Nota betreffende motie van wantrouwen

Persbericht van Slydregt.NU
betreffende
Motie van Wantrouwen d.d. 7 maart 2023

Vooropgesteld dat Slydregt.NU niet staat te springen om een AZC binnen de gemeentegrenzen en het belachelijk vindt dat het college van Burgemeester en Wethouders heeft gemeend een vingertje te moeten opsteken bij het COA om in aanmerking te komen voor een AZC binnen de gemeentegrenzen, heeft de door Slydregt.NU ingediende motie van wantrouwen jegens het gehele college niet direct het al dan niet vestigen van een AZC als reden. Slydregt.NU is van mening dat het college op grond van onduidelijke redenen er een potje van heeft gemaakt. Het voornemen van het college is onder grote tijdsdruk behandeld. Dit betekent dat de gebruikelijke BOB-procedure niet is gevolgd en het onderwerp is afgeraffeld in twee lange avonden. De recent geïnstalleerde MAG (maatschappelijke adviesgroep) is niet om advies gevraagd. Een goed begin van normale en gebruikelijke inspraak. Dit belooft weinig goeds voor de toekomst. De MAG heeft daarop gepast gereageerd door zelf maar ongevraagd advies uit te brengen. In dit verband zijn de bewoners uiteraard ook niet gehoord. Er heeft geen enkele vorm van inspraak en/of participatie plaatsgevonden. Het heeft er alle schijn van dat het college de vestiging van het AZC als een simpele medewerking aan een wijziging van het bestemmingsplan beschouwt. Van de gestelde samenwerking met naburige gemeenten is niets concreets gebleken. De kwaliteit van de besluitvorming kan dan ook terecht ter discussie worden gesteld. Het stoort Slydregt.NU in het bijzonder dat er geen risicoanalyse heeft plaatsgevonden en het college er domweg van uitgaat dat COA overal voor zorgt. Als klap op de vuurpijl heeft het college van B&W – wederom – geen plan van aanpak gemaakt, terwijl de grote projecten in Sliedrecht al jaren – zacht gezegd – weinig succesvol verlopen. Slydregt.NU refereert dan aan de projecten Burgemeester Winklerplein, Renovatie Raadhuis, Renovatie Elektra, Warmtenet, Integraal Kind Centrum, Noord-Zuidverbinding en verplaatsing v.v. Sliedrecht, terwijl dit vergeleken met een AZC nog minder compliceerde projecten zijn. Slydregt.NU heeft haar grieven vastgelegd in een nota betreffende Motie van Wantrouwen en zal hier in de toekomst haar oppositie op baseren. De nota is hier onder te lezen.

De komst van een AZC is niet in het Sliedrechts belang

De komst van een AZC naar onze gemeente is onacceptabel. De landelijke overheid heeft ons in de steek gelaten en wil ons opzadelen met hun wanbeleid inzake de asielcrisis. Sliedrecht moet niet de problemen van dit rampenkabinet oplossen. We hebben genoeg aan ons eigen hoofd. Een woningnood, Chemours, langlopende projecten die nooit succesvol worden afgerond. Denk hierbij aan het Burgemeester Winklerplein en v.v. Sliedrecht en een slecht functionerende lokale democratie.

Maar laten we ook realistisch blijven kijken naar de volgende zaken. Het college van burgemeester & wethouders handelt niet in het belang van Sliedrecht door een AZC toe te staan. Alle Sliedrechters moeten hun democratische recht gebruiken en hun zegje kunnen doen tijdens de raadsvergadering. Als de Sliedrechter niet voor zichzelf opkomt, wie doet het dan wel? Van het college van burgemeester & wethouders hoeven we het in ieder geval niet van te hebben. Zo leert ons de beeldvormende vergadering van 16 februari. Het college van burgemeester en wethouders zegt tegen elk dictaat vanuit Den Haag: ‘’Natuurlijk dat doen we, bevel is bevel.’’ Dit roepen Jan de Vries en Ton Spek (CDA) als eerste gezamenlijk in koor.

Wij hebben genoeg van de ongecontroleerde immigratie en alle andere zaken die dit falende kabinet op zijn beloop laat in ons land. Het is tijd dat we weer de baas worden in ons eigen land en onze eigen gemeente. Sliedrecht is geen opvangcentrum en zal dat ook nooit worden. Het moet een veilige thuishaven blijven voor de Sliedrechters.

