GAAN JULLIE DAT RAADSHUIS NOG EEN KEER GEBRUIKEN?

Deze vraag wordt nogal eens aan Slydregt,NU gesteld. De gemeenteraad vergadert sinds de herfst 2020 in De Lockhorst. Aanvankelijk in het kader van Covid 19 om de wettelijk voorgeschreven ruimte tussen de gemeenteraadsleden te realiseren, maar na het wegvallen van de Covid-dreiging is er nog geen teken van terugkeer naar het raadhuis. Dit is niet uit te leggen aan de Sliedrechter.

Het is algemeen bekend dat de overheid de zaken nu eenmaal anders regelt dan een ondernemer of zelfs een individuele inwoner. Er zit weinig gezond verstand bij hoe de overheid opereert. De gemeente is meer van het beheren en het vastleggen van visies in beleidsnotities. Het uitvoeren van beleid is van een andere orde en wordt vrijwel altijd opgedragen aan adviseurs. Na grondige advisering – en soms nog meer advisering – wordt dan overgegaan tot aanbesteding van het werk.

Met betrekking tot het raadhuis is na een deugdelijk advies een programma van eisen opgesteld. Op basis van het programma van eisen zou je dan – desnoods na een openbare aanbesteding – een geïntegreerd contract kunnen sluiten. De gemeente wil het plan echter helemaal zelf uitwerken met een adviseur en daarna pas aanbesteden.

Ergens is onderweg in een advies een horecavoorziening in het raadhuis opgenomen. De adviseur, noch het college, heeft zich kennelijk vragen gesteld een horecavoorziening naast de bestaande horeca wel in een behoefte voorziet. Op een advertentie heeft namelijk geen ondernemer gereageerd en de gemeente heeft inmiddels – wederom – advies gevraagd waarom niet. Dit lijkt voor de gemiddelde inwoner niet zo’n moeilijke vraag.

Het raadhuis is door zijn functie gericht op bestuursactiviteiten en niets anders zoals Slydregt.NU bij herhaling heeft gesteld. Het spreekt voor zich dat bovenomschreven werkwijze, die zeker niet rechtmatig doeltreffend en doelmatig is, veel tijd en geld kost.

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 19 januari 2023.

Dit is een column van fractievoorzitter Mark Jongeneel.

Strategische beleidsagenda politie 2023 – 2026 en wijziging winkeltijdenverordening

Slydregt.NU ziet erop toe dat verkeersveiligheid wordt meegenomen in de strategische beleidsagenda politie 2023-2026. We vinden het belangrijk dat er een brede aanpak is. Nu hebben we de mogelijkheid als raad om regionaal serieuze invloed te hebben op de strategie door middel van de zienswijzebrief. Wij controleren ook indirect de portefeuillehouder, omdat hijzelf onderdeel is van het Regionaal Veiligheidsoverleg Eenheid Rotterdam. Daarom vinden we het als fractie belangrijk om dit maatschappelijk probleem aan te kaarten. Verkeersveiligheid zou een speerpunt moeten zijn in de strategische beleidsagenda politie 2023-2026. Gehoord naar de wensen van andere fracties hebben we daarom gekozen voor een regionale context in ons amendement. We verwachten dan ook steun te krijgen van de andere fracties voor dit belangrijke onderwerp. Graag zouden we van de portefeuillehouder horen hoe hij naar dit amendement kijkt en welke argumenten hij heeft om het amendement aan te raden of af te raden.

Wijziging winkeltijdenverordening

Een kinderhand is snel gevuld zo kijken we naar de opstelling van de VVD bij dit raadsvoorstel. De VVD stapt er wel heel makkelijk overheen dat na vanavond Sliedrecht bestaat uit twee Sliedrechten, Sliedrecht-Noord en Sliedrecht-Zuid. Uit elkaar gerukt door de starre houding van de SGP, ChristenUnie en het CDA. Een ondernemer wordt door deze partijen niet capabel geacht om zelf een besluit te nemen of men op zondag geopend wilt zijn. Echt wat een minachting! En wat een bevoogding. Slydregt.NU vindt dit echt kleinerend voor het denkvermogen van de ondernemer. Een ondernemer maakt altijd bepaalde afwegingen of hij op zondag geopend is. Men kijkt of er voldoende personeel is, naar het energieverbruik of het überhaupt wel rendabel is. De ondernemer kent zijn klantenkring het beste daar heeft men geen hulp van de overheid bij nodig.

