wij echt dat de raad het denkvermogen van de consument onderschat. Veel Sliedrechters weten echt wel dat de winkelpromenade van de Kerkbuurt begint bij Verschoor en Klein Kleding. Er wordt een paardenmiddel ingezet om dit doel te bereiken. Er zijn ook andere opties om dit te bewerkstelligen. Afbakening door vlaggen, borden of een toegangspoort. Wij zullen daarom de motie van D66 steunen omdat wij de kant kiezen van de hoofdgebruikers van Kerkbuurt Oost en dat hun woongenot gewaarborgd blijft. De herinrichting van Kerkbuurt Oost dient niet het algemeen belang het gaat uiteindelijk alleen maar verliezers opleveren. Het beste zal zijn dat deze raad het plan heroverweegt want de noodzaak en nut ontbreekt om het huidige plan uit te voeren anders had dit plan niet 3 jaar in de la blijven liggen.

D66 heeft deze motie uiteindelijk ingetrokken nadat het College van B&W heeft laten weten dat een extern bureau gaat kijken hoe de Kerkbuurt Oost het beste kan worden ingericht. Slydregt.NU wacht de bevindingen van dit externe bureau met veel interesse af.

Diftar

Diftar is de afkorting voor differentiatie afvaltarieven. Diftar brengt vreugde onder de inwoners, want het door de inwoners aangeboden restafval wordt voor 100% doorberekend. Dit betekent dat veel minder restafval wordt aangeboden. Dit is uiteraard goed voor het milieu en wie wil dit nu niet. Het systeem is vooral bekend als het pasjessysteem. Een dichte afvalcontainer die alleen toegankelijk is met pasje en tegen betaling. De gemeente heeft een onderzoek doen instellen door een extern bureau. Vanuit het kieskompas is er een enquête gemaakt en deze is verspreid onder de inwoners van Sliedrecht. Om te vragen hoe denkt de Sliedrechter hier over. Wil de Sliedrechter gaan betalen per zak? En wat zijn de gevaren? Maar ook over de praktische kant is het handig en gemakkelijke voor elke inwoner. Woensdag 6 oktober jl. kreeg de gemeenteraad de eerste resultaten van het onderzoek het volledige rapport zal eind deze maand volgen. Maar de Sliedrechter heeft terechte zorgen en loopt niet gelijk warm voor een pasjessysteem. Dat was goed te zien in de eerste resultaten. Het is vooral goed te zien hoe de inwoner er over denkt. Want uiteindelijk doen we het in de gemeenteraad voor de inwoner. En een pasjessysteem zou een enorme invloed hebben op het dagelijks leven. Slydregt.NU ziet dan ook niet veel heil in dit pasjessysteem. De ervaringen in gemeenten, die het systeem hebben ingevoerd zijn nogal divers. Er ontstaat een stroom van illegale dumpingen. Complete huisraden, autobanden en zelfs grote zakken etenswaren worden gedumpt bij de afvalcontainers. Dagelijks zijn wijkbeheerders uren bezig om de vele meldingen en dumpingen af te handelen. Het aansturen van ambtenaren en vuilniswagens om de puinhopen op te heffen. Handhavers moeten zakken openen om de overtreder op te sporen met het oog op bekeuringen. Al die vele uren zijn ambtenaren niet beschikbaar voor andere noodzakelijke werkzaamheden. Slydregt.NU ziet veel handhavingsproblemen op ons afkomen en hoge kosten. DE extra inzet van ambtenaren wordt immers door ons allemaal betaald. Slydregt.NU pleit voor een referendum onder de inwoners. Dit is een (schijn)oplossing, die ons allemaal aangaat. Laten we het besluit dan ook met zijn allen nemen!

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 14 oktober 2021. Geschreven door ons burgerraadslid Boudewijn Brandwijk.

SLYDREGT.NU ZOEKT ENTHOUSIAST TALENT

Slydregt.NU is op zoek naar strijdbare Sliedrechters die zich kandidaat willen stellen voor de gemeenteraad.

