Vaststellen profielschets burgemeester voor Sliedrecht

Sliedrecht is een dorp met een rijke historie. Tegenwoordig is het een dorp met veel potentie. De kansen zijn er om Sliedrecht te laten bloeien en groeien op allerlei terreinen. Slydregt.NU hoopt dat de nieuwe burgemeester deze kansen samen met de gemeenteraad kan benutten. We hebben een stevige woonbouwopgave te realiseren en het voorzieningenniveau moet op peil blijven.

Voor Slydregt,NU moet de nieuwe burgemeester over deze kenmerken beschikken:

  • Slagvaardig
  • Realistisch
  • No nonsens

Wij willen een no nonsens burgemeester, iemand van geen gelul maar aanpakken die hap! In Sliedrecht liggen veel projecten (bijv. het Burgemeester Winklerplein en het Watertorenterrein) stil een nieuwe burgemeester mag dit van ons vlot trekken. De nieuwe burgemeester mag een zijinstromer zijn en hoeft niet lid te zijn van een politieke partij uit het partijkartel. Iemand die partijloos is zal voor Slydregt.NU zelfs de voorkeur hebben. In Sliedrecht moet de nieuwe burgemeester de scheiding tussen kerk en staat in de gaten houden. De niet-kerkelijke- en kerkelijke gemeenschap moeten zich evenveel gehoord voelen. Bepaalde groeperingen moeten niet voorgetrokken worden in kwesties waar religie een rol speelt. Burgemeester worden van ons Baggerdorp is dus een mooie uitdaging.

Wie volgt waarnemend burgemeester Dirk van der Borg op als de nieuwe burgemeester van Sliedrecht? Foto: gemeente Sliedrecht

Bouwen over het spoor

Tijdens de afgelopen Algemene Beschouwingen heeft de raad de seinen op groen gezet voor woningbouw over het spoor. Slydregt.NU heeft bij de stemming hier ook voor gestemd. Dat Sliedrecht-Noord gaat veranderen in de komende 10 jaar is een feit. Sowieso gaat de VV Sliedrecht eindelijk verhuizen en krijgen zij de moderne sportaccommodatie die zij verdienen. Daarnaast komt er woningbouw. Als het aan PRO Sliedrecht, Geduld 2.0 en de PvdA had gelegen dan komen er windmolenparken en zonneweiden in de Sliedrechtse polder. Slydregt.NU kiest dan liever voor woningbouw, omdat zij vindt dat elke Sliedrechter een huis moet kunnen vinden in Sliedrecht. Echter is zij niet voor woningbouw tegen elke prijs. Zij stelt wel voorwaarden met betrekking tot kwaliteit en diversiteit.. 

Slydregt.NU wil geen “revival van de nieuwbouwwijkjes bij de plattelandsdorpen in de Alblasserwaard in het nieuwe bouwgebied Sliedrecht-Noord. Sliedrecht boven de spoorlijn leent zich voor een parkachtige bebouwing met diversiteit in het woningaanbod met woningen voor iedere beurs. Het door de zonering van de Betuwelijn niet voor woningen geschikte gedeelte kan optimaal worden gebruikt ten behoeve van waterpartijen en bosschages naast de voetbal. Als het aan Sydregt.NU ligt verhuist de tennis met de voetbal mee. 

Ons staat voor ogen een strook bosrijke omgeving achter de Betuwelijn met weggetjes, beslist geen straten, en losse kavels met lage bebouwing. Het bosschage moet de Betuwelijn en de woningen op natuurlijke wijze over laten gaan in het polderlandschap.  De landschappelijke waarden moeten zoveel mogelijk worden gerespecteerd. Bovendien moeten in de nieuwe infrastructuur de huidige ecologische mogelijkheden voor wateropslag goed worden onderzocht en toegepast. Bij de wateropslag zien wij ook graag een strandje met horeca verrijzen. Wat aantallen betreft is 1.250 nogal arbitrair. Onze voorkeur geniet een aan de natuurlijke bevolkingsgroei van Sliedrecht aangepast bouwtempo. Zeker niet bouwen voor alle mogelijke doelgroepen c.q. probleemgroepen, die men elders kwijt moet c.q. kwijt wil. 1.250 woningen bouwen tot 2030 vinden wij alleen noodzakelijk als dit gebeurt voor de Sliedrechter. Wij hopen dat de plannen woningen bevatten voor starters en gezinnen. Slydregt.NU zit niet te wachten op hoogbouw en/of blokkendozen. 

Slydregt.NU geeft het college van burgemeester en wethouders geen carte blanche voor alle type woningbouw over het spoor. Deze woningbouw moet wel aan onze eisen voldoen anders geven wij alsnog een NO GO voor bouwen over het spoor. Deze nieuwe wijk moet passen bij Sliedrecht zodat elke Sliedrechter er trots op kan zijn. 

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 15 oktober 2020.

Deze column is geschreven door onze fractievoorzitter Mark Jongeneel.

Pasjessysteem werkt zwerfvuil en afvaldumpingen in de hand

Dit raadsvoorstel gaat het afvalbeleid radicaal veranderen, Sliedrecht krijgt het pasjessysteem. In Dordrecht hebben ze het pasjessysteem. Met als gevolg dat veel mensen afval naast de containers plaatsen dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid in bepaalde wijken. De resultaten zijn op papier geweldig maar de praktijk wijst anders uit. Illegale dumpingen zullen toe nemen om dat op te laten ruimen zullen de kosten ook oplopen. Wie gaat dit handhaven? Want Sliedrecht beschikt niet over eigen boa’s. Wanneer we boa’s in dienst zouden hebben dan los je dat probleem zelfs niet op. De kosten voor de inzet van boa’s zullen de pan uitrijzen.

