Verkiezingsprogramma 2018-2022

 

Afbeelding1

 

Voorwoord

Slydregt.NU koppelt het rijke historische verleden van Sliedrecht aan een moderne gemeentepolitiek. De partij is gebouwd op fundamenten uit meerdere ideologieën. Slydregt.NU kan zich daardoor een conservatief-liberale partij met een vleugje Fortuynisme noemen. Uniek in haar uitgangspunten is de centrale positie van de Sliedrechter met zijn belangen. De gemeente moet een faciliterende rol van verbinder, makelaar en schakelaar tussen burgers en maatschappelijke partijen vervullen. Beleid moet bottom-up worden ontwikkeld en niet zoals nu het geval is top-down. De Sliedrechter moeten worden betrokken bij het ontwikkelen van plannen en activiteiten in hun wijken. Wijken moeten meer worden afgestemd op de belangen van de Sliedrechter. Dit geldt evenzeer voor de ondernemers op de diverse bedrijf locaties.

Slydregt.NU gaat uit van een realistisch mensbeeld. De individuele mens is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren in de maatschappij. Vrijheid brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Bij Slydregt.NU is er dan ook geen ruimte voor socialistische ideeën over de maakbaarheid van de samenleving. De individuele mens met zijn individuele belangen moet veel meer bij alles “centraal” worden gesteld door de gemeente Sliedrecht.

In dit verkiezingsprogramma kunt u lezen waar wij de komende vier jaar voor staan en welke onderwerpen wij bespreekbaar willen maken in de raad. Als het aan ons ligt zijn alle onderwerpen bespreekbaar Slydregt.NU is wars van taboes.

 

 • Sliedrechter centraal: luisteren naar de burger
 • Democratie is niet dat een groepering alles bepaalt: leven en laten leven
 • Gemeente terug op kerntaken
 • Sliedrecht moet zelfstandig blijven binnen de Drechtsteden
 • Belastingteruggave is niet verboden: hondenbelasting afschaffen
 • Criminaliteit mag niet lonen: zero tolerance
 • Sliedrechtse gezondheid voor alles! Chemours/DuPont past niet meer in deze regio
 • Geen voorkeursbehandeling voor statushouders
 • Bouwen over de spoorlijn: geen hoogbouw
 • Geïntegreerd jongerenbeleid: jongerenbeleid houdt niet op bij SOJS
 • Geïntegreerd ouderenbeleid: ouderenzorg op maat
 • Voorkeursbehandeling Sliedrechtse ondernemer
 • A15 ten noorden van de Betuwelijn
 • Breed onderwijsaanbod: afgestemd op het Sliedrechtse bedrijfsleven
 • Cultuur: tradities in ere houden
 • Recreatie: activiteiten voor alle doelgroepen

 

Sliedrechter centraal
Slydregt.NU stelt de burger centraal. De burger is er niet voor de gemeente, maar de gemeente is er juist voor de burger. De gemeente luistert veel te weinig naar de burger. De individuele belangen van de burger worden dan ook niet goed geïnventariseerd. Hierdoor vindt geen zorgvuldige belangenafweging plaats. Het gevolg is dat de gemeenteraad zich laat verleiden op basis van vermeende belangen een meerderheidsbesluit te nemen in strijd met de individuele belangen van een burger of een groep burgers. Hier is geen sprake van goede democratische besluitvorming. Het moet weer om de Sliedrechter gaan.

 • gemeente moet Sliedrechter faciliteren
 • beter naar Sliedrechter luisteren
 • meer ruimte voor initiatieven van de Sliedrechter zelf
 • beleid bottom-up
 • geen dure externe onderzoeken meer
 • problematiek Kerkbuurt Oost
 • gevaarlijke verkeerssituaties

 

Democratie is niet dat een groepering alles bepaalt
De stand van de democratie in Sliedrecht is zorgwekkend door het onvermogen van de gemeente om goed naar de burgers te luisteren en de burgers bij de besluitvorming te betrekken. De gemeente neemt hierdoor onvoldragen besluiten.