Laten we de belangen van onze gemeente vooropstellen en ons niet laten misleiden door de politieke correctheid van de elite. Samen kunnen we zorgen dat Sliedrecht een veilige en leefbare gemeente blijft voor ons allemaal.

U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op dinsdag 7 maart om 19.30 uur. Laat daar uw stem horen. Mensen die hun mening willen geven over de komst van een AZC moeten dit uiterlijk vóór 12.00 op 7 maart melden aan de griffier Rumo van Aalst via griffie@sliedrecht.nl of bellen naar 0184 49 59 86. Iedere Sliedrechter heeft 5 minuten om zijn mening te geven. Spreek u uit!

Dit was een column in het Kompas Sliedrecht van 2 maart 2023 geschreven door onze fractievoorzitter Mark Jongeneel.

Geen AZC in Sliedrecht

Slydregt.NU is gestart met een petitie om de inwoners van Sliedrecht een stem te geven in de discussie over het plaatsen van een AZC. Het college van B&W heeft aangekondigd dat er een asielzoekerscentrum in Sliedrecht komt, maar Slydregt.NU is van mening dat de inwoners gehoord moeten worden voordat er een beslissing wordt genomen.

Vanwege het korte tijdspad is het niet mogelijk om voor dinsdag een referendum te organiseren. Daarom roept Slydregt.NU alle inwoners van Sliedrecht op om de petitie te ondertekenen. De partij hoopt dat zoveel mogelijk Sliedrechters zich bij hen aansluiten en het college laten inzien dat het plaatsen van een AZC geen goed idee is.

“Wij geloven dat de inwoners van Sliedrecht het recht hebben om te worden gehoord en betrokken te worden bij belangrijke beslissingen die hun gemeenschap beïnvloeden. Het plaatsen van een AZC kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de veiligheid, economie en sociale samenhang van ons dorp, en daarom moeten we ervoor zorgen dat de mening van onze inwoners wordt gehoord”, aldus Mark Jongeneel, de fractievoorzitter van Slydregt.NU.

De petitie is te vinden op https://petities.nl/petitions/zet-geen-azc-in-sliedrecht?locale=nl

Slydregt.NU hoopt dat de petitie voldoende steun zal krijgen om het college van B&W te dwingen de plannen voor het AZC te heroverwegen.

Slydregt.NU stemt in met IKC Valkweg

Het is als gemeente een taak om te voorzien in goede huisvesting voor basisschool leerlingen. En beide schoolgebouwen zijn aan vernieuwing toe. We hebben als gemeente een integraal huisvestingplan vastgesteld met onder andere als doel bij herontwikkeling een IKC op te zetten. Dit betekent een integraal kindcentrum waar kinderen van 0-12 onderwijs/educatie kunnen genieten. Een mooie ambitie waar zelfs sport met een sporthal aan wordt toegevoegd spreekt raadslid Boudewijn Brandwijk uit in zijn woordvoering.

Voorzitter,

Laat voorop staan dat Slydregt.NU de noodzaak ziet van nieuwe schoolgebouwen. Maar we missen een aantal opties. College is er nagedacht over een combinatie van schoolgebouwen met woningen daar boven? We hebben namelijk ook een flinke woningbouw opgave. Wij weten dat dit voorstel niet gaat over de sporthal de Valk maar er lijkt hier wel een window of opportunity. Is er naar gekeken of de huidige gebruikers van de Valk gebruik kunnen maken van de nieuwe sporthal komend in IKC de Valkweg?

En daar wringt het voor ons wel een beetje. En gaat het in dit plan te weinig over Participatie. Tijdens de vergadering in de Johannes Calvijn school waren er een aantal verenigingen die zorgen hadden. Heeft het college sinds die vergadering gesproken met die verenigingen? Zijn omwonende al ingelicht? Participatie is iets waar het college sowieso nog werk te verzetten heeft zo hoop ik ook dat we bij het omgevingsplan 1.0 toch wel een stapje hoger kunnen op de ladder.

De maatschappelijke ruimte een op papier goed idee maar we hebben toch een aantal vragen. Wat wordt nu de invulling van de maatschappelijke ruimte? Een dependance van het Bonkelaarhuis of een inloop GGZ. We vinden namelijk dat bij een maatschappelijk ruimte in een IKC kinderen/leerlingen niet onnodig bloot moeten worden gesteld aan problemen van volwassenen.

