Democratie is meer dan één keer in de vier jaar stemmen

In een tijd waarin de roep om meer burgerparticipatie en directe invloed op politieke besluitvorming steeds luider klinkt, blijven sommige tegenstanders van een raadgevend referendum vasthouden aan ouderwets denken. Ze lijken te vergeten dat de representatieve democratie op zijn retour is en dat het tijd is voor vernieuwing. In Sliedrecht is Slydregt.NU vastberaden om het vertrouwen tussen inwoners en de lokale overheid te vergroten door middel van een raadgevend referendum.

Laten we eerlijk zijn, de politieke werkelijkheid is aan het veranderen. De traditionele manier van politiek bedrijven, waarbij beslissingen voornamelijk worden genomen door gekozen incrowd zonder directe betrokkenheid van de burgers, voldoet niet meer aan de eisen van de moderne samenleving. Mensen willen meer zeggenschap, meer inspraak en meer invloed op de beslissingen die hun leven beïnvloeden.

Een raadgevend referendum biedt juist die mogelijkheid. Het stelt inwoners in staat om zich uit te spreken over belangrijke politieke kwesties en om gehoord te worden. Het versterkt de band tussen de lokale overheid en haar burgers, en het vergroot het draagvlak voor genomen besluiten. Het is een stap in de richting van een participatieve democratie, waarin de stem van het volk centraal staat.

Het argument dat tegenstanders van een raadgevend referendum naar voren brengen, namelijk dat kiezers mogelijk niet voldoende geïnformeerd zijn, is achterhaald. We leven in een tijdperk van ongekende informatievoorziening, waarin burgers toegang hebben tot een overvloed aan informatie. Bovendien kan het organiseren van een referendum juist bijdragen aan een breder en diepgaander publiek debat over belangrijke vraagstukken. Het biedt de mogelijkheid om de kennis en ervaring van de Sliedrechters te benutten en zo tot weloverwogen beslissingen te komen.

De representatieve democratie heeft zijn waarde gehad, maar het is tijd voor verandering. Het is tijd om de macht terug te geven aan de mensen, om hen een stem te geven in de beslissingen die hen direct raken. Het is tijd om af te stappen van de gedachte dat alleen gekozen volksvertegenwoordigers in staat zijn om besluiten te nemen die in het belang zijn van de gemeenschap. Een raadgevend referendum is een instrument dat hierbij kan helpen.

Deze column is geschreven door onze fractievoorzitter Mark Jongeneel voor het Kompas Sliedrecht d.d. 25 mei 2023.

Slydregt.NU eist dat crisisnoodopvang per 1 juli 2023 sluit

Het is absoluut schokkend om te horen dat er wapens zijn gevonden in het kluisje van een bewoner van de crisisnoodopvang in het gemeentekantoor. Dit incident bevestigt opnieuw de gevaren en problemen die gepaard gaan met deze opvang. Het is echter teleurstellend om te zien dat Burgemeester Jan de Vries (CDA) dit afdoet als een op zichzelf staand incident en vasthoudt aan het idee dat het verdubbelen van het aantal beveiligers voldoende is om de veiligheid te waarborgen.

Het is duidelijk dat het management van de crisisnoodopvang niet in staat is gebleken om dit soort incidenten te voorkomen. De aanwezigheid van wapens in de opvang laat zien dat er serieuze tekortkomingen zijn in de beveiliging en controle. Het is onbegrijpelijk dat de burgemeester, ondanks deze gebeurtenis, nog steeds vertrouwen blijft uitspreken in het management. Het is hoog tijd dat hij de veiligheid en het welzijn van de inwoners van Sliedrecht op de eerste plaats zet en de crisisnoodopvang sluit.

Als Slydregt.NU eisen wij dan ook dat de crisisnoodopvang per 1 juli 2023 definitief wordt gesloten. We hebben geen vertrouwen meer in het management van de opvang en vinden dat burgemeester De Vries de veiligheid van Sliedrecht niet langer moet blootstellen aan het gevaar dat deze opvang met zich meebrengt. Het is tijd om te erkennen dat de crisisnoodopvang niet de oplossing is en dat Den Haag lang genoeg de tijd heeft gehad om haar zaakjes op orde te krijgen. Het is niet ons probleem dat Rutte zich laat gijzelen door D66 en de ChristenUnie.