Vervelend voor de Sliedrechtse supermarkten en de enkele middenstander die misschien op zondag open wil. De Sliedrechter gaat nu lekker online of in Dordt, Papendrecht of in Rotterdam consumeren. Door deze starre houding wordt de ondernemer gepakt in zijn portemonnee.Slydregt.NU vindt deze opstelling hartstikke fout en achterlijk. 

Daarom zullen we het amendement van PRO Sliedrecht mede indienen, omdat wij Sliedrecht niet in tweeën laten delen.

Unanimiteit voor wat?

Op 5 september is de gemeenteraad geconfronteerd met het besluit van de burgemeester om een crisisnoodopvang te realiseren in het gemeentekantoor. Het zal u niet verbazen dat Slydregt.NU hier niet blij mee is en zeker niet met het besluit zou hebben ingestemd als het aan haar zou zijn voorgelegd. De burgemeester kan noodbevoegdheden inzetten bij oproer, wanordelijkheden, rampen of zware ongevallen. Onder het huidige kabinet krijgen wij de ene na de andere crisis op ons bordje en de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ziet de asielcrisis kennelijk als ramp en de burgemeester, die deel uitmaakt van het bestuur is hier kennelijk in meegegaan.


Slydregt.NU vraagt zich af of de door het kabinet zelf veroorzaakte crises wel als een noodgeval kunnen worden beschouwd in de zin van de wet. De Nederlanders hangen over het beleid van dit kabinet zeker niet de vlag uit. Veel Nederlanders kiezen er juist voor om de Nederlandse vlag ondersteboven op te hangen als vredige manier van protesteren waarbij geen geweld wordt gebruikt. Kortom de mensen lijken steeds verder van het kabinet af te staan. De burger wacht knarsetandend Prinsjesdag af. Zelfs modale inkomens krijgen het lastig het komende half jaar. Wat kan men nog meer doen tegen dit rampenkabinet.

De burgemeester heeft op vragen van Slydregt.NU aangegeven dat de cirisisnoodopvang beperkt is tot maximaal 50 asielzoekers. Het kunnen er ook minder worden. Slydregt.NU helpt het hem hopen. De asielzoekers worden tot uiterlijk 31 december opgevangen en daarna zal de crisisnoodopvang worden afgestoten. Hopelijk is de burgemeester in staat de openbare orde te handhaven. Zo zouden er voldoende faciliteiten en dagbesteding op locatie zijn.

De burgemeester heeft op facebook gesteld, dat er in de gemeente Sliedrecht “unanieme steun” is uitgesproken “voor een crisisnoodopvang in het Gemeentekantoor van onze gemeente.” Er zou volgens de Vries een sprake zijn van een “brede steun van de raad” en ook de Sliedrechtse samenleving zou “een teken van solidariteit” geven. De burgemeester is gehouden de gemeenteraad zo spoedig mogelijk van zijn besluiten in het kader van zijn noodbevoegdheden te informeren. De diverse partijen hebben min of meer enthousiast het besluit ontvangen, terwijl alleen Slydregt.NU kritisch heeft gereageerd en onmiddellijk voor xenofoob en populistisch werd uitgemaakt. Wij zijn dan ook van mening dat beter kan worden gesproken van het voordeel van twijfel geven om de burgemeester niet in de kou te laten staan.


Slydregt.NU is van mening dat de steun van de gemeenteraad is gebaseerd op solidariteit met Ter Apel. De gemeenteraad neemt haar verantwoordelijkheid voor de puinhoop die de gemeenschap van het kabinet krijgt op haar bordje krijgt geserveerd. Inmiddels is het al zover gekomen dat we verder moeten kijken dan onze eigen gemeente, omdat het kabinet niet op enigen daadkracht kan worden betrapt. Het is heel triest om te bedenken dat het land al zo diep is gezonken dat wij dit moeten doen.

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 15 september 2022.