WIE IS SLYDREGT.NU?
Slydregt.NU is de partij die knokt voor een levendig, schoon en veilig Sliedrecht. Door onze inspanningen willen wij Sliedrecht weer laten bloeien. Een Sliedrecht waar geen ruimte is voor stilstand.

Dat doen wij niet door aan de zijlijn te blijven staan! Slydregt.NU neemt haar verantwoordelijkheid onder meer door het dorp mede te besturen. Het doel van Slydregt.NU is een veiliger Sliedrecht, lagere woonlasten (betaalbare woningen), meer ruimte voor activiteiten en jongeren.

Slydregt.NU is kritisch wat betreft integratie, immigratie en klimaathysterie. Die onderwerpen staan bij ons hoog op de agenda.

JOUW MENING IS BELANGRIJK!
Heb jij een mening over wonen, werken en recreëren in Sliedrecht? Spreekt dit jou aan: open en eerlijk, geen woorden maar daden?

Ben jij iemand die actief is en de problemen van de wijkbewoners graag onder de aandacht brengt? Of ben je iemand die problemen praktisch oplost en waar nodig omzet in daadkrachtig beleid?

Meld je dan snel aan bij Slydregt.NU als kandidaat voor de gemeenteraad!

AANMELDEN ALS KANDIDAAT GEMEENTERAADSLID
Stuur voor 18 oktober 2021 je motivatiebrief met CV naar:
Slydregt.NU, t.a.v. de selectiecommissie, Dr. Langeveldplein 20, 3361 HE Sliedrecht of e-mail slydregt.nu@gmail.com.

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Bel dan 0646077339 en vraag naar partijvoorzitter Cees Westerhout.

Slydregt.NU zoekt nieuwe raadsleden.

Kredietaanvraag groot-onderhoud De Lockhorst

Slydregt.NU vindt de Lockhorst onmisbaar als hart van de sportaccommodaties die zullen herrijzen aan deze kant van de A15. Met haar sportzalen en zwembad is de Lockhorst een belangrijke schakel. Dat deze accommodatie een flinke opknapbeurt nodig heeft is met het blote oog waar te nemen. Toch plaatst onze fractie een paar kanttekeningen ten opzichte van het voorliggende raadsvoorstel. Hopelijk kan de wethouder hier ons opheldering over geven in zijn termijn.

Het plan is zo opgesteld dat rekening wordt gehouden met een nog op te stellen advies ‘Toekomstvisie sportaccommodaties’ waar nog een opdracht voor moet worden verstrekt. Als de uitkomsten van dit advies bekend zijn dan kan het krediet van 1,47 miljoen euro – zeer waarschijnlijk – niet toereikend zijn en zelfs hoger uitvallen. Of zien wij dit verkeerd portefeuillehouder? Waarom gaan wij een krediet vaststellen als er nog een advies moet worden ingewonnen?

In het raadsvoorstel wordt het volgende gesteld:

‘’ Het recreatieve gebruik van het zwembad staat onder druk, door het niet voldoen aan wet- en regelgeving (waardoor sluiting dreigt) en door een gedateerde uitstraling die waarschijnlijk ook een lage bezetting tot gevolg heeft.’’


De lagere bezetting heeft andere oorzaken als je je oor ter luister legt bij de Sliedrechter. Men klaagt over de minimale openingstijden en dat men nooit weet welke baden of de glijbaan open zijn. De slechte hygiënische omstandigheden van het zwembad zijn geen publiek geheim meer. De rattenplaag is wel het uiterste. Het is logisch dat men daarom uitwijkt naar natuurwater of naar omliggende zwembaden in andere gemeenten. Er wordt geadviseerd onderzoek te doen naar een betere bezetting van het recreatieve deel en dit toe te voegen aan de opdracht tot het opstellen van een visie op de sportaccommodaties. Dus weer een onderzoek dat duizenden euro’s gemeenschapsgeld gaat kosten. Met gezond verstand kom je al een heel eind volgens Slydregt.NU en heb je geen onderzoek meer nodig als je de huidige exploitatie eens rustig evalueert. Misschien dat de wethouder eens per week kan gaan zwemmen.