De verschillen tussen huishoudens in kosten zullen ook groter worden. Over het algemeen geldt met hoe meer personen in huis, hoe minder dat het aan afval per persoon kost dat een 1-oudergezin met meerdere kinderen per persoon meer betaalt dan een huishouden met 2-verdieners als het gaat om afval. Jonge ouders met kinderen in de luiers hebben natuurlijk ook een andere hoeveelheid afval dan ouders met pubers. Is het eerlijk om die zwaarder te belasten omdat er veel luiers met de vuilnis meegaan? Slydregt.NU vindt van niet omdat hiermee gelijkheidsbeginsel in het geding komt.

Sliedrechters gaan 2 keer betalen voor afvalscheiding, de eerste keer bij de container en de 2e keer op het terrein van HVC in Dordrecht. De scheiding gebeurt namelijk effectiever bij HVC. Daarnaast gaan veel Sliedrechters het niet pikken dat ze meer gaan betalen terwijl ze hun afval scheiden. Goed gedrag wordt afgestraft. Dit valt niet uit te leggen.

Dit raadsvoorstel is puur gericht op gedragsverandering en daarom zal Slydregt.NU tegen dit raadsvoorstel gaan stemmen. € 691.500 is wel erg veel geld voor gedragsverandering, Slydregt.NU denkt dat de ongewenste gevolgen van deze gedragsverandering de gemeente op den duur meer geld en negatieve energie gaat kosten.

De huidige vuilcontainers worden vervangen door containers met het pasjessysteem als het aan het College van B&W ligt.

Algemene Beschouwingen 2021

Hieronder kunt onze woordvoering lezen van de eerste termijn en een verslag over de hoogtepunten c.q. bijzonderheden tijdens de algemene beschouwingen.

Slydregt.NU erkent dat de tijd van pappen en nathouden voorbij is. De tijd van alles een beetje meer is voorbij. Er zullen strategische keuzes moeten worden gemaakt om de continuïteit van Sliedrecht als zelfstandige gemeente veilig te stellen. Het college heeft een eerste stap gezet. Slydregt.NU juicht dit toe. De infrastructuur in Sliedrecht is dringend aan vernieuwing toe. Uiteraard willen wij veilige samenleving en nog meer o.a. evenementen op zondag hier dienen wij een motie voor in. De gemeente kan dit niet alleen en inwoners en bedrijfsleven zullen met de gemeente samen moeten werken om dit ideaal te bereiken. Het ambtelijke apparaat zal aan deze vorm van samenwerking moeten worden aangepast. Het ambtenarenapparaat moet meer met bedrijfsleven en de inwoner gaan communiceren. Er zal meer projectgericht met bedrijven en inwoners moeten worden samengewerkt met het oog op integrale besluitvorming. Aan financiële stabiliteit wordt hard gewerkt en hier moeten nog stappen worden gemaakt.

Infrastructuur

Slydregt.NU wil een sterke en onafhankelijke gemeente. Dit wil niet zeggen dat Sliedrecht niet met andere gemeenten moet samenwerken. De juiste schaalgrootte moet echter zorgvuldig worden geborgd. De GRD schiet zijn doel op vele gebieden voorbij. Er is geen oog voor lokale problemen en de oplossingen zijn niet effectief en zeker niet efficiënt. Slydregt.NU is voor samenwerken met een of meerdere gemeente in de Drechtsteden, maar ook gemeenten buiten de Drechtsteden als dit voor het bereiken van een bepaald doel noodzakelijk is. De ontwikkelingen in het sociaal domein geven aan dat wij lokaal aan de voorkant de besluiten behoren te nemen en voor een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan slechts een ondersteunende rol is weggelegd. In het sociale domein zullen keuzes moeten worden gemaakt voor de toekomstige diensten, die nog kunnen worden aangeboden. Zoals het college terecht stelt moet er sprake zijn van een betere aansluiting op de lokale infrastructuur. Dit geldt met zoveel woorden eveneens voor SDD. De GRD moet slechts uitvoerend zijn, voor zover gewenst en noodzakelijk. Slydregt.NU is van mening dat de schijndemocratie in de vorm van Drechtraad en DSB volkomen overbodig is en door stuurgroepen c.q. projectmanagement per project moet worden vervangen. Slydregt.NU wil geen regionale  bestuurslaag.

Omgevingswet

Slydregt.NU is enthousiast over de doorbraak om te bouwen over de A15, de aaneengesloten bedrijventerreinen, de spoorlijn en de Betuwelijn.  Wij moeten er voor waken dat Sliedrecht-Noord een aparte wijk van Sliedrecht wordt. De door de A15, bedrijventerreinen en spoorwegen gevormde grens is in dit geheel een negatieve factor. Slydregt.NU is van mening dat deze zwakte moet worden omgezet in een sterkte. De grens moet worden geïntegreerd in de ontwikkeling van Sliedrecht en een eigen positie/functie krijgen. De verbinding tussen Sliedrecht Zuid en Sliedrecht Noord moet prioriteit krijgen. Overbrugging c.q  ondertunneling, gedeeltelijke overkapping en overbouwing behoren tot de mogelijkheden. Slydregt.NU ziet de A2 boven Utrecht met geïntegreerde geluidswallen, kantoren, showrooms als mogelijkheid.

