Grootschalige verrassing van Drechtsteden

Nog lang niet uit de ban van het Coronavirus weet Drechtsteden ons te verrassen met een grootschalige oplossing voor het Klimaatprobleem. Fervente voorstanders van Drechtsteden wijzen er altijd op dat er met grootschaligheid inkoopvoordelen zouden zijn te behalen. Deze voordelen zijn tot op heden echter nooit aangetoond. Het ligt meer in de rede te veronderstellen dat grootschaligheid leidt tot grootschalige problemen en zeker geen fijnmazige oplossingen. Slydregt.NU ervaart dit als een van de belangrijkste bezwaren van Drechtsteden. Op vrijdag 10 juli jl. heeft het Drechtstedenbestuur gemeend een zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES) over ons uit te moeten storten. Deze strategie is niet met ons besproken. Sterker nog de strategie is ook niet in de gemeenteraad aan de orde geweest. Het is een ambtelijk product van Drechtsteden. Bij de totstandkoming van het product is geen inwoner van Sliedrecht betrokken. Buitengewoon merkwaardig is dat ook de gemeenteraad niet is geconsulteerd in het proces van ontwikkeling van een strategie door Drechtsteden.

Nu gaat het ook wel ergens over. Uitgangspunt is dat in 2030 er circa 12.000 woningen aan een warmtenet moeten zijn aangesloten en daarmee aardgasvrij moeten zijn. De duurzame energie moet worden opgewekt door zon- en windenergie. Allemaal mooie ambities om 0,00007 graden opwarming van de aarde tegen te gaan. De vraag wordt steeds meer gesteld of deze ambitie wel realistisch is. Dit behoort echter een uitdrukkelijke politieke keuze te zijn. Slydregt.NU heeft grote bedenkingen of RES wel de juiste oplossing is. De timing en de kosten voor dit project komen op een wel heel slecht moment nu we in een recessie zitten en de toekomst erg onzeker is door het Coronavirus. Daarnaast acht Slydregt.NU de RES achterhaald en onvolledig. Over thorium of kernenergie wordt – uiteraard – angstvallig gezwegen. Slydregt.NU is wel blij dat men geen energie wil opwekken door biomassa te verbranden in de regio.

Warmtenet

Het aansluiten van woningen op het warmtenet brengt hoge kosten met zich mee voor de woningbezitters. Huurders gaan meer huur betalen en eigenaren worden voor hoge investeringen geplaatst. Gebruikers van het warmtenet betalen tot op heden veel meer dan de gebruikers die aardgas gebruiken. Fossiele brandstoffen zijn nog altijd goedkoper. Alleen de aanschaf van de bijbehorende apparatuur heeft al een pittig kostenplaatje, terwijl de technische ontwikkelingen nog steeds doorgaan. Daarenboven is er geen vrije keus met betrekking tot de energieleverancier. In onze regio heeft HVC een monopolypositie. Zonder gezonde concurrentie kan men absurde prijzen vragen voor te leveren diensten. De eerste klachten uit de aangesloten wijken hebben Slydregt.NU reeds bereikt.

Aardwarmte

Merkwaardig genoeg zijn in Sliedrecht alle pijlen gericht op aardwarmte als duurzame bron. Deze bron moet het warmtenet gaan verwarmen. Het kan echter nogal wat jaren duren voordat deze beoogde bron in gebruik kan worden genomen. Tot die tijd maakt Sliedrecht daarom gebruik van een tijdelijke warmtecentrale die zorgt voor de verwarming van de woningen. Deze centrale blijft dienst doen totdat de duurzame warmtebron beschikbaar is. Deze tijdelijke warmtecentrale kunt u zien als een collectieve Cv-ketel en deze ketel draait op gas. Afgezien van de collectieve zegeningen, die Slydregt.NU niet zo ziet zitten, rijst de vraag hoe je de individuele vraag naar energie gestalte kunt geven en nog interessanter tegen welke prijzen. Wie wil de overheid nu voor de gek houden zichzelf of de Sliedrechter? Hier gaat dan ook het volgende spreekwoord voor op “veel beloven en weinig geven, doet de gek in vreugde leven”.