Het sluiten van de crisisnoodopvang is de enige verstandige keuze om de veiligheid en het welzijn van onze gemeenschap te beschermen. We kunnen niet langer accepteren dat ons dorp wordt blootgesteld aan de gevaren en risico’s die gepaard gaan met deze opvang.

Burgemeester de Vries kan dinsdag bij de raadsvergadering in het Zalencomplex Lockhorst de nodige vragen van de fractie van Slydregt.NU over dit incident verwachten. De raadsvergadering begint om 20:00 uur.  

De locatie van de noodopvang in het gemeentekantoor.

Slydregt.NU pleit voor invoering van raadgevend referendum in Sliedrecht, ondanks kritiek van andere fracties

In de gemeenteraadsvergadering van 16 mei 2023 heeft Slydregt.NU gepleit voor de invoering van een referendumverordening in de gemeente. Ondanks negatieve reacties van andere gemeenteraadsfracties, blijft Slydregt.NU vasthouden aan het belang van burgerparticipatie en het vergroten van het vertrouwen tussen inwoners en de lokale overheid.

De voorgestelde referendumverordening heeft als doel inwoners de mogelijkheid te geven zich uit te spreken over actuele politieke kwesties met grote maatschappelijke impact. Slydregt.NU benadrukt dat democratie meer behelst dan slechts eenmaal in de vier jaar een stem uitbrengen, en dat een referendum de binding en het vertrouwen tussen inwoners en de lokale democratie kan vergroten.

Hoewel andere fracties de zorgen uiten dat kiezers mogelijk niet voldoende geïnformeerd zijn voor raadgevende referenda, zet Slydregt.NU zich in voor het betrekken van inwoners bij belangrijke besluiten die invloed hebben op de gehele samenleving. Hoewel een correctief bindend referendum op dit moment nog niet mogelijk is op grondwettelijk niveau, ziet Slydregt.NU het raadgevend referendum als een positieve stap in de juiste richting om de kloof tussen politiek en samenleving te verkleinen.

Een ander argument dat Slydregt.NU naar voren brengt, is dat een referendum inwoners aanmoedigt om actief deel te nemen aan het publieke debat over gemeenschappelijke belangen. Door inwoners te stimuleren een mening te vormen en deel te nemen aan de discussie, wordt de betrokkenheid vergroot en kan er een breder draagvlak ontstaan.

Ondanks de kritiek van de overige gemeenteraadsfracties op de vermeende ‘ondeskundigheid’ van kiezers, bleek PRO Sliedrecht positief te staan tegenover het voorstel van Slydregt.NU. Zij erkennen het belang van burgerparticipatie en onderstrepen de waarde van een referendum als democratisch instrument. Mogelijk kunnen zij ons voorstel wel steunen.

Slydregt.NU wijst op de bevoegdheid van de gemeenteraad om verordeningen vast te stellen die zij in het belang van de gemeente nodig acht. Zij dringen erop aan om de Referendumverordening gemeente Sliedrecht 2023 in te voeren, waarbij gebruik is gemaakt van het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uit december 2019.

”Hoewel het voorstel van Slydregt.NU nog steeds op weerstand stuit bij de andere gemeenteraadsfracties, blijft de partij vastberaden om het vertrouwen tussen inwoners en de lokale overheid te vergroten door middel van meer burgerparticipatie. Daarom brengt Slydregt.NU de referendumverordening op 30 mei a.s. gewoon in stemming.” zegt fractievoorzitter Mark Jongeneel.