Bosrijke en landelijke ontwikkeling

Slydregt.NU wil geen “revival van de nieuwbouwwijkjes bij de dorpen in de Alblasserwaard in het nieuwe woongebied. Ons staat voor ogen een strook bosrijke omgeving achter de Betuwelijn met weggetjes, beslist geen straten, en losse kavels met lage bebouwing. Het bosschage moet de Betuwelijn en de woningen op natuurlijke wijze over laten gaan in het polderlandschap.  De landschappelijke waarden moeten zoveel mogelijk worden geëerbiedigd. Bovendien moeten in de nieuwe infrastructuur de huidige ecologische mogelijkheden voor wateropslag goed worden onderzocht en toegepast. Wat aantallen betreft is 1.250 nogal arbitrair. Onze voorkeur geniet een aan de natuurlijke bevolkingsgroei van Sliedrecht aangepast bouwtempo. Zeker niet bouwen voor alle mogelijke doelgroepen c.q. probleemgroepen, die men elders kwijt moet c.q. kwijt wil. De achtergebleven verkeersstructuur in Sliedrecht is dringend aan herziening toe. Parallelwegen in het kader van de ontwikkelingen langs over en onder de A15, bedrijventerreinen en spoorwegen-zone kunnen een nieuwe verkeersinfrastructuur mogelijk maken.  

Strategische keuzes

Uiteraard dient prioriteit te worden gegeven aan bouwmogelijkheden ten zuiden van de spoorlijn. Het collegestandpunt met betrekking tot het BW-plein spreekt ons aan. Hier kunnen woontorens met parkeergelegenheid worden gerealiseerd zoals bijvoorbeeld “Rondeel”. Hier zou zeker kunnen worden gebouwd volgens het 40:40:20 principe. Ook de Kerkbuurt zal buiten het winkelkerngebied moeten worden omgevormd naar een woonfunctie met hoog- en laagbouw. Het watertorenterrein past ook uitstekend in de toekomstige ontwikkeling van nieuwe en uitdagende woonvormen. Het havenfront kan een unieke ontwikkeling betekenen. Het raadhuis moet wat Slydregt.NU betreft het bestuurlijk centrum van Sliedrecht worden. Slydregt.NU spreekt de groene verbindingen van polder naar zichtbare en toegankelijke rivieroevers met strandjes aan. De huidige bedrijventerreinen moeten ook onverkort bedrijventerreinen blijven. Slydregt.NU staat voor een ideale woon-werk-koppeling.

Energiestrategie

Slydregt.NU is terughoudend met betrekking tot de huidige energietransitie. Teveel technieken blijken onvoldragen. Slydregt.NU is van mening dat de Sliedrechter zelf het initiatief moet nemen en geeft voorkeur aan goede isolatie eventueel aangevuld met individuele verwarmingstechnieken. Slydregt.NU is zeker niet voor collectieve verwarming. Van het “gas los” heeft wat Slydregt.NU betreft nog een lange weg te gaan.

Veilige samenleving

Slydregt.NU steunt een sterke sociale infrastructuur. Thema’s zoals mantelzorg, eenzaamheid en levensloopbestendig bouwen spelen in de nabije toekomst een grote rol en moeten woerden geïntegreerd in de besluitvorming. Slydregt.NU is van mening dat veilige buurten een kerntaak in dit geheel vervullen. Het beleid moet worden ontwikkeld rondom buurtvorming met eigen aangepaste kleinschalige voorzieningen.

Waakzaam

Slydregt.NU vindt tot slot dat het college waakzaam moet zijn op het feit dat instellingen zoals Yulius een behoorlijke wissel trekken op de Sliedrechtse samenleving. Veel Sliedrechters zijn erg tolerant voor mensen met een beperking of met geestelijke problemen. Hier zit wel een grens aan Sliedrechters moeten wel veilig over straat kunnen gaan zonder lastig gevallen te worden. En een ander punt is de overlast door arbeidsmigranten het moet niet zo zijn dat Sliedrechters worden weggepest door arbeidsmigranten die tijdelijk in Sliedrecht verblijven in woonhuizen van speculanten. Wij vinden het daarom dat er niet langer gespeculeerd moet worden met woningen daarom komt Slydregt.NU met een motie waarin het college verzoekt met een notitie te komen, waarin aangegeven wordt hoe groot het probleem is en om te kijken of en hoe lokaal een woonplicht ingevoerd kan worden naar Zwijndrechts voorbeeld.

Tot zover onze woordvoering.

Verloop debat

Onze motie over een onderzoek naar een woonplicht in Sliedrecht is aangenomen. Alleen de VVD heeft tegen gestemd omdat zij hun oren laten hangen naar vastgoedeigenaren. De VVD Sliedrecht is sowieso links (net zoals de Haagse kliek) afgeslagen want ze hebben ook tegen het afschaffen van de hondenbelasting gestemd omdat ze belasting betalen een feestje vinden. Onze motie over evenementen op zondag in Sliedrecht heeft het niet gehaald omdat de PvdA niet de ballen heeft om over een coalitieakkoord heen te stappen. Het pluche zit te lekker en principes zijn maar een bijzaak. Zo blijkt maar weer dat je niet bij de christelijke partijen en de PvdA moet zijn voor de zondagsvrijheid!

Fractievoorzitter Mark Jongeneel namens Slydregt.NU aan het woord tijdens de algemene beschouwingen: “

Niet alleen kijken naar warmtenet, zon- en windenergie

Slydregt.NU vindt de concept RES Drechtsteden onvolledig omdat dat er alleen wordt gekeken naar het opwekken van energie via een warmtenet, zonne- en windenergie. Terwijl er naar alternatieve innovatieve energiebronnen geen onderzoek is gedaan daarom komen wij samen met de VVD met een amendement om dit alsnog te bewerkstelligen.