 • stand van de democratie is zorgwekkend
 • een goede democratie moet voortdurend worden onderhouden
 • vrijheid van meningsuiting moet worden gekoesterd.
 • gelijkheid van mannen en vrouwen, hetero`s en homo`s moet worden geborgd
 • scheiding van kerk en staat moet strikt worden doorgevoerd
 • geen beperkingen met betrekking tot activiteiten op zondag.
 • waarborgen van onze verworvenheden
 • De Nederlandse- en Sliedrechtse vlag in de raadszaal

 

Gemeente terug op kerntaken
Slydregt.NU wil meer invloed van de Sliedrechters op de inrichting van de gemeente. De Sliedrechter moet zoveel mogelijk worden betrokken bij de keuze van de burgemeester zolang er nog geen wettelijke gekozen burgermeester is. Momenteel woont 82 % van de ambtenaren zelf niet in Sliedrecht. Dit blijkt pijnlijk uit hun plaatselijke onbekendheid. Het zou plezierig zijn als er in de toekomst ook ambtenaren zelf in Sliedrecht zouden willen komen wonen. Het is pijnlijk te moeten ervaren dat de ambtenaren zelf dit kennelijk momenteel geen optie vinden. Dit zegt iets over de kwaliteit van wonen in Sliedrecht. De gemeentelijke administratie moet transparanter en – net als in het bedrijfsleven – meer inzicht geven in de kosten van de gemeentelijke activiteiten en het gemeentelijke beleid. De burger moet de relatie met de afgedragen belasting en de gemeentelijke uitgaven kunnen beoordelen op toegevoegde waarde. Door de voortgaande digitalisering kunnen de gemeentelijke processen effectiever en efficiënter worden georganiseerd. Het personeelsbestand kan worden teruggebracht en het beslag op de algemeen middelen kan worden verminderd. De (beleids)doelen moeten concreet en meetbaar worden gemaakt. De voortgang moet periodiek worden gemeten. De Algemene Plaatselijke Verordening kan door digitalisering van processen verder worden ingeperkt. Burgers zijn verantwoordelijk voor hun eigen handelen. Bij wijken, winkelgebieden en bedrijventerreinen overstijgende fundamentele beleidskeuzen moet een referendum plaatsvinden. Ten slotte wil Slydregt.NU een burgerjury om periodiek het functioneren van de gemeente te beoordelen en suggesties voor kwaliteitsverbetering te geven. De gemeente moet zich uitsluitend richten op haar kerntaken, bestaande uit veiligheid en openbare orde, financiën, infrastructuur, milieu, onderwijs en volksgezondheid.

 • burgerjury
 • minder bureaucratie en minder overbodige regels
 • aanpassen algemene plaatselijke verordening
 • vereenvoudigen vergunningen
 • meten van effectiviteit van diensten en daaraan inherente functies
 • behouden van oude gemeentehuis, gemeentewerf en vuilophaaldienst
 • gemeente loket (front office) bereikbaar voor ouderen in oude gemeentehuis
 • huur voor backoffice kantoorruimte op bedrijvenpark
 • huisbezoek door ambtenaren
 • digitaliseren werkzaamheden
 • bevolking door een referendum betrekken bij keuze van burgemeester
 • referenda bij wijk overstijgende plannen zoals een mobiliteitsplan
 • geen achterkamertjespolitiek

 

Sliedrecht moet zelfstandig blijven binnen de Drechtsteden
Slydregt.NU is voor regionale samenwerking en inlenen van kennis via Drechtsteden. De politieke verantwoordelijkheid behoort echter bij de individuele gemeenteraden te blijven liggen. De Drechtraad is geen politiek orgaan. De democratie wordt door Drechtsteden onvoldoende gewaarborgd. Drechtsteden afbouwen en beperken tot bestuurlijke samenwerking in de vorm van een shared servicecentrum voor administratie, uitvoering van Bijstandwet en uitvoering van omgevingswetgeving ten behoeve van en onder verantwoordelijkheid van Burgemeester en Wethouders.

 • geen integratie tot Drechtstad
 • afschaffen Drechtraad
 • geen overdracht van politieke bevoegdheden
 • samenwerking (regionale) strategische projecten en gemeentegrens overstijgende zaken ( zie rapport Marcel Boogers)

 

Belastingteruggave is niet verboden
De gemeente is verplicht de belastingdruk en regeldruk voor de individuele burger zo laag mogelijk te houden. Het is opvallend dat de beschikbare middelen steeds worden opgemaakt aan goed bedoelde onzin dan wel ten goede komen aan individuele bevolkingsgroepen. Laat de burger zelf beslissen over zijn portemonnee en geeft niet gebruikte belasting terug aan de burger.

 • belastingdruk verlagen
 • belasting teruggeven
 • afschaffen hondenbelasting
 • geen reclamebelasting
 • WOZ relateren aan wijken en bedrijventerreinen

 

Criminaliteit mag niet lonen
Meer preventieve maatregelen betreffende straatterreur. De ouders moeten worden aangesproken en zo mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor gedrag minderjarigen. Voorts moet de wijkagent is samenwerking met het wijkplatform een preventiebeleid ontwikkelen.