Nota betreffende motie van wantrouwen

Persbericht van Slydregt.NU
betreffende
Motie van Wantrouwen d.d. 7 maart 2023

Vooropgesteld dat Slydregt.NU niet staat te springen om een AZC binnen de gemeentegrenzen en het belachelijk vindt dat het college van Burgemeester en Wethouders heeft gemeend een vingertje te moeten opsteken bij het COA om in aanmerking te komen voor een AZC binnen de gemeentegrenzen, heeft de door Slydregt.NU ingediende motie van wantrouwen jegens het gehele college niet direct het al dan niet vestigen van een AZC als reden. Slydregt.NU is van mening dat het college op grond van onduidelijke redenen er een potje van heeft gemaakt. Het voornemen van het college is onder grote tijdsdruk behandeld. Dit betekent dat de gebruikelijke BOB-procedure niet is gevolgd en het onderwerp is afgeraffeld in twee lange avonden. De recent geïnstalleerde MAG (maatschappelijke adviesgroep) is niet om advies gevraagd. Een goed begin van normale en gebruikelijke inspraak. Dit belooft weinig goeds voor de toekomst. De MAG heeft daarop gepast gereageerd door zelf maar ongevraagd advies uit te brengen. In dit verband zijn de bewoners uiteraard ook niet gehoord. Er heeft geen enkele vorm van inspraak en/of participatie plaatsgevonden. Het heeft er alle schijn van dat het college de vestiging van het AZC als een simpele medewerking aan een wijziging van het bestemmingsplan beschouwt. Van de gestelde samenwerking met naburige gemeenten is niets concreets gebleken. De kwaliteit van de besluitvorming kan dan ook terecht ter discussie worden gesteld. Het stoort Slydregt.NU in het bijzonder dat er geen risicoanalyse heeft plaatsgevonden en het college er domweg van uitgaat dat COA overal voor zorgt. Als klap op de vuurpijl heeft het college van B&W – wederom – geen plan van aanpak gemaakt, terwijl de grote projecten in Sliedrecht al jaren – zacht gezegd – weinig succesvol verlopen. Slydregt.NU refereert dan aan de projecten Burgemeester Winklerplein, Renovatie Raadhuis, Renovatie Elektra, Warmtenet, Integraal Kind Centrum, Noord-Zuidverbinding en verplaatsing v.v. Sliedrecht, terwijl dit vergeleken met een AZC nog minder compliceerde projecten zijn. Slydregt.NU heeft haar grieven vastgelegd in een nota betreffende Motie van Wantrouwen en zal hier in de toekomst haar oppositie op baseren. De nota is hier onder te lezen.

De komst van een AZC is niet in het Sliedrechts belang

De komst van een AZC naar onze gemeente is onacceptabel. De landelijke overheid heeft ons in de steek gelaten en wil ons opzadelen met hun wanbeleid inzake de asielcrisis. Sliedrecht moet niet de problemen van dit rampenkabinet oplossen. We hebben genoeg aan ons eigen hoofd. Een woningnood, Chemours, langlopende projecten die nooit succesvol worden afgerond. Denk hierbij aan het Burgemeester Winklerplein en v.v. Sliedrecht en een slecht functionerende lokale democratie.

Maar laten we ook realistisch blijven kijken naar de volgende zaken. Het college van burgemeester & wethouders handelt niet in het belang van Sliedrecht door een AZC toe te staan. Alle Sliedrechters moeten hun democratische recht gebruiken en hun zegje kunnen doen tijdens de raadsvergadering. Als de Sliedrechter niet voor zichzelf opkomt, wie doet het dan wel? Van het college van burgemeester & wethouders hoeven we het in ieder geval niet van te hebben. Zo leert ons de beeldvormende vergadering van 16 februari. Het college van burgemeester en wethouders zegt tegen elk dictaat vanuit Den Haag: ‘’Natuurlijk dat doen we, bevel is bevel.’’ Dit roepen Jan de Vries en Ton Spek (CDA) als eerste gezamenlijk in koor.

Wij hebben genoeg van de ongecontroleerde immigratie en alle andere zaken die dit falende kabinet op zijn beloop laat in ons land. Het is tijd dat we weer de baas worden in ons eigen land en onze eigen gemeente. Sliedrecht is geen opvangcentrum en zal dat ook nooit worden. Het moet een veilige thuishaven blijven voor de Sliedrechters.

Laten we de belangen van onze gemeente vooropstellen en ons niet laten misleiden door de politieke correctheid van de elite. Samen kunnen we zorgen dat Sliedrecht een veilige en leefbare gemeente blijft voor ons allemaal.

U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op dinsdag 7 maart om 19.30 uur. Laat daar uw stem horen. Mensen die hun mening willen geven over de komst van een AZC moeten dit uiterlijk vóór 12.00 op 7 maart melden aan de griffier Rumo van Aalst via griffie@sliedrecht.nl of bellen naar 0184 49 59 86. Iedere Sliedrechter heeft 5 minuten om zijn mening te geven. Spreek u uit!

Dit was een column in het Kompas Sliedrecht van 2 maart 2023 geschreven door onze fractievoorzitter Mark Jongeneel.

Geen AZC in Sliedrecht

Slydregt.NU is gestart met een petitie om de inwoners van Sliedrecht een stem te geven in de discussie over het plaatsen van een AZC. Het college van B&W heeft aangekondigd dat er een asielzoekerscentrum in Sliedrecht komt, maar Slydregt.NU is van mening dat de inwoners gehoord moeten worden voordat er een beslissing wordt genomen.