Dit is een column van burgerraadslid Danny Stierman

Solidair met Ter Apel: crisisnoodopvang voor asielzoekers in de Reling

Onder dit kabinet rent Nederland van crisis naar crisis: woningnood, de boerenopstand, personeelscrisis, energiecrisis, toeslagenaffaire, Groninger gasschade-afhandeling, voedselcrisis, koopkrachtcrisis, zorgcrisis, stikstof- en klimaatcrisis, coronacrisis en asielcrisis. Deze crisissen zijn voor een groot deel het resultaat van onkunde van het kabinet zelf. Bij veel Nederlanders is een vertrouwenscrisis ontstaan jegens de overheid. Dit is de reden dat bij veel Nederlanders de vlag ondersteboven hangt.

Helaas zijn er partijen in de raad, de SGP en ChristenUnie, die hier heel veel moeite mee hebben. Zij begrijpen kennelijk niet wat onder de bevolking leeft. Begrijp ons niet verkeerd Slydregt.NU heeft de nationale driekleur ook hoog in het vaandel staan. Onze vlag wordt eerbiedig gebruikt in voor- en tegenspoed. Alleen zijn wij momenteel teruggeworpen in een rampjaar. De regering is radeloos en het land reddeloos. Het volk is alleen nu niet redeloos en heeft wel een uitgesproken mening. Daarom roep ik hier vanavond alle Sliedrechters op, die dit kabinet spuugzat zijn, om hun Nederlandse vlag ondersteboven te hangen bij hun huis. Hiermee keuren we vreedzaam het kabinetsbeleid af. Ook zijn veel Sliedrechters de Oekraïense vlag aan ons Raadhuis spuugzat!

Geen enkele crisis gaat ons huis stilletjes voorbij. Iedereen wordt er door geraakt jong of oud, rijk of arm en man of vrouw. Deze crisis speelt al sinds 2015 toen oud-bondskanselier Angela Merkel de beroemde woorden uitsprak ‘’Wir schaffen das!’’. Nou wir schaffen es nicht. Deze regering dweilt met de kraan wijd open. En gooit nu zijn rotzooi over de schutting bij de gemeenten. Het strooit inmiddels met dictaten dat gemeenten verplicht asielzoekers te moeten huisvesten. Met deze dictaten wordt de lokale democratie uitgehold.

Sliedrecht is nu solidair met Ter Apel omdat wij vinden dat deze gemeenschap niet opgezadeld moet worden met de troep die dit kabinet heeft gecreëerd, dat is goed uit te leggen. Maar een fatsoenlijk kabinet waar het belang van Nederland op de eerste plaatst staat voert per direct een asielstop in of stuurt doorreizigers vanuit andere veilige EU-landen terug naar start, zoals afgesproken in het Dublinverdrag. Aangezien verdragen met voeten worden getreden wordt het tijd om het vluchtelingenverdrag op te zeggen en het Schengenverdrag te herzien. Nu is heel Nederland niet meer geschikt om asielzoekers op te vangen. We hebben geen geschikte locaties en mankracht meer. Het land is vol. Er is geen ruimte meer.

Tot slot hebben we nog een aantal vragen aan de burgemeester. Vanuit onze regio hebben de gemeente Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht een crisisnoodopvang geopend. Komen de andere gemeenten naast Sliedrecht in de Drechtsteden ook met crisisnoodopvang? Er komen 50 asielzoekers tot en met 31 december 2022 naar Sliedrecht staat dit zwart op wit? Het kunnen er niet meer asielzoekers worden en de termijn kan niet worden verlengt? Kunt u met ons met delen welke maatregelen er worden genomen om de veiligheid van onze inwoners te waarborgen? Kunt u ons garanderen dat er geen gemeentelijk geld wordt uitgegeven aan deze crisisopvang. Tot slot kunt u ons verzekeren dat de komst van deze crisisnoodopvang niet ten koste gaan van de capaciteit van ons ambtelijk apparaat?

In de Reling worden asielzoekers tot 31 december 2022 opgevangen.

SGP-ChristenUnie Sliedrecht is het “weggetje” een beetje kwijt

Een groot compliment voor de boeren en hun sympathisanten hoe zij actievoeren in de regio. Zij veroorzaken weinig tot geen overlast; Geen langzaamaanacties op de wegen of in brand gestoken hooibalen langs de rijksweg. De Nederlandse vlag wordt slechts andersom opgehangen als symbool van de noodtoestand van de boerenbevolking. De boeren en hun vele medestanders beperken zich tot een ludieke actie door met stickers op de plaatsnaamborden de nieuwe staat Boerenlanden in gehele Alblasserwaard en Vijfherenlanden uit te roepen als teken van hun onvrede met het huidige wanbeleid van het kabinet.