Het raadsvoorstel is over het zalencomplex best wel zuinigjes. Zijn de zalen wel in goede staat? Verder zijn wij kritisch om het zalencomplex aan te pakken met het oog op de renovatie van het Raadhuis en de reeds aangenomen renovatie van Elektra. Het Raadhuis zou ook een plek van ontmoeting moeten worden. Slydregt.NU ziet meer in een bestuurlijk centrum. Wij zijn bang dat het zalencomplex van de Lockhorst, Elektra en  het Raadhuis elkaar gaan bijten omdat zij dezelfde functie gaan vervullen. Is hier wel een duidelijke visie op? Is het niet verstandig om eerst een zalenbeleid te ontwikkelen en niet onbeperkt te renoveren en nieuwe zalen te creëren? Het gemeenschapsgeld moet optimaal besteed worden en daarin is er geen plek voor leegstand door onderbezetting.

Gebouwencomplex de Lockhorst (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Nooit oude schoenen weggooien voor men nieuwe heeft

Dinsdag 15 juni 2021 is de regionale energiestrategie behandeld. Daar werd verkondigd dat klimaatverandering 1 van de grootste zorgen is voor de Sliedrechter. In de ogen van Slydregt.NU vindt de Sliedrechter het belangrijker om betaalbaar te kunnen wonen, werk te hebben en gezond en veilig te kunnen recreëren in Sliedrecht.

Wij vinden het niet noodzakelijk dat we van het aardgas afgaan natuurlijk is het wel verstandig om niet afhankelijk te zijn van 1 soort energie. Daarom moet men ook kijken naar alternatieve energiebronnen zoals kernenergie, thorium en waterstof. Zonne-energie, windenergie en aardwarmte leveren te weinig energie of ze zorgen juist dat Sliedrecht onleefbaar wordt. Slydregt.NU vindt dat iedere Sliedrechter de vrije keuze moet behouden op welke energie men zijn huishouden laat draaien. Daar hoort zeker het schone aardgas bij.

Wij zijn voorstander van het opwekken zonne-energie vanaf bestaande objecten zijn wij een voorstander. Dit moet wel op vrijwillige basis gebeuren dit mag nooit door de overheid dwingend worden opgelegd. Daarnaast zijn wij wel van mening dat zonnepanelen veilig moet worden geïnstalleerd zodat het brandgevaar tot het minimum wordt beperkt. Wij zijn tegen het massaal omvormen van groene graslanden tot kunststofvlaktes van pikzwarte zonnepanelen, waaronder alle groen -inclusief de tevens door onze ‘groene’ regering gewenste biodiversiteit- verdort.

Met een Natura 2000 gebied naast de deur lijkt ons de komst van windmolens en zonneweiden een brug te ver. Slydregt.NU gaat niet meewerken aan horizonvervuiling en het verkleinen van de leefomgeving van trekvogels. Daarnaast blijken windmolens laagfrequent geluid te veroorzaken dat verder draagt dan gewoon geluid. Ze zouden bovendien verantwoordelijk kunnen zijn voor grondtrillingen, een recente ontdekking, die nog nader moet worden onderzocht. Het lijkt er op dat windmolens schadelijk zijn voor mens en dier.

Sliedrecht gaat via geothermie aardwarmte winnen. Aardwarmte wordt op een vergelijkbare manier gewonnen zoals schaliegas. Aan het winnen van schaliegas zijn risico’s verbonden. Schaliegas moet met ingewikkelde technieken en chemische stoffen uit steenlagen worden geperst met risico’s op aardbevingen en drinkwatervervuiling.

Men moet nooit oude schoenen weggooien voor men nieuwe heeft. Aardgas moet men niet vervangen maar men moet de mogelijkheden verruimen waar men uit kan kiezen. Geef de Sliedrechter wat te kiezen dat past bij zijn huishouden. Geef de Sliedrechter waar voor zijn geld!

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 18 juni 2021. Geschreven door onze fractievoorzitter Mark Jongeneel.