Vanwege het korte tijdspad is het niet mogelijk om voor dinsdag een referendum te organiseren. Daarom roept Slydregt.NU alle inwoners van Sliedrecht op om de petitie te ondertekenen. De partij hoopt dat zoveel mogelijk Sliedrechters zich bij hen aansluiten en het college laten inzien dat het plaatsen van een AZC geen goed idee is.

“Wij geloven dat de inwoners van Sliedrecht het recht hebben om te worden gehoord en betrokken te worden bij belangrijke beslissingen die hun gemeenschap beïnvloeden. Het plaatsen van een AZC kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de veiligheid, economie en sociale samenhang van ons dorp, en daarom moeten we ervoor zorgen dat de mening van onze inwoners wordt gehoord”, aldus Mark Jongeneel, de fractievoorzitter van Slydregt.NU.

De petitie is te vinden op https://petities.nl/petitions/zet-geen-azc-in-sliedrecht?locale=nl

Slydregt.NU hoopt dat de petitie voldoende steun zal krijgen om het college van B&W te dwingen de plannen voor het AZC te heroverwegen.

Slydregt.NU stemt in met IKC Valkweg

Het is als gemeente een taak om te voorzien in goede huisvesting voor basisschool leerlingen. En beide schoolgebouwen zijn aan vernieuwing toe. We hebben als gemeente een integraal huisvestingplan vastgesteld met onder andere als doel bij herontwikkeling een IKC op te zetten. Dit betekent een integraal kindcentrum waar kinderen van 0-12 onderwijs/educatie kunnen genieten. Een mooie ambitie waar zelfs sport met een sporthal aan wordt toegevoegd spreekt raadslid Boudewijn Brandwijk uit in zijn woordvoering.

Voorzitter,

Laat voorop staan dat Slydregt.NU de noodzaak ziet van nieuwe schoolgebouwen. Maar we missen een aantal opties. College is er nagedacht over een combinatie van schoolgebouwen met woningen daar boven? We hebben namelijk ook een flinke woningbouw opgave. Wij weten dat dit voorstel niet gaat over de sporthal de Valk maar er lijkt hier wel een window of opportunity. Is er naar gekeken of de huidige gebruikers van de Valk gebruik kunnen maken van de nieuwe sporthal komend in IKC de Valkweg?

En daar wringt het voor ons wel een beetje. En gaat het in dit plan te weinig over Participatie. Tijdens de vergadering in de Johannes Calvijn school waren er een aantal verenigingen die zorgen hadden. Heeft het college sinds die vergadering gesproken met die verenigingen? Zijn omwonende al ingelicht? Participatie is iets waar het college sowieso nog werk te verzetten heeft zo hoop ik ook dat we bij het omgevingsplan 1.0 toch wel een stapje hoger kunnen op de ladder.

De maatschappelijke ruimte een op papier goed idee maar we hebben toch een aantal vragen. Wat wordt nu de invulling van de maatschappelijke ruimte? Een dependance van het Bonkelaarhuis of een inloop GGZ. We vinden namelijk dat bij een maatschappelijk ruimte in een IKC kinderen/leerlingen niet onnodig bloot moeten worden gesteld aan problemen van volwassenen.

Als Slydregt.NU de planning erbij pak moet er nu al gewerkt wordt aan de tijdelijke huisvesting. Is de planning nog steeds actueel? Voor de tijdelijke huisvesting wordt gedacht aan portocabins als dat voor onze leerlingen kan zou dit voor statushouders ook moeten kunnen.

Ook de planning om tot besluitvorming te komen gaat erg snel. Ja we zijn als Slydregt.NU zeker voor snelheid maar ook voor goede besluitvorming. En we nemen nu voor ons gevoel heel snel een beslissing.

Stemverklaring

Als raad hebben we besloten voor de bouw van het integraal kind centrum Valkweg. Een besluit wat nodig was voor de bassischolen de Wilgen en de Prins Willem Alexander. Maar dit besluit ontbrak op sommige punten wel ambitie en visie. Waarom is er niet voor gekozen om het te combineren met woningen. Maar het belangrijkste een toekomstbestendige sporthal neerzetten voor scholen en verenigingen. Het doorlopen participatieproces kent veel verbeteringen. Dat maakte dit raadsvoorstel ook complex. Als Slydregt.NU zien we graag dat projecten in Sliedrecht nu wel gaan beginnen en afgemaakt worden. Maar we moeten ook vooruit en onze jeugd was toe aan een nieuw schoolgebouw. Een mooie stap voor het onderwijs in Sliedrecht. Maar er moeten nog velen stappen gezet worden voor de (sport)verenigingen in Sliedrecht. En Slydregt.NU zal zich daar hard voor blijven maken. 