Deze acties zijn uit den boze voor de SGP-ChristenUnie Sliedrecht en zij begrijpt kennelijk niet wat onder de (boeren)bevolking leeft. Begrijp ons niet verkeerd Slydregt.NU heeft de nationale driekleur ook hoog in het vaandel staan. Onze vlag wordt eerbiedig gebruikt in voor- en tegenspoed. Alleen zijn wij momenteel teruggeworpen in het rampjaar (1672). De regering is radeloos en het land reddeloos. Het volk is alleen nu niet redeloos en heeft wel een uitgesproken mening.  Onder dit kabinet rent Nederland van crisis naar crisis: woningnood, personeel, energie, immigratie, toeslagenaffaire, Groninger gasschade, inflatie, stikstof- en klimaat.  Deze crisissen zijn voor een groot deel het resultaat van onkunde van het kabinet zelf. Bij veel Nederlanders is een vertrouwenscrisis ontstaan jegens de overheid. De vlag onderste boven hangen heeft als betekenis dat dit land in nood is. Op zee geld het omkeren van de vlag als een bekend noodsignaal. Wat Slydregt.NU wel opmerkelijk vindt is dat veel mensen nu een grote mond hebben over de Nederlandse vlag maar geen acht slaan als de Nederlandse vlag wordt vervangen door bijvoorbeeld de EU-vlag of door vlaggen van andere nationaliteiten in nood op het raadhuis.

De meerderheid van de Nederlanders heeft nooit voor deze waanzinnige stikstofplannen gestemd. Alleen D66 wil de boeren uitkopen om zo plaats te creëren voor woningbouw en de natuur. Hoe dit dan precies moet weten ze dan ook weer niet. Integrale plannen hebben zij nog nooit van gehoord. Waar wij in de toekomst van moeten eten laten zij dan ook in het midden. De globalisten willen blijkbaar dat wij nog afhankelijker worden van het buitenland. Inmiddels weten wij dat dit een kortzichtig beleid is en waar dit toe leidt. De VVD, het CDA en ChristenUnie hebben overigens de kiezer hier niks over gevraagd in hun verkiezingsprogramma’s en om op het pluche te blijven alles maar toegeven. Dan is het niet gek dat veel Nederlanders niet langer gezagsgetrouw zijn, omdat de overheid beleid uitvoert waar niemand toestemming voor heeft gegeven in het stemhokje. De Nederlander voelt zich ongehoord en daardoor belazerd.

Als deze vormen van protest niet mogen dan zeg je dus als SGP-ChristenUnie dat de boeren “ja en amen” moeten zeggen tegen dit belachelijke wanbeleid dat hun toekomst vernietigt. SGP-ChristenUnie steekt hiermee de hoofden van de wanhopige boeren in een strop. Als ludiek demonstreren al niet meer mag dan vraag je juist om een revolutie. ChristenUnie leider Gert-Jan Segers heeft reeds gewaarschuwd voor een burgeroorlog. Onderken dat er momenteel sprake is van een ernstig anti-overheidssentiment en handel hier ook naar. Geef de boeren en hun sympathisanten de ruimte om hun onvrede te uiten. Frustraties laten opkroppen loopt nooit goed af zoals de geschiedenis leert. De fractie van Slydregt.NU roept het college op om vlagvertoon en ludieke acties niet in de kiem te smoren. De grens ligt bij het oproepen van geweld en bedreiging van personen. Dan dient de burgemeester resoluut op te treden.

O.a. dit vlagvertoon en deze stickeractie doet de SGP-ChristenUnie Sliedrecht pijn.

Slydregt.NU kiest niet voor geothermie experiment

Bij het vorige debat zijn we ingegaan op de risico’s van geothermie. We gaan vandaag verder in op de rol van de toezichthouder die dit experiment in goede banen moet gaan leiden, het Staatstoezicht op de Mijnen. Wij verwachten niet dat het partijkartel nog van standpunt gaat veranderen. Feiten worden tegenwoordig weggezet als desinformatie als het niet uitkomt. Dit vindt Slydregt.NU ontzettend jammer omdat het debat zo niet zuiver wordt gevoerd. Hopelijk gaat het vanavond beter.