Hoe gaat men aardwarmte in Sliedrecht winnen? Aardwarmte wordt op een vergelijkbare manier gewonnen zoals bij schaliegas. Aan het winnen van schaliegas zitten risico’s verbonden. Schaliegas moet met ingewikkelde technieken en chemische stoffen uit steenlagen worden geperst met grote risico’s op aardbevingen en drinkwatervervuiling. Nu gaan geologen onderzoeken of deze risico’s ook voor aardwarmte gelden. In de praktijk is er nauwelijks verschil tussen de risico’s als gevolg van het boren en fracken bij schaliegaswinning en de risico’s van aardwarmtewinning, waarbij lagen worden aangeboord op dezelfde diepte. Daarna is vaak noodzakelijk onder hoge druk te fracken om de laag ook bij aardwarmte winning waterdoorlatend te maken en te houden. Bij de gaswinning stroomt het vrijgemaakte gas naar boven terwijl bij warmte winning zolang de put gebruikt wordt water met mijnbouwhulpstoffen wordt rondgepompt onder hoge druk. We moeten erop alert zijn dat Sliedrecht niet veranderd in een Loppersum aan de Merwede.

Windmolens en zonneweiden

Als laatste in de besluitvorming is de gemeenteraad aan zet. De gemeenteraad mag bij het kruisje van het Drechtsteden product tekenen. Zoals gebruikelijk is aan de achterzijde van het proces. Slydregt.NU heeft de nodige vragen ten aanzien van de grootschalige regionale energiestrategie. In de strategie worden grootschalige theoretische oplossingen voor de gehele regio aangegeven. De concrete en fijnmazige oplossingen gaan niet verder dan dat aangegeven wordt dat naast de A15 en A16 moet worden gezocht naar mogelijkheden voor windmolens en zonneweiden. Dan heb je tegen beter weten in jarenlang gestreden voor het groene hart en dan blijkt dat nu ineens niet zo belangrijk meer. In het Groene Hart mag je niet bouwen, maar nu kan het ineens wel worden volgeplempt met windmolens en zonnecollectoren. Over de komst van windmolens en zonneweiden is Slydregt.NU erg duidelijk; NIET op Sliedrechts grondgebied. Met een Natura 2000 gebied naast de deur lijkt ons de komst van windmolens en zonneweiden een brug te ver. Slydregt.NU gaat niet meewerken aan horizonvervuiling en het verkleinen van de leefomgeving van trekvogels. Bent u tegen “van gas los” en lokale klimaathysterie dan komt Slydregt.NU voor uw belangen op. Sluit u aan om samen de strijd aan te gaan.

Dit Concept Regionale Energiestrategie is niet realistisch voor Sliedrecht.

Ondemocratisch misbaksel

Als je denkt dat je alles gehad hebt na COVID-19 kom je bij de huidige regering van een koude kermis thuis. De Nederlander is best nog wel gezagsgetrouw en heeft – op enige uitzonderingen na – de noodwetgeving geduldig ondergaan. Naar mate de beperkingen langer duren komen echter steeds meer ernstige bezwaren boven drijven. De regering heeft in het algemeen al weinig oog voor detail, maar in het kader van de noodwetgeving heeft zij er een potje van gemaakt. Enerzijds is dit begrijpelijk. Er is sprake van een ernstige bedreiging van de volksgezondheid en er moet snel ingegrepen worden. Goed beschouwd kun je het kabinet toch al niet beschuldigen van overijlde actie. In het kader van noodwetgeving kun je dan ook geen perfecte maatregelen verwachten. Dit kun je het kabinet niet verwijten. Je kunt het kabinet echter wel verwijten  dat zij de noodwetgeving niet dan wel uiterst traag aanpast. In de praktijk blijkt dat veel noodmaatregelen geen rekening houden met de individuele omstandigheden van de lokale bevolking. Om nog maar te zwijgen over bedrijfsbelangen en de hiermede sterk samenhangende belangen van individuele burgers. Inmiddels wordt pijnlijk duidelijk dat met de noodverordeningen van de voorzitters van de veiligheidsregio’s de gemeenteraden – zonder democratische controle – volledig buiten spel zijn gezet. Dit wreekt zich omdat in het kader van noodwetgeving geen rekening wordt gehouden met individuele belangen. Daarenboven heeft het kabinet zich ook nog eens eenzijdig doen adviseren. Het kabinet heeft slechts medische belangen afgewogen. Er is geen sprake van een integrale afweging. Hier zullen wij de nodige vruchten nog van gaan plukken. Door het buiten spel zetten van de democratie voltrekt zich momenteel een ramp voor de individuele burger, die zijn baan of onderneming verloren ziet gaan. Tot op heden zijn de gemeenteraden niet in de gelegenheid gesteld zich over de noodverordeningen en het door de voorzitters van de veiligheidsregio’s gevoerde beleid uit te laten.