 • 100% achter onze politie: niet beknotten, maar vrijheid en vertrouwen geven
 • opsporingskansen vergroten door cameratoezicht en kentekenregistratie
 • extra handhavers Boa’s
 • politiebureau open dag en nacht
 • keiharde aanpak van verborgen criminaliteit
 • overlast inventariseren
 • drugsdealers en locaties in kaart brengen
 • gebiedsverboden

 

Sliedrechtse gezondheid voor alles!
Slydregt.NU is voor duurzaamheid. Duurzaamheid is echter geen doel op zich. Sliedrecht moet zich steeds realiseren welke doelen er werkelijk toe doen en ook de effectiviteit en efficiency van haar maatregelen meten. Aandacht voor veilige leefomgeving met schone lucht en zuiver drinkwater door zorgvuldige controle van industrie, weg-, water- en railtransport. Chemische industrie behoort emissieloos te produceren. Chemours/DuPont in haar huidige vorm hoort niet meer in een dichtbevolkte regio. Chemours moet haar bedrijfsvoering aanpassen of verhuizen of vergunningverlening en vergunning controle van elkaar scheiden.

 • openheid omtrent goederentransport over A15, Betuwelijn en Merwede
 • zorgvuldig onderzoek naar ultrafijnstof (snuffelpalen).
 • Chemours/DuPont past niet meer in onze drukbevolkte regio
 • geen windmolens

 

Geen voorkeursbehandeling voor statushouders
Slydregt.NU is voor het opvangen van echte vluchtelingen. Veel asielzoekers zijn in feite economische vluchtelingen en behoren niet in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. Het is naïef en respectloos om deze mensen in ons land binnen te halen en onder valse voorwendselen een uitzichtloze asielprocedure met beroepsmogelijkheden te laten doorlopen en na jaren weer uit te wijzen. Vluchtelingen in de zin van de wet moeten ter bevordering van de integratie zo snel mogelijk worden opgenomen in het arbeidsproces. Een echte vluchteling wil niet als gast worden behandeld en wil participeren in onze maatschappij om een bijdrage te leveren aan onze gezamenlijke toekomst. Slydregt.NU is niet bereid om gebruiken uit tribale samenlevingen over te nemen en verworven rechten op te geven. Slydregt.NU staat voor de verdediging van de Westerse kernwaarden: de democratische rechtsstaat, de vrije markt, de vrijheid van meningsuiting, de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, de gelijkwaardigheid van hetero’s en homo’s en de scheiding van kerk en staat.

 • Sliedrechtse normen en waarden centraal stellen
 • neutrale overheid: geen hoofddoekjes bij ambtenaren, geen gebedsruimte
 • statushouders niet als slachtoffer behandelen.
 • zelfde rechten maar ook zelfde plichten als elke Sliedrechter
 • aanspreken op verantwoordelijkheid
 • participeren in maatschappij door te werken en Nederlands te spreken
 • verzaken van plicht om te integreren relateren aan korting uitkering.
 • reguliere Sliedrechtse onderwijs betrekken bij scholing en integratie.
 • geen segregatie en benoemen van problemen

 

Bouwen over de spoorlijn
Slydregt.NU wil de burger meer initiatief geven bij de bouw van diverse woonvormen. De bouwprojecten van de laatste jaren zijn – met een enkele uitzondering – geen voorbeeld van kwaliteit in bouwkundig en/of architectonisch oogpunt. De entree van de Westwijk slaat wel alles. De burger moet met vrije kavel van diverse omvang de individuele woonwensen kunnen realiseren. Slydregt.NU is niet tegen bouwen over de spoorlijn. Hier kunnen sportterreinen en waterpartijen met strandjes (RKS) worden aangelegd. Eindelijk kan aan de bestaande breedtesport de mogelijkheid worden gegeven om een toekomstvisie te verwerkelijken. De bestaande terreinen tussen spoorlijnen en A15 kunnen worden gereserveerd voor bedrijventerreinen. De overige ruimte kan worden bestemd voor woningbouw. Hier kunnen vrije kavels worden uitgegeven voor laagbouw. In de gemeente Sliedrecht kan dan herbestemming plaatsvinden van verouderde plangebieden. De WOZ-heffing moet aantoonbaar worden gebruikt voor de betreffende wijk. Sliedrechters moeten door middel van kleinschalige wijken en wijk platforms worden betrokken bij plannen en activiteiten in eigen wijken. Vrijwilligersprojecten moeten worden ondersteund.