Onze fractie heeft deze week met interesse de verhoren gevolgd van de parlementaire enquêtecommissie over de afhandeling van de schade door aardbevingen in Groningen. Deze aardbevingen zijn ontstaan na gasboringen. Dit is ook een risico bij de winning van geothermie. De rol van het Staatstoezicht op de Mijnen komt goed aan het licht bij de parlementaire enquête over Groningen.

De feiten die op tafel kwamen over het nalatig handelen van de toezichthouder spreekt boekdelen. Hierbij een samenvatting wat de commissie allermaal ter oren kwam. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft de gevolgen van de gaswinning ernstig onderschat. Mensen voelen zich daardoor niet meer veilig in hun huis. En niemand luistert bij eventuele schadegevallen. Rapporten van geologen die waarschuwden voor mogelijke aardbevingen verdwenen in de la bij het Staatstoezicht op de Mijnen. Het Staatstoezicht op de Mijnen wilde niet luisteren naar de waarschuwingen.

Na de eerste grote aardbevingen bleef men gaswinnen omdat men de ernst van de schadegevallen niet aan de gaswinning wilde koppelen. Wie zegt dat dat hier ook niet gaat gebeuren als men warm water haalt uit de grond? Wie gaat dan de mogelijke schadegevallen in de toekomst in Sliedrecht vergoeden? Kunnen wij dan aankloppen bij HVC? Wij hebben immers geen NAM. Al hebben de Groningers daar ook bar weinig aan gehad.

Slydregt.NU heeft niet het idee dat de overheid in haar rol als toezichthouder op de mijnbouw iets geleerd heeft van de fouten in het verleden. Den Haag laat ons hier in de kou staan als het fout gaat dat is onze overtuiging. Het trackrecord van de kabinetten Rutte geven weinig reden tot hoop als men kijkt hoe men omgaat met de slachtoffers van de toeslagenaffaire, de Groningers en de boeren. Dit experiment moeten we daarom niet willen je gaat toch niet vrijwillig je sleutels hiervoor afgeven aan HVC? Ons antwoord is nee omdat ons vertrouwen in de huidige regering is gedaald tot het vriespunt. Zij zien de Nederlander niet als mens maar als een nummer daarom stemmen wij tegen. Slydregt.NU staat voor de menselijke maat!

Een Geothermie centrale.

Column: Angst is een slechte raadgever

Zoals u weet werkt Sliedrecht in regionaal verband samen met 7 gemeenten in de samenwerkingsvorm Smart Delta Drechtsteden. Eens in het kwartaal worden raadsleden en bestuurders geïnformeerd over de ontwikkelingen in de regio. 7 juni jl. was de gemeenteraad daarom te gast in het FC Dordrecht stadion. Tijdens deze kwartaalbijeenkomst was de energietransitie in de regio de rode draad. Een grote opgave, waar de inwoners van deze regio als proefkonijnen voor worden gebruikt. 1 van de grote sprekers was de NOS Journaal weerman Gerrit Hiemstra.

Hiemstra vertelde een apocalyptisch verhaal. Er komen hete zomers, fikse plensbuien, en wie weet gaan de dijken ooit overstromen. Huizenbouwers moeten zich hierop voorbereiden. Dat kan alleen als we onze impact op het milieu en klimaat fors verkleinen. Ook hier werd de evangelie van ‘de wereld is maakbaar’ verkondigd.

We moeten onze huizen aanpassen aan de hetere zomers. De zeespiegel kan snel gaan stijgen, met als gevolg dat de dijken doorbreken. Dan komt onze regio onder water te staan. Hiemstra zal dit niet meer meemaken verwacht hij. Ik heb nieuws. Dit gaat nooit gebeuren. Omdat de mens zich al eeuwen aanpast aan klimaatveranderingen. Dat heet klimaatadaptatie.

De overheid moet meer sturing geven. Het wordt tijd voor meer dwang en drang. Huizen moeten van hout worden gebouwd. We moeten ook stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen. Iedereen moet elektrisch gaan rijden en zijn dak vol leggen met zonnepanelen. Mensen moeten meer risico nemen. Dat is allemaal makkelijk praten van Hiemstra. We gaan van crisis naar crisis. Mensen houden de hand op de knip omdat het onzekere tijden zijn.