Naar nu blijkt heeft het kabinet een ernstige fout gemaakt door noodverordeningen te baseren op de wet publieke gezondheid. Het kabinet tracht in een vlucht naar voren de fouten te herstellen door met een tijdelijke wet COVID-19 te komen. Deze wet kan worden omschreven als een vrijbrief voor een dictatoriaal bewind. DE minister krijgt het voor het zeggen en de tweede kamer wordt – wederom – buitenspel gezet. De huidige ‘anderhalvemeternorm’ wordt door de minister bepaald en bijgesteld. De minister bepaalt hoeveel personen zich in groepsverband mogen ophouden. De minister schrijft op welke publieke plaatsen het publiek mag komen en welke evenementen mogen plaatsvinden. De minister kan de toegang tot zorginstellingen of zorgwoningen reguleren, het personenvervoer verbieden, onderwijsactiviteiten verbieden of beperken en de kinderopvang geheel of gedeeltelijk sluiten. Verder kan de minister hygiënemaatregelen vastleggen. Ook kan de minister regels stellen voor de uitoefening van contactberoepen en over het gebruik van publiekelijk toegankelijke voorzieningen. Ten slotte kan de minister zelf regels opstellen om de verspreiding van COVID-19 te beperken. Er is – zonder overdrijving – sprake van dictatoriale bevoegdheden. Als de minister enig democratisch besef zou hebben zou hij dit zelf niet willen.

De grondrechten van de individuele burger worden met voeten getreden. In de wet worden geen duidelijke criteria gesteld op basis waarvan de grondrechten kunnen worden ingeperkt zoals het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en eigendom, de vrijheid van verkeer en verplaatsing, de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en de vrijheid van onderwijs. Aan de (potentieel) zeer grote economische gevolgen wordt slechts een enkel woord gewijd en aan de sociaal-maatschappelijke gevolgen wordt volstrekt voorbijgegaan. De minister mag het beslissen. Het parlement staat buitenspel. De gemeenteraden komen er helemaal bekaaid af. Zij hebben in het huidige systeem al geen serieuze democratische controle- of inspraakmogelijkheid, in het wetsvoorstel komt de verplichte verantwoording van de voorzitter van de veiligheidsregio aan de gemeenteraden na afloop van de crisis zelfs niet terug. Overigens heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland- Zuid tot op heden geen enkele verantwoordelijkheid afgelegd voor het gevoerde beleid. Verder blijft gek genoeg blijft het huidige – onhoudbare – systeem van noodverordeningen naast de wet nog gewoon bestaan, voor het geval de in het wetsvoorstel toegekende bevoegdheden niet toereikend blijken te zijn. Het wetsvoorstel biedt daarmee  – schier oneindige – bevoegdheden aan de minister en de voorzitters van de veiligheidsregio’s om onder de noemer van de bestrijding van het coronavirus potentieel zeer vergaande maatregelen aan burgers op te leggen en te handhaven. Tot slot is een belangrijk aandachtspunt de duur van deze ‘tijdelijke’ wet. De wet vervalt in principe één jaar na inwerkingtreding, maar kan vrijwel onbeperkt met twee maanden worden verlengd. Het parlement heeft echter geen machtsmiddel in handen om een verlenging tegen te houden. Het is maar goed dat het wetsontwerp door de heftige kritiek inmiddels op een laag pitje staat.

Het kabinet vindt het kennelijk wel prettig om zonder last of ruggespraak van het volk te kunnen regeren. Een dergelijke ondemocratische wet heeft na de Tweede Wereldoorlog niet meer het licht gezien. Dit zegt wel iets over het huidige kabinet en haar democratische gevoelens. Ik roep u op dit ondemocratische misbaksel met alle mogelijke democratische middelen tegen te houden.

De ingekorte versie van deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 2 juli 2020.

Deze column is geschreven door onze fractievoorzitter Mark Jongeneel

Stel investeringen uit

We lezen de volgende passage in dit raadsvoorstel: “We leven in een roerige tijd. Het coronavirus houdt de wereld stevig in zijn greep. En de maatregelen om het virus in te dammen, raken ons allemaal. Tegelijkertijd proberen we zoveel mogelijk ‘gewoon’ door te gaan.” Dit laatste is niet realistisch als u het nieuws erbij pakt van de afgelopen dagen.

De gemeenten klagen steen en been. Zij geven aan door de coronacrisis in financiële moeilijkheden te zijn beland en dreigen de rekening in de vorm van hogere belastingen bij de burger op het bordje te leggen. Bovendien overwegen ze te gaan snoeien in de dienstverlening. In een brandbrief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Tweede Kamerleden stellen ruim honderd gemeenten dat er snel een structurele oplossing moet komen.