Waar nu de bassischolen de Wilgen en de Prins Willem Alexander staan moet in de toekomst de IKC Valkweg herrijzen.

GAAN JULLIE DAT RAADSHUIS NOG EEN KEER GEBRUIKEN?

Deze vraag wordt nogal eens aan Slydregt,NU gesteld. De gemeenteraad vergadert sinds de herfst 2020 in De Lockhorst. Aanvankelijk in het kader van Covid 19 om de wettelijk voorgeschreven ruimte tussen de gemeenteraadsleden te realiseren, maar na het wegvallen van de Covid-dreiging is er nog geen teken van terugkeer naar het raadhuis. Dit is niet uit te leggen aan de Sliedrechter.

Het is algemeen bekend dat de overheid de zaken nu eenmaal anders regelt dan een ondernemer of zelfs een individuele inwoner. Er zit weinig gezond verstand bij hoe de overheid opereert. De gemeente is meer van het beheren en het vastleggen van visies in beleidsnotities. Het uitvoeren van beleid is van een andere orde en wordt vrijwel altijd opgedragen aan adviseurs. Na grondige advisering – en soms nog meer advisering – wordt dan overgegaan tot aanbesteding van het werk.

Met betrekking tot het raadhuis is na een deugdelijk advies een programma van eisen opgesteld. Op basis van het programma van eisen zou je dan – desnoods na een openbare aanbesteding – een geïntegreerd contract kunnen sluiten. De gemeente wil het plan echter helemaal zelf uitwerken met een adviseur en daarna pas aanbesteden.

Ergens is onderweg in een advies een horecavoorziening in het raadhuis opgenomen. De adviseur, noch het college, heeft zich kennelijk vragen gesteld een horecavoorziening naast de bestaande horeca wel in een behoefte voorziet. Op een advertentie heeft namelijk geen ondernemer gereageerd en de gemeente heeft inmiddels – wederom – advies gevraagd waarom niet. Dit lijkt voor de gemiddelde inwoner niet zo’n moeilijke vraag.

Het raadhuis is door zijn functie gericht op bestuursactiviteiten en niets anders zoals Slydregt.NU bij herhaling heeft gesteld. Het spreekt voor zich dat bovenomschreven werkwijze, die zeker niet rechtmatig doeltreffend en doelmatig is, veel tijd en geld kost.

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 19 januari 2023.

Dit is een column van fractievoorzitter Mark Jongeneel.

Strategische beleidsagenda politie 2023 – 2026 en wijziging winkeltijdenverordening

Slydregt.NU ziet erop toe dat verkeersveiligheid wordt meegenomen in de strategische beleidsagenda politie 2023-2026. We vinden het belangrijk dat er een brede aanpak is. Nu hebben we de mogelijkheid als raad om regionaal serieuze invloed te hebben op de strategie door middel van de zienswijzebrief. Wij controleren ook indirect de portefeuillehouder, omdat hijzelf onderdeel is van het Regionaal Veiligheidsoverleg Eenheid Rotterdam. Daarom vinden we het als fractie belangrijk om dit maatschappelijk probleem aan te kaarten. Verkeersveiligheid zou een speerpunt moeten zijn in de strategische beleidsagenda politie 2023-2026. Gehoord naar de wensen van andere fracties hebben we daarom gekozen voor een regionale context in ons amendement. We verwachten dan ook steun te krijgen van de andere fracties voor dit belangrijke onderwerp. Graag zouden we van de portefeuillehouder horen hoe hij naar dit amendement kijkt en welke argumenten hij heeft om het amendement aan te raden of af te raden.