In de uitwerking van de RES willen we de mogelijkheden van andersoortige energietechnieken (zoals waterstof, getijdenenergie, superkritische watervergassing, kernenergie met Thorium reactoren, infraroodpanelen, innovatieve technieken, etc.) in kaart gebracht zien worden.

De RES, zoals deze nu voor ligt, richt zich wat betreft duurzame elektriciteitsopwekking hoofdzakelijk op bewezen technieken. In de RES wordt het begrip innovatie een aantal keer genoemd, maar we zijn van mening dat innovatieve oplossingen een wezenlijk onderdeel van de energietransitie zullen zijn. Het gaat een grote uitdaging worden om onze doelstellingen te realiseren voor 2050. De context kan echter voor 2030 al veranderen, doordat de RES op grond van nieuwe inzichten, innovaties en ervaringen elke 2 jaar herijkt zal worden.

Nieuwe technieken hebben mogelijk minder ruimtelijke nadelen dan de huidige technieken, maar bovendien kunnen nieuwe innovatieve technieken wel eens veel effectiever en minder belastend zijn. We willen dat huidige alternatieven en toekomstige innovaties opgenomen worden in de RES, zodat we uiteindelijk een betere afweging kunnen maken. Kortom wij willen een compleet beeld hebben van alle technische opties waar geen mogelijkheden worden uitgesloten.

In het warmtenet en windenergie heeft Slydregt.NU weinig vertrouwen. Het warmtenet is ingericht op midden temperatuur (70 graden aanvoer-40 graden afvoeren) terwijl de meeste oudere woningen qua warmte voorziening zijn ingericht op een aanvoer temperatuur van 90 graden Celsius. Dus hoe gaat de gemeente Sliedrecht borgen dat de verwarming van de woningen op peil blijft? Er zal sowieso een upgrade moeten plaatsvinden (zowel in huur als in koop woningen) van de bestaande installaties (lees; meer/andere radiatoren, leidingwerk vervangen, groepen kast upgraden, investering in inductie koken).

Bezint eer ge begint; de techniek is er nog niet klaar voor!!!

Wat kunnen we als gemeente al wel doen? Begin met het beter isoleren en ventileren van woningen, begin met het beter inregelen van de bestaande installaties, op basis van gas (de transitie brandstof voor de komende 20 jaar) en de bestaande CV’s. Slydregt.NU is niet tegen zonne-energie op daken als dit veilig wordt aangelegd als het brandgevaar hierdoor minimaal is.

Deze maatregelen zijn allemaal veel minder ingrijpend voor de gemiddelde Sliedrechter en beter behapbaar qua kosten voor alle partijen (burger, corporatie, gemeente). Dit is voor veel mensen haalbaar en betaalbaar hierdoor neemt het draagvlak toe.

Verloop debat:

Het amendement van ons en de VVD is aangenomen. Hopelijk worden er geschikte alternatieve energiebronnen gevonden en geschikt geacht voor Sliedrecht. Slydregt.NU zit niet op windmolens te wachten in Sliedrecht of bij de buren.

Concept-RES Drechtsteden is onvolledig

Gemeenteraden zijn bij de besluitvoering over de regionale energiestrategieën (RES) ten onrechte buitenspel gezet. Het is ‘opmerkelijk’ dat niet de raden maar de colleges zijn aangewezen om over de inbreng van individuele gemeenten in de regionale strategieën te besluiten. ‘Het staat in het Klimaatakkoord. Maar een akkoord is toch geen aanvaardbaar middel om de gemeenteraad een bevoegdheid af te pakken?’ Alles wordt dus topdown bepaald in plaats van bottom-up. De beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad in deze fase heeft nauwelijks nog iets om het lijf en is het waarschijnlijk slikken of stikken’. Terwijl het volgens mij logisch is dat een ‘ingrijpende gemeentelijke energietransitie van deze omvang in alle fases behoort tot de beoordelingsbevoegdheid van de gemeenteraad en niet van het college’. Niet de ongekozen Drechtraad en bestuur bepalen de Sliedrechtse opgave. Hiermee wordt de lokale democratie buitenspel gezet.

Haalbaarheid, betaalbaarheid, draagvlak

“Bij de gebiedsstudie van het ‘globale zoekgebied’ A15 voor opwekking van duurzame energie geldt dat diverse belangen op een open en transparante wijze in beeld gebracht en afgewogen dienen te worden.” Deze frase in de reactie op het concept spreekt ons aan. Bij zulke grote en ingrijpende besluiten hoor je de Sliedrechter te betrekken op een open en transparante wijze. Geef Sliedrechters een stem en laat ze meepraten en geef ze een podium om hun zorgen te uiten. Zonder draagvlak komt de energietransitie nooit van de grond. Draagvlak is belangrijk het college mag dit niet uit het oog verliezen daarom zal Slydregt.NU hierop blijven hameren.

Inhoud

Slydregt.NU heeft grote bedenkingen of de RES wel de juiste oplossing is. De timing en de kosten voor dit project komen op een wel heel slecht moment nu we in een recessie zitten en de toekomst erg onzeker is door het Coronavirus. Daarnaast acht Slydregt.NU de RES achterhaald en onvolledig. Over thorium of kernenergie wordt – uiteraard – angstvallig gezwegen. Slydregt.NU is wel blij dat men geen energie wil opwekken door biomassa te verbranden in de regio.