Minister Ollongren heeft al laten weten met de gemeenten in gesprek te gaan. Dat is prima. Maar laat de minister eerst even haar collega Hoekstra van Financiën raadplegen. Die sprak in mei in de Telegraaf klare taal dat de rekening van de coronacrisis niet mag neerploffen bij de gewone man: ’Financiële crises komen vaak neer bij mensen met een modale portemonnee. Dat is een onacceptabel antwoord, vind ik.’

Namens onze provincie heeft gedeputeerde Floor Vermeulen een brandbrief geschreven aan premier Rutte. Het ging financieel al niet goed met verschillende gemeenten in onze regio en daar is de coronacrisis nu bovenop gekomen. Als het kabinet gemeenten niet in staat stelt om de financiële tekorten volledig te dekken, dan dreigt verscherpt financieel toezicht voor alle gemeenten in de provincie Zuid-Holland.

Drechtstedengemeente Alblasserdam heeft ook een brandbrief gestuurd naar Den Haag. Alblasserdam luidt in een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Hoekstra van Financiën de noodklok over de alsmaar stijgende zorgkosten waarmee het dorp geconfronteerd wordt, terwijl de vergoeding van het Rijk steeds meer tekortschiet. ,,De grens is bereikt.” Het gaat over de bekostiging van jeugdzorg en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarvoor gemeenten sinds een aantal jaren verantwoordelijk zijn. Alblasserdam is daar steeds meer geld aan kwijt en de verwachting is dat het tekort de komende jaren nog verder oploopt.

Gelden deze kwesties niet voor Sliedrecht? Groeien hier de geldbomen tot aan de hemel? Of moet de Sliedrechter opdraaien voor dit ‘nieuwe beleid’ middels een toekomstige OZB verhoging? Als Slydregt.NU de nieuwsberichten moet geloven in de toonaangevende kranten gaat het wel deze kant op. Daarom zeggen wij maak pas op de plaats tot dat er meer duidelijkheid is wat de gevolgen zijn door de Coronacrisis. Wij willen eerst weten wat de sociaal-economische gevolgen zijn voor Sliedrecht voor dat we verdere investeringen doen in nieuw beleid.

De Sliedrechter zal op nationaal niveau geraakt worden in haar portemonnee laten we daarom de schade op lokaal niveau beperkt houden. Daarom kunnen wij helaas niet instemmen met het voorliggende raadsvoorstel.

Fractievoorzitter Mark Jongeneel aan het woord bij de behandeling van de Eerste Tussenrapportage 2020. Bron foto: Sliedrecht24.nl d.d. 30 juni 2020.


Sliedrecht ondernemend en betrokken baggerdorp

Het college stelt dat de identiteit van Sliedrecht definitief kan worden omschreven als een “eigenzinnig en betrokken baggerdorp”. Waarbij “eigenzinnig en baggerdorp” refereren aan de innovatieve maritieme topsector in het verleden, heden en de toekomst, alsmede de sterke arbeidsethos die in de Sliedrechtse cultuur zit ingebakken. Sliedrecht is een dorp van harde werkers, van doeners. 

Tot zover het college. Slydregt.NU begrijpt niet waar “eigenzinnig” op is gebaseerd. Als je op eigenzinnig zoekt in het woordenboek dan komen daar de volgende omschrijvingen uit voort; 1) Balsturig 2) Bazig 3) Behoorlijk 4) Capricieus 5) Dogmatisch 6) Dwars 7) Eenhandig 8) Eenzinnig 9) Eigen 10) Eigengereid 11) Eigenwijs 12) Eigenwillig 13) Geneigd zijn eigen zin te volgen 14) Grillig 15) Halsstarrig 16) Hardhoofdig 17) Hardnekkig 18) Hoofdig 19) Koppig 20) Maanziek 21) Mak 22) Nukkig.

Eigenzinnig vinden wij geen positieve benaming over de identiteit van Sliedrecht. Dan zou je veel eerder denken aan een meer dynamische omschrijving zoals: bezig, actief, innovatief, sprankelend, vernieuwend, hardwerkend. Het lijkt erop dat er sprak is van – zeker niet door iedereen – gedragen romantische- en/of nostalgische gevoelens in de zin van “ruwe bolster en blanke pit”. De ingebakken arbeidsethos zal hier ook wel op gebaseerd zijn. Slydregt.NU vraagt zich af of het college niet gewoon bedoelt: “ondernemend”. Slydregt.NU is van mening dat de Sliedrechtse ondernemers zeker op deze wijze in de ontwikkelingsvisie behoren te worden geadresseerd. Of denk aan de vele vrijwilligers die Sliedrecht telt ook hier kan je zien dat Sliedrechters erg ondernemend zijn. Daarom komen wij met een amendement om deze zinsnede te veranderen.