Als Slydregt.NU de planning erbij pak moet er nu al gewerkt wordt aan de tijdelijke huisvesting. Is de planning nog steeds actueel? Voor de tijdelijke huisvesting wordt gedacht aan portocabins als dat voor onze leerlingen kan zou dit voor statushouders ook moeten kunnen.

Ook de planning om tot besluitvorming te komen gaat erg snel. Ja we zijn als Slydregt.NU zeker voor snelheid maar ook voor goede besluitvorming. En we nemen nu voor ons gevoel heel snel een beslissing.

Stemverklaring

Als raad hebben we besloten voor de bouw van het integraal kind centrum Valkweg. Een besluit wat nodig was voor de bassischolen de Wilgen en de Prins Willem Alexander. Maar dit besluit ontbrak op sommige punten wel ambitie en visie. Waarom is er niet voor gekozen om het te combineren met woningen. Maar het belangrijkste een toekomstbestendige sporthal neerzetten voor scholen en verenigingen. Het doorlopen participatieproces kent veel verbeteringen. Dat maakte dit raadsvoorstel ook complex. Als Slydregt.NU zien we graag dat projecten in Sliedrecht nu wel gaan beginnen en afgemaakt worden. Maar we moeten ook vooruit en onze jeugd was toe aan een nieuw schoolgebouw. Een mooie stap voor het onderwijs in Sliedrecht. Maar er moeten nog velen stappen gezet worden voor de (sport)verenigingen in Sliedrecht. En Slydregt.NU zal zich daar hard voor blijven maken. 

Waar nu de bassischolen de Wilgen en de Prins Willem Alexander staan moet in de toekomst de IKC Valkweg herrijzen.

GAAN JULLIE DAT RAADSHUIS NOG EEN KEER GEBRUIKEN?

Deze vraag wordt nogal eens aan Slydregt,NU gesteld. De gemeenteraad vergadert sinds de herfst 2020 in De Lockhorst. Aanvankelijk in het kader van Covid 19 om de wettelijk voorgeschreven ruimte tussen de gemeenteraadsleden te realiseren, maar na het wegvallen van de Covid-dreiging is er nog geen teken van terugkeer naar het raadhuis. Dit is niet uit te leggen aan de Sliedrechter.

Het is algemeen bekend dat de overheid de zaken nu eenmaal anders regelt dan een ondernemer of zelfs een individuele inwoner. Er zit weinig gezond verstand bij hoe de overheid opereert. De gemeente is meer van het beheren en het vastleggen van visies in beleidsnotities. Het uitvoeren van beleid is van een andere orde en wordt vrijwel altijd opgedragen aan adviseurs. Na grondige advisering – en soms nog meer advisering – wordt dan overgegaan tot aanbesteding van het werk.

Met betrekking tot het raadhuis is na een deugdelijk advies een programma van eisen opgesteld. Op basis van het programma van eisen zou je dan – desnoods na een openbare aanbesteding – een geïntegreerd contract kunnen sluiten. De gemeente wil het plan echter helemaal zelf uitwerken met een adviseur en daarna pas aanbesteden.

Ergens is onderweg in een advies een horecavoorziening in het raadhuis opgenomen. De adviseur, noch het college, heeft zich kennelijk vragen gesteld een horecavoorziening naast de bestaande horeca wel in een behoefte voorziet. Op een advertentie heeft namelijk geen ondernemer gereageerd en de gemeente heeft inmiddels – wederom – advies gevraagd waarom niet. Dit lijkt voor de gemiddelde inwoner niet zo’n moeilijke vraag.

Het raadhuis is door zijn functie gericht op bestuursactiviteiten en niets anders zoals Slydregt.NU bij herhaling heeft gesteld. Het spreekt voor zich dat bovenomschreven werkwijze, die zeker niet rechtmatig doeltreffend en doelmatig is, veel tijd en geld kost.

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 19 januari 2023.

Dit is een column van fractievoorzitter Mark Jongeneel.