Om het klimaat te redden moeten we consuminderen. Minder spullen kopen en minder CO2 rijk voedsel eten. Omdat de bereiding van vlees en vis te veel CO2 uitstoten. Om het klimaat te redden moeten we onze welvaart opofferen. Hiemstra is een echte klimaatdrammer. Klimaatdrammers denken dat de wereld maakbaar is. Daarom willen zij het klimaat aanpassen naar hun wensen. Door hun angst om geen controle te hebben over gebeurtenissen die in het dagelijks leven gebeuren grijpen ze naar totalitaire maatregelen. Omdat zij in veiligheid willen leven en daar offeren ze graag hun vrijheid voor op.

Nu snap ik opeens waarom kinderen op de basisschool en middelbare school met angst naar de toekomst uitkijken. Zij worden volgepompt met verhalen over het einde der tijden. Het klimaat moet afkoelen anders gaan we allemaal dood. Dit verhaal wordt door de Club van Rome al sinds 1968 elk decennium de wereld in geholpen. Eerst gingen we allemaal dood door de zure regen en het gat in de ozonlaag. We moeten ons niet gek laten maken door deze onheilsprofeten. We moeten niet bevangen worden door emotie maar rationeel blijven denken. Het gezond verstand moet zegevieren.

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 23 juni 2022.

Dit is een column van fractievoorzitter Mark Jongeneel.

Kiest Slydregt.NU voor geothermie?

Voordat je een besluit neemt om te kiezen voor geothermie moet je weten wat de ervaringen zijn met geothermie. Slydregt.NU wil immers de Sliedrechter niet als proefkonijn laten gebruiken voor een experiment. Gelukkig hebben wij in Den Haag een bevriende lokale partij die ons van ervaringen heeft voorzien.

Den Haag is de eerste gemeente die een woonwijk verwarmt met aardwarmte gewonnen door geothermie. Het staat nog in de kinderschoenen en het wordt gekenmerkt door tegenslagen. De geothermiecentrale heeft daardoor al diverse keren stilgelegen. De buizen in de geothermiecentrale schijnen een korte levensduur te hebben. Als er dan gaten ontstaan, zal er chemische vloeistof in het grondwater stromen met alle gevolgen van dien. Het water dat van grote diepte kan radioactief zijn.

De vergunningverlener Staatstoezicht op de Mijnen waarschuwt dat geothermie niet zonder risico’s is. Er is een kleine kans op bevingen. Is dit niet gevaarlijk voor de spoordijk? En gaat dit er ook niet aan bijdragen dat Sliedrecht nog sneller gaat verzakken? Welke gevolgen kan dit voor een toekomstige woonwijk in Sliedrecht-Noord hebben?

Bij de naam Staatstoezicht op de Mijnen gaan onze haren al overeind staan en denken wij gelijk aan de situatie van de Groningers. Ook Sliedrecht leeft in een ongezonde omgeving door de nabijheid van Chemours/DuPont. Ook Den Haag laat ons hier in de kou staan. Dit experiment moeten we daarom niet willen je gaat toch niet vrijwillig de ellende in huis halen?

Er wordt nu een warmtenet aangelegd in Sliedrecht-Oost. Zullen we niet eerst afwachten of dat goed functioneert. Alles stap voor stap. We moeten Sliedrechters niet als proefkonijnen gebruiken. Mensen maken niet graag deel uit van een experiment. Daarom wenst Slydregt.NU niet aan dit experiment mee te werken waarbij de rekening bij de Sliedrechter komt te liggen als het fout gaat. Wij kiezen daarom liever voor de zekerheid van kernenergie of we kijken liever hoe waterstof zich verder ontwikkeld.

Een geothermiecentrale

Hoofdlijnenakkoord 2022-2026

Laat ik beginnen de partijen te feliciteren met het tot stand komen van de coalitie en het bereikte akkoord op hoofdlijnen. De coalitie bestaat uit twee dezelfde partijen als de vorige coalitie. Alleen de PvdA is nu vervangen door de VVD. Deze nieuwe coalitie wil het beste voor Sliedrecht en dat gaat met vallen en opstaan. Daar wil men transparant over zijn. De resultaten moeten zichtbaar waarneembaar zijn voor de Sliedrechter. Dit klinkt veel belovend.