Aardwarmte

Merkwaardig genoeg zijn in Sliedrecht alle pijlen gericht op aardwarmte als duurzame bron. Deze bron moet het warmtenet gaan verwarmen. Het kan echter nogal wat jaren duren voordat deze beoogde bron in gebruik kan worden genomen. Tot die tijd maakt Sliedrecht daarom gebruik van een tijdelijke warmtecentrale die zorgt voor de verwarming van de woningen. Deze centrale blijft dienst doen totdat de duurzame warmtebron beschikbaar is. Deze tijdelijke warmtecentrale is gewoon een collectieve cv-ketel en deze ketel draait op gas. Afgezien van de collectieve zegeningen, die Slydregt.NU niet zo ziet zitten, rijst de vraag hoe je de individuele vraag naar energie gestalte kunt geven en nog interessanter tegen welke prijzen. Wie wil de overheid nu voor de gek houden zichzelf of de Sliedrechter? Hier gaat dan ook het volgende spreekwoord voor op “veel beloven en weinig geven, doet de gek in vreugde leven”.

Hoe gaat men aardwarmte in Sliedrecht winnen? Aardwarmte wordt op een vergelijkbare manier gewonnen zoals bij schaliegas. Aan het winnen van schaliegas zitten risico’s verbonden. Schaliegas moet met ingewikkelde technieken en chemische stoffen uit steenlagen worden geperst met grote risico’s op aardbevingen en drinkwatervervuiling. Nu gaan geologen onderzoeken of deze risico’s ook voor aardwarmte gelden. In de praktijk is er nauwelijks verschil tussen de risico’s als gevolg van het boren en fracken bij schaliegaswinning en de risico’s van aardwarmtewinning. We moeten erop alert zijn dat Sliedrecht niet veranderd in een Loppersum aan de Merwede. Daarom college geef de Sliedrechter duidelijkheid dat er geen veiligheidsrisico’s vastzitten aan het winnen van aardwarmte.

Investeringen

Het aansluiten van woningen op het warmtenet brengt hoge kosten met zich mee voor de woningbezitters. Huurders gaan meer huur betalen en eigenaren worden voor hoge investeringen geplaatst. Gebruikers van het warmtenet betalen tot op heden veel meer dan de gebruikers die aardgas gebruiken. Fossiele brandstoffen zijn nog altijd goedkoper. Alleen de aanschaf van de bijbehorende apparatuur heeft al een pittig kostenplaatje, terwijl de technische ontwikkelingen nog steeds doorgaan. Daarenboven is er geen vrije keus met betrekking tot de energieleverancier. In onze regio heeft HVC een monopolypositie. Zonder gezonde concurrentie kan men absurde prijzen vragen voor te leveren diensten. De eerste klachten uit de aangesloten wijken hebben Slydregt.NU reeds bereikt. Wij zijn blij om te lezen dat het college onze zorgen deelt en het daarom nodig acht dat er een intensieve lobby richting de Rijksoverheid nodig is om voor deze en andere financiële aspecten tot oplossingen te komen. Het verduurzamen van woningen is zonder extra subsidies niet rendabel voor huizenbezitters. Dat stelt Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in hun rapport. Er gaan vaak tientallen jaren overheen voordat de besparingen die groene maatregelen als een warmtepomp, zonnepanelen en het afsluiten van gas opleveren zich uitbetalen. Daardoor is het meestal niet mogelijk duurzame maatregelen te nemen zonder dat de woonlasten omhoog gaan.

Een huishouden dat zijn energielabel bijvoorbeeld wil opkrikken van D naar energieneutraal is daar gemiddeld €35.000 voor kwijt, berekende het planbureau. Dat levert maandelijks een besparing van €50 op aan woonlasten, maar het duurt langer dan dertig jaar voordat de hele investering is terugverdiend. Een warmtepomp gaat gemiddeld gaat meestal 15-20 jaar mee en zonnepanelen gaan gemiddeld 25 jaar mee. Deze investering betaald zich dus niet terug en is hiermee niet rendabel.

Tot slot

Over de komst van windmolens en zonneweiden is Slydregt.NU erg duidelijk; NIET op Sliedrechts grondgebied. Met een Natura 2000 gebied naast de deur lijkt ons de komst van windmolens en zonneweiden een brug te ver. Slydregt.NU gaat niet meewerken aan horizonvervuiling en het verkleinen van de leefomgeving van trekvogels. Wij zijn tegen “van gas los” en lokale klimaathysterie. De RES omvat allemaal mooie ambities om 0,00007 graden opwarming van de aarde tegen te gaan. De vraag wordt steeds meer gesteld of deze ambitie wel realistisch is. In onze ogen is deze RES niet realistisch omdat de Sliedrechter op kosten wordt gejaagd voor een absurde doelstelling. Het is nog steeds niet bewezen dat de mens het klimaat naar zijn hand kan zetten.

Een schone energiebron zoals kernenergie wordt niet eens meegenomen om energieneutraal energie te winnen en de hoge onrendabele kosten maakt het voor Slydregt.NU onmogelijk om in te stemmen met deze concept RES. In de RES 1.0 moet onder andere kernenergie en thorium als energiebronnen nadrukkelijk in de RES in kaart zijn gebracht daarom komen wij volgende week met een amendement om dit alsnog te bewerkstelligen.

Deze RES is onvolledig.