 • wijken moeten meer kleinschalig worden samengesteld
 • relatie tussen OZB en wijk
 • werkgelegenheids-, re-integratie- en/of resocialisatieprojecten ten behoeve van onderhoud openbare ruimte.
 • sociale cohesie in wijken herstellen
 • beter groenonderhoud en gladheidsbestrijding
 • Sliedrechters of economisch verbondenen hebben voorrang bij sociale huurwoningen
 • betaalbare (huur)woningen voor starters
 • welstandscommissie vervangen door burgercommissies
 • meer diversiteit in woningaanbod
 • voldoende vrije kavels om individuele woonwensen te vervullen
 • laagbouw over het spoor, geen hoogbouw of bouwprojecten
 • duidelijkheid over toekomst bouwgrond Watertorenterrein.
 • levensloopbestendig bouwen
 • RKS moet naast een modern sportcomplex ook over waterpartijen en strandjes beschikken
 • verhuizen sportterreinen

 

Geïntegreerd jongerenbeleid
Jongeren horen erbij. In de wijken moet een breed en geïntegreerd jongerenbeleid worden ontwikkeld. Jongerenbeleid houdt niet op bij de stichting SOJS. Alle knelpunten moeten worden geïnventariseerd en door een breed team met jeugd hulpverleners, wijkagent, onderwijs, ouders en jeugd zelf worden ontwikkeld.

 • zelf ontwikkelen van beleid
 • jongerenraad
 • overlast is onderdeel van het probleem
 • NIX-feesten organiseren voor jongeren
 • schoolzwemmen continueren
 • toegankelijke en laagdrempelige hulpverlening
 • integratie in wijkplatforms
 • evenementen op het Burg. Winklerplein
 • nachtbus tussen Sliedrecht – Rotterdam in gehele weekend en op feestdagen.

 

Geïntegreerd ouderenbeleid
in de wijken moet de oudere mens meer centraal worden gesteld in het kader van WMO en zorgwetgeving moet zorg op maat worden geboden. In de kleinschalige wijken moet zorg op maat worden geboden in samenwerking met een team in het kader van WMO en zorgwetgeving.

 • zelf ontwikkelen beleid
 • dementievriendelijk in samenwerking met Stichting Altzheimer Nederland
 • bereikbaar gemeenteloket (front office)
 • aanpakken ouderenwerkloosheid
 • doelgericht armoede beleid
 • initiatieven in wijken om eenzaamheid te voorkomen.
 • gratis ov voor ouderen
 • seniorenrestaurants en stimuleren gemeenschappelijke activiteiten in wijken
 • goede zorgfaciliteit voor ouderen die tijdelijk moeten herstellen
 • samenwerking KBO-PCOB
 • cursussen sociale media door jongerenintegratie van wijkplatforms

 

Voorkeursbehandeling Sliedrechtse ondernemer
Het bedrijfsleven zorgt voor onze inkomsten en moet worden gekoesterd. Slydregt.NU wil dat de ondernemer meer betrokken wordt bij de inrichting en het onderhoud van zijn winkelgebied en/of bedrijventerrein. De WOZ-heffing moet aantoonbaar worden gebruikt voor het betreffende winkelgebied of het betreffende bedrijventerrein. In dit verband kunnen gemeentelijke regels verdwijnen. De Algemene Plaatselijke Verordening moet worden afgeslankt. Ondernemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen handelen. De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor opening- en sluitingstijden van horeca en/of winkels. Belanghebbenden in het bijzonder klanten en personeel zullen de ondernemer wel op zijn beleid aanspreken. De overheid is geen ondernemer en moet zich ook niet met ondernemen bemoeien. Ondernemers moeten zich aan de wet houden en de overheid moet de wet handhaven. Slydregt.NU is voor industrie en werkgelegenheid, maar ondernemers moeten vergunningsvoorwaarden nakomen.

 • Betrekken bij inrichting en onderhoud winkelgebied c.q. bedrijventerrein
 • relatie tussen OZB en winkelgebieden c.q. bedrijventerreinen
 • alleen aanbesteden als het niet anders kan
 • voorkeur voor lokale bedrijfsleven.
 • voldoende bedrijfslocaties
 • lastenverlaging voor bedrijfsleven
 • stimuleren vestigingsklimaat
 • afschaffen precariorechten
 • modernisering van winkelgebieden en bedrijventerreinen stimuleren
 • horecavergunningen versoepelen
 • ruimhartig terrassen beleid
 • vrije opening- en sluitingstijden

 