De visie van Slydregt.NU op Sliedrecht in 2030

Laten we met de raad afspreken dat we Sliedrecht niet langer onderverdelen in Sliedrecht-Zuid en Sliedrecht-Noord. Sliedrecht is één geheel en daar loopt toevallig de A15 en het spoor tussen door. Als we Sliedrecht gezond door willen laten ontwikkelen moeten we stoppen met het onderscheid maken tussen noord en zuid. Overal moeten dezelfde regels gelden want samen uit samen thuis. Winkels boven de A15 open op zondag dan moet dit gewoon voor heel Sliedrecht gelden. Geef de Sliedrechters de vrijheid om te mogen ondernemen op zondag dit geldt tevens voor de sluitingstijden voor de horeca. Laat dit de ondernemers nu is gewoon lekker zelf uitzoeken.

Slydregt.NU zal deze algemene beschouwingen gebruiken om vooruit te kijken en onze visie uiteen te zetten voor Sliedrecht richting 2030 nadat het college dit bij de vorige Kadernota heeft gedaan. Sliedrecht wordt aangesloten op een lightrailverbinding die gaat lopen naar Feyenoord City, deze lijn zal verder langs Papendrecht, Alblasserdam en Ridderkerk gaan. Sliedrecht zal ook een forse bijdrage leveren om de woningnood tegen te gaan. We gaan woningen bouwen in het stationsgebied dit moet dik en goedkoop gebeuren. Deze woningen zijn bedoeld als starterswoningen en sociale woningbouw. Het zal bestaan uit laagbouw geen Tienhoogflats. De Sliedrechter wil een huis met een tuin. Bij de waterberging willen wij dun en duur bouwen. Deze bouwkavels moeten vrij worden gegeven en naar eigen inzicht moet er gebouwd kunnen worden. Er zal wel landelijk gebouwd moeten worden ook hier gaan we niet de hoogte in. Tevens willen we bij de waterberging ook een strandje zien herrijzen met een horecagelegenheid. Het wordt tijd dat Sliedrecht ambitieus wordt. Geen woorden maar daden!

Het vergeven van sociale huurwoningen aan statushouders zal in 2030 ook tot de verleden tijd behoren wij zullen er vandaag de eerste aanzet toe geven om er een motie over in te dienen. Als mensen zich bij Woonkeus melden sluit men zich netjes aan in de rij en krijgt men een huurhuis toegewezen als men aan de beurt is. Slydregt.NU is erg benieuwd hoe het staat met onze motie over de woonplicht die aangenomen is bij de algemene beschouwingen van 2020. Kan de wethouder vertellen hoe het staat met de notitie, waarin wordt aangegeven hoe groot het probleem is dat huizen worden gekocht om deze dan weer te verhuren als verdienmodel zonder er zelf in te gaan wonen en hoe lokaal een woonplicht ingevoerd kan worden.

Nu vragen natuurlijk bepaalde fracties zich af op welke energiebronnen zullen de Sliedrechters over 10 jaar hun huishouden laten draaien. Wij zeggen dat het een combinatie wordt van gas, waterstof en thorium. De Sliedrechter kan zelf de keuze maken met welke energiebron men aan de slag gaat. Windmolens en zonneweiden zullen in 2030 alweer massaal gesloopt worden in Nederland omdat men beseft dat dit net zo’n grote vergissing is zoals de Energiewende in Duitsland. Wel zullen er wel op veel daken van bedrijven en woningen en op geluidsschermen zonnepanelen zijn bevestigd. Sliedrecht zal ook schoner en groener worden qua beplanting. Daarnaast worden de sloten en singels goed onderhouden en wild onkruid op vluchtheuvels en parkeervakken in woonwijken is verleden tijd. Sliedrecht zal bij het afvalbeleid kiezen voor nascheiding en niet voor Diftar waarmee de omliggende gemeenten het schip mee ingaan. Helaas wil de huidige wethouder toch voor Diftar gaan daarom wil Slydregt.NU weten van de wethouder waarom de alternatieven niet eerst goed worden vergeleken met de effecten van dit systeem op korte, middellange en lange termijn?