Een hoofdlijnenakkoord is iets nieuws voor Sliedrecht. De gehele raad wordt in positie gebracht om op grote terreinen eigen accenten aan te brengen aan het te voeren beleid in de gemeente. Alles valt of staat dat er goed gecommuniceerd wordt tussen de raad, college en ambtelijke organisatie. Informatie moet op tijd worden gedeeld. Hierdoor ontstaat er onderling vertrouwen. Slydregt.NU kan dit toejuichen.

Op het gebied van wonen wil de coalitie 2500 woningen gebouwd hebben in 2040. Tussen 2022 en 2026 vindt er onderzoek en voorbereiding plaats hoe dit gerealiseerd moet worden. Veel Sliedrechters vinden dit terecht te lang duren. Dit had in het vorige college al moeten gebeuren. Op dit punt zijn de SGP-ChristenUnie en het CDA in de vorige college veel te afwachtend geweest. De lobby richting de provincie voor buitenstedelijk bouwen moet na vanavond gelijk beginnen. Ook voor de aanleg van de noord/zuid verbinding moet er gelobbyd worden bij de provincie. De tijd van uitstellen is voorbij. De kritiek vanuit de provincie dat er op het Burgemeester Winklerplein te veel huizen worden gebouwd slaat nergens op als je niet wilt dat erover het spoor wordt gebouwd. Dan vraagt men er zelf om dat Sliedrecht binnenstedelijk wordt volgepropt. Slydregt.NU is faliekant tegen deze ontwikkeling. Hierdoor neemt namelijk de leefbaarheid in Sliedrecht af.

Het nieuwe college wil een gemeentebreed ondernemersfonds. Hier kan Slydregt.NU zich in vinden. Waarom liggen hier ook vanuit regionaal perspectief kansen? Bij de grote projecten moet men creatief omgaan met de beschikbare ruimte door in te zetten op multifunctioneel gebruik. Dit is geen goed uitgangspunt het moet functioneel zijn. Projecten moeten voldoen aan SMART geformuleerde tijdlijnen. Het moet voor iedereen transparant zijn wanneer projecten afgerond moeten zijn.

De plannen voor een modern nieuw Baggermuseum staat Slydregt.NU helemaal achter. Het heeft een meerwaarde in recreatieve, onderwijskundige en economische zin. Het museum moet op zondag geopend zijn. Veel dagjesmensen trekken er op zondag uit. Goed dat het nieuwe college in het vizier heeft dat de energietransitie haalbaar, betaalbaar en begrijpelijk moet zijn voor de Sliedrechter. Keuzevrijheid en het voorkomen en tegengaan van energiearmoede blijft voor Slydregt.NU voorop staan. Veiligheid en leveringszekerheid zijn belangrijker dan de snelheid om van het aardgas af te gaan. Houd nieuwe innovatieve ontwikkelingen in het oog.

De coalitie wil met een stevige aanpak inzetten op de handel en gebruik van harddrugs en andere verdovende middelen. Dat is een goede zaak. Maar hoe zit dit voor softdrugs? Gaat het 1 gram beleid van tafel? Iets wat de VVD al heel lang wil. In de regionale samenwerking wordt gezegd dat de regio niet zonder Sliedrecht kan. In welke beleving ziet het nieuwe college dit?

Sliedrecht moet als gemeente dienstbaar zijn. Dit klinkt Slydregt.NU als muziek in de oren. De gemeente wil een betrokken, meedenkende houding uitstralen. Hoe vertaalt zich dit? Voor Slydregt.NU is het duidelijk dat de Sliedrechter de menselijke maat terug wil zien bij de gemeente. De raadsvergaderingen in de wijken organiseren kan hier een bijdrage aanleveren.

Een goed raadsvoorstel is helder, transparant en maakt duidelijk wat het doel van de besluitvorming is. Gecontroleerd moet kunnen worden of de uitvoering in lijn is met de bedoeling van het raadsbesluit. Het geeft de mogelijkheid om op bij te sturen. Wij zullen nauwgezet volgen dat er ook wordt voldaan aan deze criteria.