Wijziging winkeltijdenverordening

Een kinderhand is snel gevuld zo kijken we naar de opstelling van de VVD bij dit raadsvoorstel. De VVD stapt er wel heel makkelijk overheen dat na vanavond Sliedrecht bestaat uit twee Sliedrechten, Sliedrecht-Noord en Sliedrecht-Zuid. Uit elkaar gerukt door de starre houding van de SGP, ChristenUnie en het CDA. Een ondernemer wordt door deze partijen niet capabel geacht om zelf een besluit te nemen of men op zondag geopend wilt zijn. Echt wat een minachting! En wat een bevoogding. Slydregt.NU vindt dit echt kleinerend voor het denkvermogen van de ondernemer. Een ondernemer maakt altijd bepaalde afwegingen of hij op zondag geopend is. Men kijkt of er voldoende personeel is, naar het energieverbruik of het überhaupt wel rendabel is. De ondernemer kent zijn klantenkring het beste daar heeft men geen hulp van de overheid bij nodig.

Vervelend voor de Sliedrechtse supermarkten en de enkele middenstander die misschien op zondag open wil. De Sliedrechter gaat nu lekker online of in Dordt, Papendrecht of in Rotterdam consumeren. Door deze starre houding wordt de ondernemer gepakt in zijn portemonnee.Slydregt.NU vindt deze opstelling hartstikke fout en achterlijk. 

Daarom zullen we het amendement van PRO Sliedrecht mede indienen, omdat wij Sliedrecht niet in tweeën laten delen.

Unanimiteit voor wat?

Op 5 september is de gemeenteraad geconfronteerd met het besluit van de burgemeester om een crisisnoodopvang te realiseren in het gemeentekantoor. Het zal u niet verbazen dat Slydregt.NU hier niet blij mee is en zeker niet met het besluit zou hebben ingestemd als het aan haar zou zijn voorgelegd. De burgemeester kan noodbevoegdheden inzetten bij oproer, wanordelijkheden, rampen of zware ongevallen. Onder het huidige kabinet krijgen wij de ene na de andere crisis op ons bordje en de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ziet de asielcrisis kennelijk als ramp en de burgemeester, die deel uitmaakt van het bestuur is hier kennelijk in meegegaan.


Slydregt.NU vraagt zich af of de door het kabinet zelf veroorzaakte crises wel als een noodgeval kunnen worden beschouwd in de zin van de wet. De Nederlanders hangen over het beleid van dit kabinet zeker niet de vlag uit. Veel Nederlanders kiezen er juist voor om de Nederlandse vlag ondersteboven op te hangen als vredige manier van protesteren waarbij geen geweld wordt gebruikt. Kortom de mensen lijken steeds verder van het kabinet af te staan. De burger wacht knarsetandend Prinsjesdag af. Zelfs modale inkomens krijgen het lastig het komende half jaar. Wat kan men nog meer doen tegen dit rampenkabinet.

De burgemeester heeft op vragen van Slydregt.NU aangegeven dat de cirisisnoodopvang beperkt is tot maximaal 50 asielzoekers. Het kunnen er ook minder worden. Slydregt.NU helpt het hem hopen. De asielzoekers worden tot uiterlijk 31 december opgevangen en daarna zal de crisisnoodopvang worden afgestoten. Hopelijk is de burgemeester in staat de openbare orde te handhaven. Zo zouden er voldoende faciliteiten en dagbesteding op locatie zijn.

De burgemeester heeft op facebook gesteld, dat er in de gemeente Sliedrecht “unanieme steun” is uitgesproken “voor een crisisnoodopvang in het Gemeentekantoor van onze gemeente.” Er zou volgens de Vries een sprake zijn van een “brede steun van de raad” en ook de Sliedrechtse samenleving zou “een teken van solidariteit” geven. De burgemeester is gehouden de gemeenteraad zo spoedig mogelijk van zijn besluiten in het kader van zijn noodbevoegdheden te informeren. De diverse partijen hebben min of meer enthousiast het besluit ontvangen, terwijl alleen Slydregt.NU kritisch heeft gereageerd en onmiddellijk voor xenofoob en populistisch werd uitgemaakt. Wij zijn dan ook van mening dat beter kan worden gesproken van het voordeel van twijfel geven om de burgemeester niet in de kou te laten staan.


Slydregt.NU is van mening dat de steun van de gemeenteraad is gebaseerd op solidariteit met Ter Apel. De gemeenteraad neemt haar verantwoordelijkheid voor de puinhoop die de gemeenschap van het kabinet krijgt op haar bordje krijgt geserveerd. Inmiddels is het al zover gekomen dat we verder moeten kijken dan onze eigen gemeente, omdat het kabinet niet op enigen daadkracht kan worden betrapt. Het is heel triest om te bedenken dat het land al zo diep is gezonken dat wij dit moeten doen.

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 15 september 2022.

Dit is een column van burgerraadslid Danny Stierman