“De waarde “eigenzinnig en betrokken baggerdorp ” – met dijklint als belangrijkste ruimtelijke structuurdrager – te erkennen als kern van de omgevingsvisie.”

te wijzigen in:

“De waarde “ondernemend en betrokken baggerdorp ” – met dijklint als belangrijkste ruimtelijke structuurdrager – te erkennen als kern van de omgevingsvisie.” “ondernemend en betrokken baggerdorp”.

Dit amendement is unaniem aangenomen.

Welkom in Sliedrecht!

Tegen tijdelijk extra personele inzet gemeentelijk vastgoed

Slydregt.NU vraagt zich in alle gemoede af of het voorliggende raadsvoorstel tijdens de huidige Coronacrisis wel moet worden behandeld. Er is op dit moment nog geen enkel zicht op hoe wij uit de Coronacrisis zullen komen. Veel burgers zullen worden geconfronteerd met inkomstenverliezen. Extra personele inzet om de ambities met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed uit het Coalitieakkoord 2018-2022 te realiseren is in het licht van het vorenstaande voor Slydregt.NU een onbegrijpelijk en slecht “getimed” voorstel. Het lijkt Slydregt.NU van wijsheid te getuigen de gevolgen van de Coronacrisis voor onze burgers eerst eens af te wachten en dan te kijken of hier geen financiële offers nodig zijn om hun noden te ledigen.

Dat het gemeentelijke vastgoed niet op orde is kunnen wij van harte onderschrijven. Daar moet zeker verandering in komen. Wij hebben dan echter niet het oog op:

“Het actualiseren van de vastgoedregistratie en -administratie, het opstellen van procesbeschrijvingen alsmede het ter hand nemen van de voorbereiding en uitvoering van investeringen in een aantal vastgoedobjecten (zoals voor (achterstallig) onderhoud en brandveiligheid”

Wij zien hier de toegevoegde waarde totaal niet van in.

Kan de wethouder uitleggen waarom actualiseren van de vastgoedregistratie en -administratie nodig is. Komt dit omdat de Nicolaas Beetsstraat tegen het vigerende beleid in door het college niet is vervreemd of zijn er ernstiger zaken aan de orde?

Ons standpunt is dat de gemeente geen groot grondbezitter moet zijn daarom willen wij het gemeentelijk vastgoed afstoten/verkopen. In plaats dat er vastgoed wordt verkocht moet de personele inzet worden vergroot voor het vastgoedbeheer.

Het extra personeel wordt ingezet om de vastgoedregistratie en -administratie te actualiseren, procesbeschrijvingen op te stellen en de voorbereiding en uitvoering van investeringen in een aantal vastgoedobjecten (zoals voor (achterstallig) onderhoud en brandveiligheid) ter hand te nemen. Volkomen onlogisch en in strijd met het vigerende beleid.

Afgezien van het feit of deze bureaucratische operatie al dan niet nodig is rijst bij ons de vraag waarom dit – nu de urgentie kennelijk zo hoog is dat deze operatie tijdens de grootste crisis na de tweede wereldoorlog moet worden uitgevoerd – door het college niet al veel eerder is gebeurd? Dit college minus PRO Sliedrecht zit er al vanaf 2018. Waarom is dit op de plank blijven liggen? Het lijkt ons wel essentieel te weten wat je aan vastgoed bezit en wat de staat ervan is.

In het raadsvoorstel staat het volgende “Met de huidige bezetting loopt de realisatie van de ambities met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed zoals vermeld in het Coalitieakkoord 2018-2022 en het College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2018-2022 verder vertraging op.’’ Met de ambities zal het wel loslopen als je dit tot het tweede kwartaal 2020 op de plank laat liggen. Overigens zijn deze ambities in de tussentijd ook gewijzigd van verkopen naar behouden van vastgoed (Nicolaas Beetsstraat). In het raadsvoorstel vinden we ook nog: “Verder brengen een niet actuele vastgoedregistratie en -administratie en achterstallig onderhoud financiële risico’s met zich mee.” Deze risico’s waren er ook al 2 jaar geleden dit is gewoon wanbestuur. We mogen god danken dat er geen calamiteiten hebben plaatsgevonden als was de gemeente in grote problemen gekomen. Slydregt.NU heeft nog vragen over duurzaamheid wat er wordt er bedoeld met energiescreenings om het vastgoed te verduurzamen? Wat wordt er dan onderzocht?

Slydregt.NU wil het vastgoed van de gemeente Sliedrecht verkoop klaar maken en geen onnodige investeringen meer doen. De energiescreenings hoeven van ons niet. Met de huidige coronacrisis vinden we het verstandig om het budget wat hiervoor staat nu te heroverwegen. Daarom zullen wij tegen dit raadsvoorstel te stemmen.