A15 ten noorden van de Betuwelijn
Slydregt.NU mist een degelijke visie op het hoofdwegennet in de gemeente. Er is sprake van een groot aantal gevaarlijke en onlogische verkeerssituaties. Een gedeelte is kennelijk bewust aangelegd met het oogmerk om de snelheid van het verkeer te vertragen. Hierdoor worden echter juist gevaarlijke situaties gecreëerd. Weer andere situaties zijn ontstaan door het kiezen van een goedkopen oplossing zonder over de risico’s na te denken. De A15 is een gevaarlijke en vervuilende verkeersader dwars door Sliedrecht. De aanleg van een nieuwe rijksweg ten noorden van Sliedrecht zou een goede oplossing zijn. De bestaande weg kan dan worden gebruikt voor het lokale verkeer vanaf Alblasserdam tot Gorinchem. De oude op- en afritten kunnen dan weer in ere worden hersteld en worden uitgebreid. Particuliere initiatieven voor openbaar vervoer tussen spoorverbindingen, waterferry’s, wijken en bedrijventerreinen met behulp van shuttles moet worden gesteund. De aanleg van een metroverbinding met Papendrecht, Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht Ridderkerk, Rotterdam is geen utopie. De ontsluiting van Sliedrecht intern en extern moet sterk verbeteren door een geïntegreerd beleid

 • denken zonder kaders
 • inventariseer knelpunten
 • betere doorstroming in het dorp
 • beperkende verkeersmaatregelen op hoofdwegen verwijderen.
 • gevaarlijke bochten, kruispunten en splitsingen wegnemen
 • onlogische verkeerssituaties wegnemen
 • fileknelpunten A15-N3 oplossen
 • nieuwe A15 ten noorden van Betuwelijn
 • oude A15 lokale verbindingsweg in Sliedrecht met verbinding naar Papendrecht, Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem
 • spitsstroken openen
 • betere planning van de wegwerkzaamheden
 • taxishuttles
 • metro c.q sneltramverbinding

 

Breed onderwijsaanbod
Onderwijs moet voldoende en divers worden aangeboden op basis- en middelbaar niveau in het kader van leerplicht en volwassenenonderwijs

 • Onderwijs meer richten op plaatselijke bedrijfsleven zoals scheepsbouw, bouw, bagger, etc.
 • meer samenwerking tussen gemeente en regulier onderwijs met betrekking tot bijscholing, en herscholing.
 • samenwerking met bedrijfsleven bij afstemming onderwijspakket op de praktijk

 

Cultuur
Slydregt.NU zet zich in om de Joods-Christelijke en humanistische cultuur te beschermen. Slydregt.NU wil op alle openbare gebouwen en in de raadzaal de Nederlandse- en Sliedrechtse vlag zien, en houdt onze Nederlandse tradities in ere: Sinterklaas (en Zwarte Piet!), Kerstmis, Pasen etc. Op 4 mei gedenkt Slydregt.NU de slachtoffers van het nationaalsocialisme. Op 5 mei en 15 augustus wordt onze bevrijding gevierd. Dat blijft zo. Als 5 mei Bevrijdingsdag op zondag valt dan wordt deze dag uit respect ook op zondag gevierd voor degene die gevochten hebben voor onze vrijheid. Alleen musea met lokale, regionale of nationale toegevoegde waarde en voldoende interesse van de burgers komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Slydregt.NU houdt de subsidies voor deze musea, ons erfgoed en bibliotheken in ere. Slydregt.NU wil flink korten in het budget van instellingen die alleen met subsidies levensvatbaar zijn.

 • Creatief centrum behouden
 • Culturele activiteiten in Lockhorst
 • Nederlandse en Sliedrechtse vlag in de raadszaal

 

Recreatie
Het ontbreekt aan een geïntegreerd breed opgezet sportbeleid. Opvallend is het gebrek aan aandacht voor sport- en zalencomplex de Lockhorst. Het beheer door buitenstaanders is onder de maat en niet in overeenstemming met de wensen van de burger. Het complex behoort te worden omarmd en onderdeel te worden van een nieuwe visie betreffende sport en conferentiecentrum. Met name activiteiten voor jongeren en ouderen organiseren zoals baggerfestival, baggerpop en smartlappenkoor.

 • Breedtesport in Sliedrecht koesteren
 • beheer van Lockhorst terug naar gemeente
 • gebruik Lockhorst als sport en conferentiecentrum herijken
 • gratis sporten voor 65-plussers en een gereduceerd tarief tot 12 jaar
 • sportterreinen over de spoorlijn in het RKS.
 • sportverenigingen met raad en daad steunen.
 • strandjes aanleggen bij waterpartijen RKS ter bevordering waterrecreatie