Strategische beleidsagenda politie 2023 – 2026 en wijziging winkeltijdenverordening

Slydregt.NU ziet erop toe dat verkeersveiligheid wordt meegenomen in de strategische beleidsagenda politie 2023-2026. We vinden het belangrijk dat er een brede aanpak is. Nu hebben we de mogelijkheid als raad om regionaal serieuze invloed te hebben op de strategie door middel van de zienswijzebrief. Wij controleren ook indirect de portefeuillehouder, omdat hijzelf onderdeel is van het Regionaal Veiligheidsoverleg Eenheid Rotterdam. Daarom vinden we het als fractie belangrijk om dit maatschappelijk probleem aan te kaarten. Verkeersveiligheid zou een speerpunt moeten zijn in de strategische beleidsagenda politie 2023-2026. Gehoord naar de wensen van andere fracties hebben we daarom gekozen voor een regionale context in ons amendement. We verwachten dan ook steun te krijgen van de andere fracties voor dit belangrijke onderwerp. Graag zouden we van de portefeuillehouder horen hoe hij naar dit amendement kijkt en welke argumenten hij heeft om het amendement aan te raden of af te raden.

Wijziging winkeltijdenverordening

Een kinderhand is snel gevuld zo kijken we naar de opstelling van de VVD bij dit raadsvoorstel. De VVD stapt er wel heel makkelijk overheen dat na vanavond Sliedrecht bestaat uit twee Sliedrechten, Sliedrecht-Noord en Sliedrecht-Zuid. Uit elkaar gerukt door de starre houding van de SGP, ChristenUnie en het CDA. Een ondernemer wordt door deze partijen niet capabel geacht om zelf een besluit te nemen of men op zondag geopend wilt zijn. Echt wat een minachting! En wat een bevoogding. Slydregt.NU vindt dit echt kleinerend voor het denkvermogen van de ondernemer. Een ondernemer maakt altijd bepaalde afwegingen of hij op zondag geopend is. Men kijkt of er voldoende personeel is, naar het energieverbruik of het überhaupt wel rendabel is. De ondernemer kent zijn klantenkring het beste daar heeft men geen hulp van de overheid bij nodig.

Vervelend voor de Sliedrechtse supermarkten en de enkele middenstander die misschien op zondag open wil. De Sliedrechter gaat nu lekker online of in Dordt, Papendrecht of in Rotterdam consumeren. Door deze starre houding wordt de ondernemer gepakt in zijn portemonnee.Slydregt.NU vindt deze opstelling hartstikke fout en achterlijk. 

Daarom zullen we het amendement van PRO Sliedrecht mede indienen, omdat wij Sliedrecht niet in tweeën laten delen.

Unanimiteit voor wat?

Op 5 september is de gemeenteraad geconfronteerd met het besluit van de burgemeester om een crisisnoodopvang te realiseren in het gemeentekantoor. Het zal u niet verbazen dat Slydregt.NU hier niet blij mee is en zeker niet met het besluit zou hebben ingestemd als het aan haar zou zijn voorgelegd. De burgemeester kan noodbevoegdheden inzetten bij oproer, wanordelijkheden, rampen of zware ongevallen. Onder het huidige kabinet krijgen wij de ene na de andere crisis op ons bordje en de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ziet de asielcrisis kennelijk als ramp en de burgemeester, die deel uitmaakt van het bestuur is hier kennelijk in meegegaan.


Slydregt.NU vraagt zich af of de door het kabinet zelf veroorzaakte crises wel als een noodgeval kunnen worden beschouwd in de zin van de wet. De Nederlanders hangen over het beleid van dit kabinet zeker niet de vlag uit. Veel Nederlanders kiezen er juist voor om de Nederlandse vlag ondersteboven op te hangen als vredige manier van protesteren waarbij geen geweld wordt gebruikt. Kortom de mensen lijken steeds verder van het kabinet af te staan. De burger wacht knarsetandend Prinsjesdag af. Zelfs modale inkomens krijgen het lastig het komende half jaar. Wat kan men nog meer doen tegen dit rampenkabinet.

De burgemeester heeft op vragen van Slydregt.NU aangegeven dat de cirisisnoodopvang beperkt is tot maximaal 50 asielzoekers. Het kunnen er ook minder worden. Slydregt.NU helpt het hem hopen. De asielzoekers worden tot uiterlijk 31 december opgevangen en daarna zal de crisisnoodopvang worden afgestoten. Hopelijk is de burgemeester in staat de openbare orde te handhaven. Zo zouden er voldoende faciliteiten en dagbesteding op locatie zijn.