Dit was de woordvoering van burgerraadslid Boudewijn Brandwijk.

Excuses

Veel mensen hebben zich afgelopen week geërgerd aan het politieke bedrijf in Sliedrecht. Tegen de eigen adviezen in is de gemeenteraad bij elkaar gekomen, terwijl er in het gehele land voor iedereen een halve ‘lockdown’ van kracht is. Veel mensen keuren dit terecht af. De overheid dient immers het goede voorbeeld te geven. Ik ben hier door veel mensen – terecht – op aangesproken. Helaas zien wij wel meer dat de overheid voor zichzelf andere maatstaven meent aan te moeten leggen dan voor haar burgers. Wij vinden dat dit niet meer van deze tijd is.

De vergadering moest kosten wat het kost doorgaan van de coalitie om een nieuwe wethouder te benoemen. De gepleegde coup heeft haar vervolmaking bereikt door de heer Venis als nestor van de gemeenteraad af te zetten als vervanger voor B&W indien zij afwezig zijn door ziekte. Wat is in deze tijd zeker niet als ondenkbaar kan worden weerlegd.

Persoonlijk zie ik niet in waarom de vergadering niet op een later tijdstip plaats zou hebben kunnen vinden. Slydregt.NU is fel tegenstander van de benoeming van wethouders van buiten de gemeente. Slydregt.NU is van mening dat de heren Vat (SGP) en Goverde (PvdA) in Sliedrecht dienen te wonen om zo optimaal in contact te staan met de Sliedrechtse samenleving. Voorts is het tekenend dat SGP-ChristenUnie alle belangrijke posities in de raad in bezit moeten hebben, namelijk voorzitter en plaatsvervangend voorzitter en de functie van de heer Venis die hem als nestor van de raad toekwam. De SGP-ChristenUnie gedraagt zich al als alleenheerser.

De oppositiepartijen hebben zich tegen de voorstellen van de coalitie fel verzet. Dit heeft geleid tot een opmerking van de heer Huijzer (PvdA) dat – gelet op de stemverhoudingen – de uitslag zonder een democratisch debat al vast heeft gestaan en de oppositiepartijen de vergadering onnodig lang hebben gerekt. De confessionele partijen bepalen en de heer Huijzer zegt “ja en amen” want het pluche zit zo lekker. De coalitie is dan ook echt over de houdbaarheidsdatum. Slydregt.NU is klaar voor nieuwe verkiezingen met als inzet de democratie in Sliedrecht.

Tot slot wens ik iedereen sterkte in deze zware tijd. Uiteindelijk gaan wij de strijd tegen Corona winnen!

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 26 maart 2020.

Deze column is geschreven door onze fractievoorzitter Mark Jongeneel

Wethouders horen in Sliedrecht te wonen

De geschiedenis herhaalt zich, weer een wethouder van buiten die tijdens de lopende raadsperiode aan de slag gaat in Sliedrecht. Deze keer heeft men een vervanger gevonden in de Maasstad. De heer Goverde is woonachtig in Rotterdam en wil daar de komende 2 jaar blijven wonen. Slydregt.NU is van mening dat burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht in ons dorp dienen te wonen omdat men zo midden in de samenleving staan doordat men 24/7 in het dorp leeft en daardoor weet wat er speelt. Voor de Sliedrechter en het bedrijfsleven is de bestuurder daardoor ook makkelijker aanspreekbaar. Wij kunnen hierbij alvast aankondigen dat wij ieder jaar zullen tegenstemmen tegen het verlenen van de ontheffing voor de wethouder om buiten Sliedrecht te blijven wonen.

Daarom heeft Slydregt.NU tegen deze benoeming gestemd. Slydregt.NU weigert om mee te doen met het baantjescarrousel van het partijkartel.

Verlengen van de ontheffing van wethouder Vat

De heer Vat is nog steeds woonachtig in de buurgemeente Molenlanden en dat vinden wij jammer. Slydregt.NU heeft vorig jaar al aangegeven dat wij elk jaar zullen tegenstemmen tegen de verlening van de ontheffing dat wethouder Vat buiten Sliedrecht mag blijven wonen. Daarom stemmen wij principieel tegen dit raadsvoorstel.

Ed Goverde (PvdA), de nieuwe wethouder van Sliedrecht met links burgemeester Bram van Hemmen (CDA). (Foto Niels Kuiper / gemeente Sliedrecht)

De onderste steen moet boven komen

Net zoals veel Sliedrechters is Slydregt.NU gisteren verrast door de val van het College van SGP-ChristenUnie, PRO Sliedrecht, CDA en PvdA. Gisteren kwam er veel nieuws naar buiten hoe de val tot stand is gekomen en hoe PRO Sliedrecht en ex-wethouder Hanny Visser-Schlieker dit is medegedeeld. Dat laatste is niet fraai te noemen en dan houden we het nog netjes. Toch zijn er bij ons nog veel vragen waarom dit College moest vallen. 