In 2030 zal Sliedrecht ook een hotel tellen gevestigd langs de A15, in de nabijheid van de op- of afrit van de A15 in Sliedrecht-Oost. Niet op de plaats van Sportpark de Lockhorst, de voetbal en tennis handhaven we op de huidige plaats. Hun onderkomens zullen in 2030 hypermodern zijn. De nieuwe raad zal in 2022 erkennen dat je best van koers mag veranderen als je niet wilt vastlopen op een zandbank. Naast een hotel zullen er ook diverse B&B’s zijn in Sliedrecht. Sliedrecht heeft zich dan namelijk op de kaart weten zetten als toeristische hotspot en zal als opstapplaats dienen voor de waterbus, rondvaarten en vaar-vistochten naar de Biesbosch. Daarnaast kan men vanuit Sliedrecht mooie fietstochten maken door de Alblasserwaard, het Eiland van Dordt en naar Gorinchem. Tot slot zal Sliedrecht bekend staan om haar interactieve Nationaal Baggermuseum met kenniscentrum.

We streven ernaar om inzichtelijk te maken wat de gemeente doet met geïncasseerde heffingen en belastingen. De Sliedrechter moet kunnen terugvinden wat er met zijn betaalde ozb is gerealiseerd in het dorp. Ook zal in de komende collegeperiode de hondenbelasting worden afgeschaft al wordt dit niet lokaal besloten maar nationaal. Slydregt.NU is erg benieuwd hoe de wethouder deze misgelopen inkomsten wil gaan opvangen?

De 3 pilaren van het gemeentebeleid zullen dus gaan bestaan uit wonen, werken en recreatie. Tot zover onze visie van Sliedrecht in 2030 nu gaan we over naar de hedendaagse ergernissen van de Sliedrechter die men liever vandaag dan morgen opgelost ziet voorzitter.

In Sliedrecht wordt het plannen en uitvoeren van werkzaamheden door veel Sliedrechters ervaren als een groot drama. Heeft de gemeente het overzicht van deskundigheid hiervoor wel in huis? Even pas op de plaats en nadenken kan veel ergernis en geld besparen. Niet alles hoeft tegelijk open te liggen. Tot slot ergeren veel Sliedrechters zich aan het weggedrag van verkeershufters. Het weggedrag is ten hemel schreiend. Op de Stationsweg, Thorbeckelaan, Rembrandtlaan, 30 kilometerzones is het bar en boos. Bromfietsen en scooters rijden op fietspaden in plaats van op de rijbaan en bovendien met aanzienlijk hoge snelheden. Kunnen bedrijven die gebruik maken van maaltijdbezorgers hier om mee te beginnen worden aangesproken aangezien die zich hier ook veelvuldig schuldig aan maken. De grootgrutter op het Winklerplein heeft chauffeurs die regelmatig over het trottoir en fietspad rijden. De Sliedrechter ergert zich dood dat handhaving op dit vlak te wensen overlaat.

Fractievoorzitter Mark Jongeneel spreekt namens Slydregt.NU bij de algemene beschouwingen 2021.

De weg terug naar normaal

Volgende week zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Het worden bijzondere verkiezingen u kunt over 3 dagen verspreid uw stem uitbrengen en 70plussers kunnen per brief stemmen. Hopelijk worden het geen Amerikaanse toestanden. Deze verkiezingen gaan echt ergens over, hoe kijkt de Nederlander naar vrijheid, hysterische klimaatplannen en identiteitspolitiek waarbij de blanke Nederlandse man elke keer de Zwarte Piet krijgt toegespeeld.

Door Corona zijn er allemaal totalitaire maatregelen van kracht. Allerlei maatregelen werden opgelegd: de 1,5 meter-regel, de beperking van het aantal mensen dat thuis mogen worden ontvangen, de mondkapjesplicht, sluiting van de horeca en middenstand en de totalitaire avondklok. Nu dreigt zelfs een indirecte vaccinatieplicht met een heus “Coronapaspoort”. Als we niet uitkijken creëren we dadelijk een Apartheidsstaat waarbij een strikte scheiding tussen gevaccineerden en ongevaccineerden zal zijn. Deze streng gestuurde samenleving moeten we niet willen.