De burgemeester heeft op facebook gesteld, dat er in de gemeente Sliedrecht “unanieme steun” is uitgesproken “voor een crisisnoodopvang in het Gemeentekantoor van onze gemeente.” Er zou volgens de Vries een sprake zijn van een “brede steun van de raad” en ook de Sliedrechtse samenleving zou “een teken van solidariteit” geven. De burgemeester is gehouden de gemeenteraad zo spoedig mogelijk van zijn besluiten in het kader van zijn noodbevoegdheden te informeren. De diverse partijen hebben min of meer enthousiast het besluit ontvangen, terwijl alleen Slydregt.NU kritisch heeft gereageerd en onmiddellijk voor xenofoob en populistisch werd uitgemaakt. Wij zijn dan ook van mening dat beter kan worden gesproken van het voordeel van twijfel geven om de burgemeester niet in de kou te laten staan.


Slydregt.NU is van mening dat de steun van de gemeenteraad is gebaseerd op solidariteit met Ter Apel. De gemeenteraad neemt haar verantwoordelijkheid voor de puinhoop die de gemeenschap van het kabinet krijgt op haar bordje krijgt geserveerd. Inmiddels is het al zover gekomen dat we verder moeten kijken dan onze eigen gemeente, omdat het kabinet niet op enigen daadkracht kan worden betrapt. Het is heel triest om te bedenken dat het land al zo diep is gezonken dat wij dit moeten doen.

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 15 september 2022.

Dit is een column van burgerraadslid Danny Stierman

Solidair met Ter Apel: crisisnoodopvang voor asielzoekers in de Reling

Onder dit kabinet rent Nederland van crisis naar crisis: woningnood, de boerenopstand, personeelscrisis, energiecrisis, toeslagenaffaire, Groninger gasschade-afhandeling, voedselcrisis, koopkrachtcrisis, zorgcrisis, stikstof- en klimaatcrisis, coronacrisis en asielcrisis. Deze crisissen zijn voor een groot deel het resultaat van onkunde van het kabinet zelf. Bij veel Nederlanders is een vertrouwenscrisis ontstaan jegens de overheid. Dit is de reden dat bij veel Nederlanders de vlag ondersteboven hangt.

Helaas zijn er partijen in de raad, de SGP en ChristenUnie, die hier heel veel moeite mee hebben. Zij begrijpen kennelijk niet wat onder de bevolking leeft. Begrijp ons niet verkeerd Slydregt.NU heeft de nationale driekleur ook hoog in het vaandel staan. Onze vlag wordt eerbiedig gebruikt in voor- en tegenspoed. Alleen zijn wij momenteel teruggeworpen in een rampjaar. De regering is radeloos en het land reddeloos. Het volk is alleen nu niet redeloos en heeft wel een uitgesproken mening. Daarom roep ik hier vanavond alle Sliedrechters op, die dit kabinet spuugzat zijn, om hun Nederlandse vlag ondersteboven te hangen bij hun huis. Hiermee keuren we vreedzaam het kabinetsbeleid af. Ook zijn veel Sliedrechters de Oekraïense vlag aan ons Raadhuis spuugzat!

Geen enkele crisis gaat ons huis stilletjes voorbij. Iedereen wordt er door geraakt jong of oud, rijk of arm en man of vrouw. Deze crisis speelt al sinds 2015 toen oud-bondskanselier Angela Merkel de beroemde woorden uitsprak ‘’Wir schaffen das!’’. Nou wir schaffen es nicht. Deze regering dweilt met de kraan wijd open. En gooit nu zijn rotzooi over de schutting bij de gemeenten. Het strooit inmiddels met dictaten dat gemeenten verplicht asielzoekers te moeten huisvesten. Met deze dictaten wordt de lokale democratie uitgehold.