Waarom is PRO Sliedrecht geen stabiele en betrouwbare coalitiepartner meer? Waarom is er geen constructieve samenwerking meer mogelijk met PRO Sliedrecht? De fractie stemt toch altijd braaf mee met wat er in het coalitieakkoord afgesproken staat. Het vertrek van voormalig wethouder Ben van der Plas (PvdA) kan nu ook door een ander licht worden bekeken. Heeft het vertrek van ex-wethouder van der Plas (PvdA) te maken met deze breuk? Kon van der Plas er niet mee leven dat PRO Sliedrecht buitenspel is gezet? Waarom is er geen lijmpoging ondernomen om de verhoudingen vlot te trekken? Als deze vragen beantwoordt zijn dan weten we hoe en waarom er een vertrouwensbreuk is ontstaan. Eigenlijk bestaat er allang een vertrouwensbreuk richting de Sliedrechtse kiezer doordat de heren Hans Tanis en Nico de Jager allebei de Sliedrechtse politieke arena voor een positieverbetering voor respectievelijk het wethouderschap in een grotere gemeente en het fractievoorzitterschap van de SGP-ChristenUnie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben verlaten. 

De nieuwe coalitie heeft tot 10 maart a.s. de tijd om de bovenstaande vragen te beantwoorden zo niet dan staat ze op 10 maart een zwaar debat te wachten omdat de onderste steen boven moet komen. De Sliedrechter heeft recht op de waarheid. En anders is wie breekt betaalt. Men kan niet zomaar de tweede partij van Sliedrecht aan de kant zetten omdat dat een belediging is van de Sliedrechtse kiezer. De huidige gang van zaken riekt naar achterkamertjes politiek. De Sliedrechter zal deze bestuurscrisis niet vergeten zijn op 16 maart 2022. Het wordt tijd voor transparantie, realisme en directe democratie in Sliedrecht.

Het gevallen College in betere tijden. Bron: Peter Donk / Sliedrecht24

Dark Waters

Zaterdag 25 januari jl. ben ik op initiatief van een groep verontruste burgers uit Sliedrecht aanwezig geweest bij de vertoning van de film Dark Waters. In Dark Waters neemt een onbeduidende advocaat het op tegen de chemische megafabrikant DuPont. Deze advocaat staat een boer bij, wiens land gelegen naast een verwerkingsplaats van chemisch fabrikant DuPont, ernstig vervuild is geraakt. En niet alleen zijn koeien sterven bij bosjes, ook zijn eigen gezondheid takelt opvallend snel af. Langzaam ontvouwt zich een verontrustende geschiedenis. DuPont loost al decennialang willens en wetens chemische stoffen (PFAS) die ernstige gevaren met zich meebrengen voor de volksgezondheid. Deze situatie is vergelijkbaar met de situatie in Sliedrecht waar Chemours/DuPont vanaf 1960 bewust gevaarlijke stoffen loost in het water en in de lucht.

Het blijft een schande dat onze overheid met de kennis van nu blijft toestaan dat Chemours/DuPont gevaarlijke stoffen blijft lozen in de lucht en in het water. Het verlenen van vergunningen om te lozen en uit te stoten is misdadig. Het wordt tijd dat onze bestuurders zich dit eens echt gaan realiseren. Deze film toont de sluwheid, achterbaksheid en ongelooflijke geraffineerdheid van Chemours/DuPont in volle omvang. “Onze overheden worden gegijzeld door deze onderneming” dat is één van de conclusies die wordt getrokken in deze film. Gebeurt dit ook niet in Nederland? Waar de Provincie, het Rijk en rechterlijke macht zwicht voor deze onderneming en zij weer een nieuwe vergunning verleent om gevaarlijke stoffen te lozen in de Merwede. We moeten het niet meer accepteren dat deze onderneming nog macht heeft over de toekomst van Sliedrecht en haar inwoners. Chemours/DuPont die daarbij zijn eigen regels volgt, de overheden manipuleert en rechters laat oordelen terwijl essentiële informatie die rechtstreeks te maken heeft met de aanslag op onze gezondheid worden weggemoffeld of verdoezeld. Het wordt tijd dat geheel Sliedrecht wakker wordt in 2020 en wij samen een eenheid vormt om deze onderneming weg te krijgen. Het wordt tijd dat de (bagger)boeren opstaan.