In memoriam: Dirk Stam

Toch nog onverwacht ontvingen wij het trieste bericht dat ons oudste en meest actieve lid Dirk Stam op 92 jarige leeftijd is overleden. Tweeënnegentig jaar ”oud” maar jong van geest en nog altijd volop in het leven. Dirk was een fervent aanhanger van Slydregt.NU en iedereen moest dat weten. Constant in beweging en op allerlei manieren proberen om leden te werven. zijn laatste wapenfeit was een actie waarin onder de nieuwe leden een van zijn prachtige werken werd verloot. En wanneer Dirk op pad was, even langs het café ging voor een biertje en een gokje, zelfs dan kon hij het niet laten onze partij te propageren.

Wij wensen zijn familie en vrienden sterkte en kracht toe bij het dragen van dit gemis.

Grootschalige verrassing van Drechtsteden

Nog lang niet uit de ban van het Coronavirus weet Drechtsteden ons te verrassen met een grootschalige oplossing voor het Klimaatprobleem. Fervente voorstanders van Drechtsteden wijzen er altijd op dat er met grootschaligheid inkoopvoordelen zouden zijn te behalen. Deze voordelen zijn tot op heden echter nooit aangetoond. Het ligt meer in de rede te veronderstellen dat grootschaligheid leidt tot grootschalige problemen en zeker geen fijnmazige oplossingen. Slydregt.NU ervaart dit als een van de belangrijkste bezwaren van Drechtsteden. Op vrijdag 10 juli jl. heeft het Drechtstedenbestuur gemeend een zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES) over ons uit te moeten storten. Deze strategie is niet met ons besproken. Sterker nog de strategie is ook niet in de gemeenteraad aan de orde geweest. Het is een ambtelijk product van Drechtsteden. Bij de totstandkoming van het product is geen inwoner van Sliedrecht betrokken. Buitengewoon merkwaardig is dat ook de gemeenteraad niet is geconsulteerd in het proces van ontwikkeling van een strategie door Drechtsteden.

Nu gaat het ook wel ergens over. Uitgangspunt is dat in 2030 er circa 12.000 woningen aan een warmtenet moeten zijn aangesloten en daarmee aardgasvrij moeten zijn. De duurzame energie moet worden opgewekt door zon- en windenergie. Allemaal mooie ambities om 0,00007 graden opwarming van de aarde tegen te gaan. De vraag wordt steeds meer gesteld of deze ambitie wel realistisch is. Dit behoort echter een uitdrukkelijke politieke keuze te zijn. Slydregt.NU heeft grote bedenkingen of RES wel de juiste oplossing is. De timing en de kosten voor dit project komen op een wel heel slecht moment nu we in een recessie zitten en de toekomst erg onzeker is door het Coronavirus. Daarnaast acht Slydregt.NU de RES achterhaald en onvolledig. Over thorium of kernenergie wordt – uiteraard – angstvallig gezwegen. Slydregt.NU is wel blij dat men geen energie wil opwekken door biomassa te verbranden in de regio.

Warmtenet

Het aansluiten van woningen op het warmtenet brengt hoge kosten met zich mee voor de woningbezitters. Huurders gaan meer huur betalen en eigenaren worden voor hoge investeringen geplaatst. Gebruikers van het warmtenet betalen tot op heden veel meer dan de gebruikers die aardgas gebruiken. Fossiele brandstoffen zijn nog altijd goedkoper. Alleen de aanschaf van de bijbehorende apparatuur heeft al een pittig kostenplaatje, terwijl de technische ontwikkelingen nog steeds doorgaan. Daarenboven is er geen vrije keus met betrekking tot de energieleverancier. In onze regio heeft HVC een monopolypositie. Zonder gezonde concurrentie kan men absurde prijzen vragen voor te leveren diensten. De eerste klachten uit de aangesloten wijken hebben Slydregt.NU reeds bereikt.

Aardwarmte

Merkwaardig genoeg zijn in Sliedrecht alle pijlen gericht op aardwarmte als duurzame bron. Deze bron moet het warmtenet gaan verwarmen. Het kan echter nogal wat jaren duren voordat deze beoogde bron in gebruik kan worden genomen. Tot die tijd maakt Sliedrecht daarom gebruik van een tijdelijke warmtecentrale die zorgt voor de verwarming van de woningen. Deze centrale blijft dienst doen totdat de duurzame warmtebron beschikbaar is. Deze tijdelijke warmtecentrale kunt u zien als een collectieve Cv-ketel en deze ketel draait op gas. Afgezien van de collectieve zegeningen, die Slydregt.NU niet zo ziet zitten, rijst de vraag hoe je de individuele vraag naar energie gestalte kunt geven en nog interessanter tegen welke prijzen. Wie wil de overheid nu voor de gek houden zichzelf of de Sliedrechter? Hier gaat dan ook het volgende spreekwoord voor op “veel beloven en weinig geven, doet de gek in vreugde leven”.

Hoe gaat men aardwarmte in Sliedrecht winnen? Aardwarmte wordt op een vergelijkbare manier gewonnen zoals bij schaliegas. Aan het winnen van schaliegas zitten risico’s verbonden. Schaliegas moet met ingewikkelde technieken en chemische stoffen uit steenlagen worden geperst met grote risico’s op aardbevingen en drinkwatervervuiling. Nu gaan geologen onderzoeken of deze risico’s ook voor aardwarmte gelden. In de praktijk is er nauwelijks verschil tussen de risico’s als gevolg van het boren en fracken bij schaliegaswinning en de risico’s van aardwarmtewinning, waarbij lagen worden aangeboord op dezelfde diepte. Daarna is vaak noodzakelijk onder hoge druk te fracken om de laag ook bij aardwarmte winning waterdoorlatend te maken en te houden. Bij de gaswinning stroomt het vrijgemaakte gas naar boven terwijl bij warmte winning zolang de put gebruikt wordt water met mijnbouwhulpstoffen wordt rondgepompt onder hoge druk. We moeten erop alert zijn dat Sliedrecht niet veranderd in een Loppersum aan de Merwede.