Sliedrecht is nu solidair met Ter Apel omdat wij vinden dat deze gemeenschap niet opgezadeld moet worden met de troep die dit kabinet heeft gecreëerd, dat is goed uit te leggen. Maar een fatsoenlijk kabinet waar het belang van Nederland op de eerste plaatst staat voert per direct een asielstop in of stuurt doorreizigers vanuit andere veilige EU-landen terug naar start, zoals afgesproken in het Dublinverdrag. Aangezien verdragen met voeten worden getreden wordt het tijd om het vluchtelingenverdrag op te zeggen en het Schengenverdrag te herzien. Nu is heel Nederland niet meer geschikt om asielzoekers op te vangen. We hebben geen geschikte locaties en mankracht meer. Het land is vol. Er is geen ruimte meer.

Tot slot hebben we nog een aantal vragen aan de burgemeester. Vanuit onze regio hebben de gemeente Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht een crisisnoodopvang geopend. Komen de andere gemeenten naast Sliedrecht in de Drechtsteden ook met crisisnoodopvang? Er komen 50 asielzoekers tot en met 31 december 2022 naar Sliedrecht staat dit zwart op wit? Het kunnen er niet meer asielzoekers worden en de termijn kan niet worden verlengt? Kunt u met ons met delen welke maatregelen er worden genomen om de veiligheid van onze inwoners te waarborgen? Kunt u ons garanderen dat er geen gemeentelijk geld wordt uitgegeven aan deze crisisopvang. Tot slot kunt u ons verzekeren dat de komst van deze crisisnoodopvang niet ten koste gaan van de capaciteit van ons ambtelijk apparaat?

In de Reling worden asielzoekers tot 31 december 2022 opgevangen.

SGP-ChristenUnie Sliedrecht is het “weggetje” een beetje kwijt

Een groot compliment voor de boeren en hun sympathisanten hoe zij actievoeren in de regio. Zij veroorzaken weinig tot geen overlast; Geen langzaamaanacties op de wegen of in brand gestoken hooibalen langs de rijksweg. De Nederlandse vlag wordt slechts andersom opgehangen als symbool van de noodtoestand van de boerenbevolking. De boeren en hun vele medestanders beperken zich tot een ludieke actie door met stickers op de plaatsnaamborden de nieuwe staat Boerenlanden in gehele Alblasserwaard en Vijfherenlanden uit te roepen als teken van hun onvrede met het huidige wanbeleid van het kabinet.

Deze acties zijn uit den boze voor de SGP-ChristenUnie Sliedrecht en zij begrijpt kennelijk niet wat onder de (boeren)bevolking leeft. Begrijp ons niet verkeerd Slydregt.NU heeft de nationale driekleur ook hoog in het vaandel staan. Onze vlag wordt eerbiedig gebruikt in voor- en tegenspoed. Alleen zijn wij momenteel teruggeworpen in het rampjaar (1672). De regering is radeloos en het land reddeloos. Het volk is alleen nu niet redeloos en heeft wel een uitgesproken mening.  Onder dit kabinet rent Nederland van crisis naar crisis: woningnood, personeel, energie, immigratie, toeslagenaffaire, Groninger gasschade, inflatie, stikstof- en klimaat.  Deze crisissen zijn voor een groot deel het resultaat van onkunde van het kabinet zelf. Bij veel Nederlanders is een vertrouwenscrisis ontstaan jegens de overheid. De vlag onderste boven hangen heeft als betekenis dat dit land in nood is. Op zee geld het omkeren van de vlag als een bekend noodsignaal. Wat Slydregt.NU wel opmerkelijk vindt is dat veel mensen nu een grote mond hebben over de Nederlandse vlag maar geen acht slaan als de Nederlandse vlag wordt vervangen door bijvoorbeeld de EU-vlag of door vlaggen van andere nationaliteiten in nood op het raadhuis.

De meerderheid van de Nederlanders heeft nooit voor deze waanzinnige stikstofplannen gestemd. Alleen D66 wil de boeren uitkopen om zo plaats te creëren voor woningbouw en de natuur. Hoe dit dan precies moet weten ze dan ook weer niet. Integrale plannen hebben zij nog nooit van gehoord. Waar wij in de toekomst van moeten eten laten zij dan ook in het midden. De globalisten willen blijkbaar dat wij nog afhankelijker worden van het buitenland. Inmiddels weten wij dat dit een kortzichtig beleid is en waar dit toe leidt. De VVD, het CDA en ChristenUnie hebben overigens de kiezer hier niks over gevraagd in hun verkiezingsprogramma’s en om op het pluche te blijven alles maar toegeven. Dan is het niet gek dat veel Nederlanders niet langer gezagsgetrouw zijn, omdat de overheid beleid uitvoert waar niemand toestemming voor heeft gegeven in het stemhokje. De Nederlander voelt zich ongehoord en daardoor belazerd.