Corona wordt ook gebruikt om onze samenleving weer opnieuw in te richten. Corona is volgens klimaatdrammers namelijk ontstaan als gevolg van klimaatverandering. Dat is natuurlijk kul. Het Chinese Virus is namelijk ontstaan omdat China het niet zo nauw neemt met hygiëne in markthallen. De klimaatdrammers willen daarom dat Nederland van het gas afgaat en over gaat op duurzame energie. Duurzame energie dat een gemiddeld huishouden 40.000 euro gaat kosten om zijn woning klimaatneutraal te krijgen.

Identiteitspolitiek is er om verdeeldheid te zaaien in de samenleving zodat mensen elkaar naar het leven gaan staan. Mensen moeten meer zoeken naar overeenkomsten in de plaats te zoeken naar verschillen die mensen van elkaar vervreemden. Nederland is juist een eenheid door verbondenheid daarom moeten we identiteitspolitiek geen kans geven. Dit Amerikaanse fenomeen moeten we buiten de deur houden. Voordat u het weet zijn Kerstmis en Pasen dadelijk vervangen voor winterfeest en lentefeest omdat deze twee (Bijbelse) vieringen bepaalde groepen kunnen kwetsen omdat deze feesten volgens hen niet inclusief en divers zijn.

Daarom ligt straks dus, op 17 maart, een overzichtelijke keuze voor. Een koerswijziging door op patriottische partijen (PVV, FVD of Code Oranje) te stemmen. Of doorsukkelen op het heilloze pad van de gevestigde orde. Stem Nederland terug!

Ga in ieder geval stemmen om dit land een duidelijke koers mee te geven.

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 11 maart 2021. Geschreven door onze fractievoorzitter Mark Jongeneel.

Stem patriottisch, stem Nederland terug!

Carte Blanche van 1,8 miljoen euro voor verbouwing Elektra

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Sliedrecht het voorstel van het college om een krediet van maar liefst € 1.800.000,00 beschikbaar te stellen voor de renovatie van het gebouw van Elektra aan de stationsweg 4 behandeld. Het college heeft het voorstel op geen enkele wijze geconcretiseerd en/of onderbouwd met concrete plannen. Het college weet zelf niet hoe zij het door haar bestemde multifunctionele gebruik van Elektra vorm gaat geven. Slydregt.NU heeft tegen het voorstel gestemd en is niet van plan om het college een cheque te overhandigen van 1,8 miljoen euro zonder een deugdelijke onderbouwing. Slydregt.NU heeft een amendement ingediend om een bedrag beschikbaar te stellen van €180.000 voor het uitvoeren van het hoogstnoodzakelijke achterstallig onderhoud in afwachting van besluitvorming omtrent de toekomstige bestemming van het gebouw. Dit doet Slydregt.NU omdat zij van mening is dat de gemeente Sliedrecht na jarenlange beloften om Elektra te renoveren daad bij het woord moet voegen

Naar de mening van Slydregt.NU is er sprake van een onvoldragen plan. Het college beschikt niet over een normale en gebruikelijke business case. Ook beschikt het college niet over een begroting en/of een plan hoe het gebouw eruit gaat zien. Een programma van eisen moet nog worden opgesteld. Het toekomstige multifunctionele gebruik moet nog nader worden uitgewerkt en een prognose van het toekomstige gebruik dus nog niet beschikbaar is. Mogelijke toekomstige gebruikers zijn nog niet bekend. Het college geeft evenmin antwoordt op de vraag hoe groot het geschatte toekomstige exploitatietekort is in het slechtste en in het meest gunstige scenario, stellende dat het resultaat van de relatie tussen de kostprijs en de markthuur de komende periode nader concreet wordt uitgewerkt. SOJS wordt tot op heden al gecompenseerd voor de huur/huisvestingskosten en zonder compensatie zal de huurprijs niet kunnen worden betaald door SOJS aangezien SOJS geen extra inkomsten kan genereren. In het geval de huur wordt verhoogd gaat de subsidie aan SOJS evenredig omhoog.