Windmolens en zonneweiden

Als laatste in de besluitvorming is de gemeenteraad aan zet. De gemeenteraad mag bij het kruisje van het Drechtsteden product tekenen. Zoals gebruikelijk is aan de achterzijde van het proces. Slydregt.NU heeft de nodige vragen ten aanzien van de grootschalige regionale energiestrategie. In de strategie worden grootschalige theoretische oplossingen voor de gehele regio aangegeven. De concrete en fijnmazige oplossingen gaan niet verder dan dat aangegeven wordt dat naast de A15 en A16 moet worden gezocht naar mogelijkheden voor windmolens en zonneweiden. Dan heb je tegen beter weten in jarenlang gestreden voor het groene hart en dan blijkt dat nu ineens niet zo belangrijk meer. In het Groene Hart mag je niet bouwen, maar nu kan het ineens wel worden volgeplempt met windmolens en zonnecollectoren. Over de komst van windmolens en zonneweiden is Slydregt.NU erg duidelijk; NIET op Sliedrechts grondgebied. Met een Natura 2000 gebied naast de deur lijkt ons de komst van windmolens en zonneweiden een brug te ver. Slydregt.NU gaat niet meewerken aan horizonvervuiling en het verkleinen van de leefomgeving van trekvogels. Bent u tegen “van gas los” en lokale klimaathysterie dan komt Slydregt.NU voor uw belangen op. Sluit u aan om samen de strijd aan te gaan.

Dit Concept Regionale Energiestrategie is niet realistisch voor Sliedrecht.

Ondemocratisch misbaksel

Als je denkt dat je alles gehad hebt na COVID-19 kom je bij de huidige regering van een koude kermis thuis. De Nederlander is best nog wel gezagsgetrouw en heeft – op enige uitzonderingen na – de noodwetgeving geduldig ondergaan. Naar mate de beperkingen langer duren komen echter steeds meer ernstige bezwaren boven drijven. De regering heeft in het algemeen al weinig oog voor detail, maar in het kader van de noodwetgeving heeft zij er een potje van gemaakt. Enerzijds is dit begrijpelijk. Er is sprake van een ernstige bedreiging van de volksgezondheid en er moet snel ingegrepen worden. Goed beschouwd kun je het kabinet toch al niet beschuldigen van overijlde actie. In het kader van noodwetgeving kun je dan ook geen perfecte maatregelen verwachten. Dit kun je het kabinet niet verwijten. Je kunt het kabinet echter wel verwijten  dat zij de noodwetgeving niet dan wel uiterst traag aanpast. In de praktijk blijkt dat veel noodmaatregelen geen rekening houden met de individuele omstandigheden van de lokale bevolking. Om nog maar te zwijgen over bedrijfsbelangen en de hiermede sterk samenhangende belangen van individuele burgers. Inmiddels wordt pijnlijk duidelijk dat met de noodverordeningen van de voorzitters van de veiligheidsregio’s de gemeenteraden – zonder democratische controle – volledig buiten spel zijn gezet. Dit wreekt zich omdat in het kader van noodwetgeving geen rekening wordt gehouden met individuele belangen. Daarenboven heeft het kabinet zich ook nog eens eenzijdig doen adviseren. Het kabinet heeft slechts medische belangen afgewogen. Er is geen sprake van een integrale afweging. Hier zullen wij de nodige vruchten nog van gaan plukken. Door het buiten spel zetten van de democratie voltrekt zich momenteel een ramp voor de individuele burger, die zijn baan of onderneming verloren ziet gaan. Tot op heden zijn de gemeenteraden niet in de gelegenheid gesteld zich over de noodverordeningen en het door de voorzitters van de veiligheidsregio’s gevoerde beleid uit te laten.

Naar nu blijkt heeft het kabinet een ernstige fout gemaakt door noodverordeningen te baseren op de wet publieke gezondheid. Het kabinet tracht in een vlucht naar voren de fouten te herstellen door met een tijdelijke wet COVID-19 te komen. Deze wet kan worden omschreven als een vrijbrief voor een dictatoriaal bewind. DE minister krijgt het voor het zeggen en de tweede kamer wordt – wederom – buitenspel gezet. De huidige ‘anderhalvemeternorm’ wordt door de minister bepaald en bijgesteld. De minister bepaalt hoeveel personen zich in groepsverband mogen ophouden. De minister schrijft op welke publieke plaatsen het publiek mag komen en welke evenementen mogen plaatsvinden. De minister kan de toegang tot zorginstellingen of zorgwoningen reguleren, het personenvervoer verbieden, onderwijsactiviteiten verbieden of beperken en de kinderopvang geheel of gedeeltelijk sluiten. Verder kan de minister hygiënemaatregelen vastleggen. Ook kan de minister regels stellen voor de uitoefening van contactberoepen en over het gebruik van publiekelijk toegankelijke voorzieningen. Ten slotte kan de minister zelf regels opstellen om de verspreiding van COVID-19 te beperken. Er is – zonder overdrijving – sprake van dictatoriale bevoegdheden. Als de minister enig democratisch besef zou hebben zou hij dit zelf niet willen.