Als deze vormen van protest niet mogen dan zeg je dus als SGP-ChristenUnie dat de boeren “ja en amen” moeten zeggen tegen dit belachelijke wanbeleid dat hun toekomst vernietigt. SGP-ChristenUnie steekt hiermee de hoofden van de wanhopige boeren in een strop. Als ludiek demonstreren al niet meer mag dan vraag je juist om een revolutie. ChristenUnie leider Gert-Jan Segers heeft reeds gewaarschuwd voor een burgeroorlog. Onderken dat er momenteel sprake is van een ernstig anti-overheidssentiment en handel hier ook naar. Geef de boeren en hun sympathisanten de ruimte om hun onvrede te uiten. Frustraties laten opkroppen loopt nooit goed af zoals de geschiedenis leert. De fractie van Slydregt.NU roept het college op om vlagvertoon en ludieke acties niet in de kiem te smoren. De grens ligt bij het oproepen van geweld en bedreiging van personen. Dan dient de burgemeester resoluut op te treden.

O.a. dit vlagvertoon en deze stickeractie doet de SGP-ChristenUnie Sliedrecht pijn.

Slydregt.NU kiest niet voor geothermie experiment

Bij het vorige debat zijn we ingegaan op de risico’s van geothermie. We gaan vandaag verder in op de rol van de toezichthouder die dit experiment in goede banen moet gaan leiden, het Staatstoezicht op de Mijnen. Wij verwachten niet dat het partijkartel nog van standpunt gaat veranderen. Feiten worden tegenwoordig weggezet als desinformatie als het niet uitkomt. Dit vindt Slydregt.NU ontzettend jammer omdat het debat zo niet zuiver wordt gevoerd. Hopelijk gaat het vanavond beter.

Onze fractie heeft deze week met interesse de verhoren gevolgd van de parlementaire enquêtecommissie over de afhandeling van de schade door aardbevingen in Groningen. Deze aardbevingen zijn ontstaan na gasboringen. Dit is ook een risico bij de winning van geothermie. De rol van het Staatstoezicht op de Mijnen komt goed aan het licht bij de parlementaire enquête over Groningen.

De feiten die op tafel kwamen over het nalatig handelen van de toezichthouder spreekt boekdelen. Hierbij een samenvatting wat de commissie allermaal ter oren kwam. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft de gevolgen van de gaswinning ernstig onderschat. Mensen voelen zich daardoor niet meer veilig in hun huis. En niemand luistert bij eventuele schadegevallen. Rapporten van geologen die waarschuwden voor mogelijke aardbevingen verdwenen in de la bij het Staatstoezicht op de Mijnen. Het Staatstoezicht op de Mijnen wilde niet luisteren naar de waarschuwingen.

Na de eerste grote aardbevingen bleef men gaswinnen omdat men de ernst van de schadegevallen niet aan de gaswinning wilde koppelen. Wie zegt dat dat hier ook niet gaat gebeuren als men warm water haalt uit de grond? Wie gaat dan de mogelijke schadegevallen in de toekomst in Sliedrecht vergoeden? Kunnen wij dan aankloppen bij HVC? Wij hebben immers geen NAM. Al hebben de Groningers daar ook bar weinig aan gehad.

Slydregt.NU heeft niet het idee dat de overheid in haar rol als toezichthouder op de mijnbouw iets geleerd heeft van de fouten in het verleden. Den Haag laat ons hier in de kou staan als het fout gaat dat is onze overtuiging. Het trackrecord van de kabinetten Rutte geven weinig reden tot hoop als men kijkt hoe men omgaat met de slachtoffers van de toeslagenaffaire, de Groningers en de boeren. Dit experiment moeten we daarom niet willen je gaat toch niet vrijwillig je sleutels hiervoor afgeven aan HVC? Ons antwoord is nee omdat ons vertrouwen in de huidige regering is gedaald tot het vriespunt. Zij zien de Nederlander niet als mens maar als een nummer daarom stemmen wij tegen. Slydregt.NU staat voor de menselijke maat!

Een Geothermie centrale.