Sliedrecht heeft een aanzienlijk overschot tussen 2023 en 2025. Dit kan als sneeuw voor de zon verdwijnen door inflatie, stijgende kosten van bouwmaterialen en door de oorlog in Oekraïne. De Eneco-gelden zijn er niet om financiële tegenvallers op te vangen of om te investeren in de ambtelijke organisatie. Goed dat het nieuwe college wil inzetten op het aannemen van trainees en junioren, want als zij groeien, groeit Sliedrecht mee. Er wordt gekozen om deze vier jaar met 3 wethouders te werken. Slydregt.NU kan zich hier wel in vinden.

Bevrijdingsdag op zondag 5 mei vieren is mogelijk. Ja dat is geen nieuws. Alleen op welke locatie in het dorp is dit mogelijk? Op het Dr. Langeveldplein of net als in 2019 alleen in Sliedrecht Noord, op een afgelegen parkeerterrein bij de Lockhorst? Dan blijft gewoon het huidige achterlijke beleid gehandhaafd. Dat de supermarkten niet op zondag open mogen is een gemiste kans. Slydregt.NU vindt dat de overheid niet over de openingstijden gaat van ondernemingen. Laat dit toch eens aan de ondernemers zelf over.

U kunt van Slydregt.NU als oppositiepartij een constructieve inbreng verwachten maar als het moet zullen wij niet aarzelen misstanden aan de kaak te stellen.

Wij wensen u veel succes en wijsheid toe!

Fractievoorzitter Mark Jongeneel aan het woord bij het Hoofdlijnendebat.

Het verslag van de informateur

Dinsdagavond 5 april 2022 kwam de informateur de heer Jansen om zijn bevindingen te delen met de gemeenteraad die hij had opgehaald bij de gesprekken met de 6 fracties. Op deze avond werd ook de plsaatsvervangend voorzitter gemeenteraad gekozen en werd onze fractie gecompleteerd met Danny Stierman en Gert Jongeneel.

Aanwijzing plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad 

Wij vinden het erg jammer dat wij niet zijn geconsulteerd met de vraag wie de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad moet worden. Als 5e partij doe je er blijkbaar niet toe in Sliedrecht. Wij steunen de kandidatuur van de heer Paas niet omdat wij vinden dat deze functie naar de grootste oppositiepartij hoort te gaan. En nu een plaatsvervangend voorzitter toewijzen vinden wij ook prematuur in deze fase. Het college moet nog gevormd worden en de heer Paas is de wethouders kandidaat namens de SGP-ChristenUnie.  

Verslag van de informateur 

Voorzitter & beste Sliedrechters, 

Slydregt.NU wil alle 1011 Sliedrechters bedanken voor hun vertrouwen in onze partij. Door hen zijn wij nu de 5e partij van Sliedrecht en hebben we de VVD achter ons gelaten. Daarom zal het voor onze kiezers ook een rare gewaarwording zijn dat de kleinste partij van Sliedrecht een wethouder mag leveren terwijl PRO Sliedrecht, PvdA en wij toch groter zijn dan de VVD. Ik weet wel waarom meer dan 9000 Sliedrechters de afgelopen verkiezingen thuis zijn gebleven als je ziet dat je partij met jouw stem wordt uitgesloten en dat verliezers mogen besturen dan zal ik ook capituleren. Je krijgt dan sterk de indruk mijn stem doet er niet meer toe. Het baantjescarrousel van het partijkartel draait weer overuren. 

Slydregt.NU doet daarom alle Sliedrechters de volgende belofte wij zullen een luis in de pels zijn voor het nieuwe college. We zorgen dat de vaart erin blijft en dat koers 2030 in zicht blijft. In 2026 moet VV Sliedrecht een nieuwe accommodatie hebben en het Burgemeester Winklerplein moet in de volgende bouwfase zijn. Stilstand is geen optie we moeten als dorp in beweging blijven. Aan ons zal het niet liggen. Ik heb er zin an, at your service!  

Tot slot wensen wij de nieuwe coalitie veel wijsheid en succes bij de onderhandelingen. En bedanken wij de heer Jansen voor zijn werk.

V.l.n.r: Mark Jongeneel, Danny Stierman, Gert Jongeneel en Boudewijn Brandwijk. Onze fractie voor de komende 4 jaar.