De grondrechten van de individuele burger worden met voeten getreden. In de wet worden geen duidelijke criteria gesteld op basis waarvan de grondrechten kunnen worden ingeperkt zoals het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en eigendom, de vrijheid van verkeer en verplaatsing, de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en de vrijheid van onderwijs. Aan de (potentieel) zeer grote economische gevolgen wordt slechts een enkel woord gewijd en aan de sociaal-maatschappelijke gevolgen wordt volstrekt voorbijgegaan. De minister mag het beslissen. Het parlement staat buitenspel. De gemeenteraden komen er helemaal bekaaid af. Zij hebben in het huidige systeem al geen serieuze democratische controle- of inspraakmogelijkheid, in het wetsvoorstel komt de verplichte verantwoording van de voorzitter van de veiligheidsregio aan de gemeenteraden na afloop van de crisis zelfs niet terug. Overigens heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Holland- Zuid tot op heden geen enkele verantwoordelijkheid afgelegd voor het gevoerde beleid. Verder blijft gek genoeg blijft het huidige – onhoudbare – systeem van noodverordeningen naast de wet nog gewoon bestaan, voor het geval de in het wetsvoorstel toegekende bevoegdheden niet toereikend blijken te zijn. Het wetsvoorstel biedt daarmee  – schier oneindige – bevoegdheden aan de minister en de voorzitters van de veiligheidsregio’s om onder de noemer van de bestrijding van het coronavirus potentieel zeer vergaande maatregelen aan burgers op te leggen en te handhaven. Tot slot is een belangrijk aandachtspunt de duur van deze ‘tijdelijke’ wet. De wet vervalt in principe één jaar na inwerkingtreding, maar kan vrijwel onbeperkt met twee maanden worden verlengd. Het parlement heeft echter geen machtsmiddel in handen om een verlenging tegen te houden. Het is maar goed dat het wetsontwerp door de heftige kritiek inmiddels op een laag pitje staat.

Het kabinet vindt het kennelijk wel prettig om zonder last of ruggespraak van het volk te kunnen regeren. Een dergelijke ondemocratische wet heeft na de Tweede Wereldoorlog niet meer het licht gezien. Dit zegt wel iets over het huidige kabinet en haar democratische gevoelens. Ik roep u op dit ondemocratische misbaksel met alle mogelijke democratische middelen tegen te houden.

De ingekorte versie van deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 2 juli 2020.

Deze column is geschreven door onze fractievoorzitter Mark Jongeneel

Stel investeringen uit

We lezen de volgende passage in dit raadsvoorstel: “We leven in een roerige tijd. Het coronavirus houdt de wereld stevig in zijn greep. En de maatregelen om het virus in te dammen, raken ons allemaal. Tegelijkertijd proberen we zoveel mogelijk ‘gewoon’ door te gaan.” Dit laatste is niet realistisch als u het nieuws erbij pakt van de afgelopen dagen.

De gemeenten klagen steen en been. Zij geven aan door de coronacrisis in financiële moeilijkheden te zijn beland en dreigen de rekening in de vorm van hogere belastingen bij de burger op het bordje te leggen. Bovendien overwegen ze te gaan snoeien in de dienstverlening. In een brandbrief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Tweede Kamerleden stellen ruim honderd gemeenten dat er snel een structurele oplossing moet komen.

Minister Ollongren heeft al laten weten met de gemeenten in gesprek te gaan. Dat is prima. Maar laat de minister eerst even haar collega Hoekstra van Financiën raadplegen. Die sprak in mei in de Telegraaf klare taal dat de rekening van de coronacrisis niet mag neerploffen bij de gewone man: ’Financiële crises komen vaak neer bij mensen met een modale portemonnee. Dat is een onacceptabel antwoord, vind ik.’

Namens onze provincie heeft gedeputeerde Floor Vermeulen een brandbrief geschreven aan premier Rutte. Het ging financieel al niet goed met verschillende gemeenten in onze regio en daar is de coronacrisis nu bovenop gekomen. Als het kabinet gemeenten niet in staat stelt om de financiële tekorten volledig te dekken, dan dreigt verscherpt financieel toezicht voor alle gemeenten in de provincie Zuid-Holland.

Drechtstedengemeente Alblasserdam heeft ook een brandbrief gestuurd naar Den Haag. Alblasserdam luidt in een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Hoekstra van Financiën de noodklok over de alsmaar stijgende zorgkosten waarmee het dorp geconfronteerd wordt, terwijl de vergoeding van het Rijk steeds meer tekortschiet. ,,De grens is bereikt.” Het gaat over de bekostiging van jeugdzorg en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarvoor gemeenten sinds een aantal jaren verantwoordelijk zijn. Alblasserdam is daar steeds meer geld aan kwijt en de verwachting is dat het tekort de komende jaren nog verder oploopt.

Gelden deze kwesties niet voor Sliedrecht? Groeien hier de geldbomen tot aan de hemel? Of moet de Sliedrechter opdraaien voor dit ‘nieuwe beleid’ middels een toekomstige OZB verhoging? Als Slydregt.NU de nieuwsberichten moet geloven in de toonaangevende kranten gaat het wel deze kant op. Daarom zeggen wij maak pas op de plaats tot dat er meer duidelijkheid is wat de gevolgen zijn door de Coronacrisis. Wij willen eerst weten wat de sociaal-economische gevolgen zijn voor Sliedrecht voor dat we verdere investeringen doen in nieuw beleid.

De Sliedrechter zal op nationaal niveau geraakt worden in haar portemonnee laten we daarom de schade op lokaal niveau beperkt houden. Daarom kunnen wij helaas niet instemmen met het voorliggende raadsvoorstel.

Fractievoorzitter Mark Jongeneel aan het woord bij de behandeling van de Eerste Tussenrapportage 2020. Bron foto: Sliedrecht24.nl d.d. 30 juni 2020.