Uit het vorenstaande volgt dat het college geen enkel inzicht heeft in de huidige exploitatie en mogelijk toekomstige exploitatie van het gebouw. Onder deze omstandigheden acht Slydregt.NU het niet verantwoordt in de huidige tijd een bedrag van € 1.800.000,00 ter beschikking te stellen voor een multifunctionele huisvesting van niet nader bekende huurders. Temeer nu de gemeente ook in de voormalige Groen van Prinstererschool ten behoeve van de huurder een zalencomplex aan het inrichten is. Zelfs in het huidige raadhuis is sprake van het inrichten van vergaderruimten. Volgens Slydregt.NU moet de gemeente eerst eens inventariseren wat zij wil en niet klakkeloos krediet vragen aan de raad voor niet nader vorm gegeven plannen. Daarom heeft Slydregt.NU het college geen carte blanche van 1,8 miljoen euro gegeven.

Het pand van Elektra gaat voor minimaal 1,8 miljoen euro verbouwd worden.

Bestemmingsplan ‘Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht’ en toekomstige samenwerking Drechtsteden

Het bestemmingsplan ‘Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht’ heeft betrekking op bestaande geluidszones. De zoneringen zijn in hoofdzaak ingeperkt met uitzondering van het watertorenterrein. Het bouwen van woningen in deze zones is slechts theoretisch mogelijk. In de praktijk moet er dan nogal wat worden gedaan met bijzondere maatregelen, isolatie, etc.

De bedrijven hebben adviseurs ingeschakeld en hebben overlegd met de gemeente. De vraag rijst of zij tevreden zijn met de gevonden oplossingen of dat er nog procedures kunnen volgen.

Een groot gedeelte van de zonering aan Rivierdijk Oost valt over het watertorenterrein. Hoe staat de ontwikkelaar hier tegenover? En – niet onbelangrijk – de omwonenden. Hoe is de geluidzonering in het proces betreffende de ontwikkeling van het nieuwe woningbouwterrein geïntegreerd? Zijn er procedures te verwachten van ontwikkelaar en/of omwonenden?

Principebesluit toekomstige samenwerking Drechtsteden

Slydregt.NU is blij dat het einde in zicht komt van ‘’Brussel aan de Merwede’’. De gemeentelijke regeling was van het begin af aan gericht op een integratie tot één grote Drechtstad, waar Sliedrecht in moest opgaan tot één grote eenheidsworst en waar het bestuurlijke epicentrum in het stadhuis van Dordrecht zou gaan liggen. Begrijp ons niet verkeerd; Slydregt.NU is niet tegen samenwerking, maar het is niet gezond dat besluiten die in de gemeenteraad genomen behoren te worden in een Drechtraad tot stand kwamen. De Drechtsteden was ook een heerlijke bestuursorganisatie om je achter te verschuilen als portefeuillehouder. Als gemeenteraad kon je een wethouder immers niet aanspreken op onderwerpen die speelden in het sociale domein want dan werd er al snel gezegd; ‘’Sorry meneer Jongeneel daar ga ik niet over dat moet u mijn collega portefeuillehouder in het Drechtstedenbestuur over bevragen.’’ Dit is hiermee gelukkig verleden tijd. Het primaat hoort immers bij de gemeenteraad te liggen. De gemeenteraadsleden zijn immers door de Sliedrechter gekozen en de eigen wethouders blijven in hun gemeenten politiek verantwoordelijk zoals het hoort.

Slydregt.NU is blij dat de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden wordt getransformeerd naar een service-gemeente voor de aangesloten Drechtsteden gemeenten en waar mogelijk ook nog andere gemeenten van buiten de Drechtsteden kunnen aansluiten. De wethouder is en blijft politiek verantwoordelijk voor de door zijn organisatie voorbereide besluiten. De tot vergadercircus verworden Drechtraad wordt afgeschaft en we komen nu in de plaats van maandelijks elk kwartaal bij elkaar. De aandacht wordt dan niet meer afgeleid van overbodige processen. Het servicecentrum kan duidelijke doelen nastreven, die specifiek en meetbaar zijn. Drechtsteden kan voortaan functioneren als niet meer dan overlegplatform voor strategische samenwerking betreffende de gemeenten overstijgende belangen.