Stop deze vernietiging van onze leefomgeving!

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 6 februari 2020.

Deze column is geschreven door onze fractievoorzitter Mark Jongeneel

De Sliedrechtse Groeiagenda is realistisch

Slydregt.NU heeft met belangstelling kennisgenomen van de opgaven in de Groeiagenda voor de Drechtsteden en in het bijzonder voor Sliedrecht. Wij zullen met name ingaan op het feit hoe realistisch deze opgaven zijn voor Sliedrecht en de regio. En wij geven ons standpunt over het ambitieniveau van diverse opgaves in de Groeiagenda.

Bereikbaarheid en Mobiliteit

Slydregt.NU leest dat de regio de functie stationsgebied in Dordrecht wil versterken. In het kader hiervan is het belangrijk dat Dordrecht een intercitystation blijft. Dit is ook belangrijk in het kader van om de Merwede-Lingelijn succesvol te houden. Als station Dordrecht zijn functie als intercitystation kwijt raakt dan is dit voor veel Sliedrechters weer de reden om de auto te kiezen om richting Rotterdam en Breda te reizen. Wij lezen het volgende; ‘Gemeenten wisselen kennis uit met omliggende regio’s zoals Alblasserwaard/Vijfherenlanden, BAR gemeenten etc. en vergroten hiermee de kansen om allianties te maken buiten Drechtsteden.’ Dit kan interessant zijn in het kader van het realiseren van een monorail of metroverbinding met Rotterdam richting Dordrecht of Gorinchem waarin er een halte kan zijn in Sliedrecht. De busverbindingen met Rotterdam kan beter. Slydregt.NU zal graag zien dat verbinding met Rotterdam Kralingse Zoom in ere wordt herstelt omdat veel Sliedrechtse studenten graag gebruik willen maken van deze verbinding. Daarnaast zouden wij graag een gezamenlijk onderzoek zien in samenwerking met Alblasserwaard/Vijfherenlanden over het verleggen van de A15 boven het spoor richting de provinciale weg. Op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit kan er zeker nog een tandje bij qua ambities.

Economie en Werken

Slydregt.NU leest speciale aandacht voor de maritiem-gerelateerde industriële sector, maar we lezen helemaal niks over de andere grote sector waarin veel Sliedrechters werkzaam zijn, de zorg sector. De zorg dreigt toch niet het ondergeschoven kindje te worden? De Groeiagenda heeft de ambitie om 30.000 nieuwe banen te realiseren. Onze vraag hierbij is hoe gaat men dit concretiseren? Wij lezen namelijk veel dure woorden maar eigenlijk staat er niks. We missen een plan van aanpak. Misschien kan de wethouder ons een vergezicht schetsen? Tevens zijn wij van mening dat de overheid er niet is om banen te creëren dat moet de vrije markt zelf doen. Daarom zijn wij tevreden dat de overheid vooral een faciliterende rol heeft als gespreks- en sparingspartner voor het bedrijfsleven in de Groeiagenda.

Bouwen en Wonen

De visie van Slydregt.NU is bekend over deze opgave. 2.500 woningen bouwen tot 2040 vinden wij alleen noodzakelijk als dit gebeurt voor de Sliedrechter. Ons standpunt is niet dat wij niet gaan bouwen voor mensen die de stad ontvluchten of voor migranten die hierheen komen door het falende buitengrenzenbeleid van de Europese Unie. Waar moeten deze woningen komen? Als het aan ons ligt over het spoor. Liever daar woningen dan windmolens of zonneweiden. Waarschijnlijk is de ambitie van deze opgave in de Groeiagenda te schraal de tijd zal het ons doen leren. Voorlopig zien wij nog geen nieuwe woningen herrijzen door het dramatische stikstofbeleid van Rutte III.

Energietransitie

Onze regio als één van de regionale koplopers in Nederland op het gebied van Energietransitie & Duurzaamheid. Hardlopers zijn doodlopers is een oud gezegde. De energietransitie is gokken met andermans geld terwijl er geen enkele garantie is dat het ons iets oplevert ja op de korte termijn hoge rekeningen en een niet te warm stoken huis. Het betreft nog steeds onvoldragen techniek. Slydregt.NU houdt er niet van dat de Sliedrechters als proefkonijnen worden gebruikt bij een onvoldragen techniek. Mensen worden onnodig op kosten gejaagd door deze klimaathysterie. Daarom vinden wij deze ambitie in de Groeiagenda veel te hoog gegrepen.

Alles bij elkaar kunnen we concluderen dat de opgaven in de Groeiagenda realistisch zijn om uit te voeren op de energietransitie na.