De visie van Slydregt.NU op Sliedrecht in 2030

Laten we met de raad afspreken dat we Sliedrecht niet langer onderverdelen in Sliedrecht-Zuid en Sliedrecht-Noord. Sliedrecht is één geheel en daar loopt toevallig de A15 en het spoor tussen door. Als we Sliedrecht gezond door willen laten ontwikkelen moeten we stoppen met het onderscheid maken tussen noord en zuid. Overal moeten dezelfde regels gelden want samen uit samen thuis. Winkels boven de A15 open op zondag dan moet dit gewoon voor heel Sliedrecht gelden. Geef de Sliedrechters de vrijheid om te mogen ondernemen op zondag dit geldt tevens voor de sluitingstijden voor de horeca. Laat dit de ondernemers nu is gewoon lekker zelf uitzoeken.

Slydregt.NU zal deze algemene beschouwingen gebruiken om vooruit te kijken en onze visie uiteen te zetten voor Sliedrecht richting 2030 nadat het college dit bij de vorige Kadernota heeft gedaan. Sliedrecht wordt aangesloten op een lightrailverbinding die gaat lopen naar Feyenoord City, deze lijn zal verder langs Papendrecht, Alblasserdam en Ridderkerk gaan. Sliedrecht zal ook een forse bijdrage leveren om de woningnood tegen te gaan. We gaan woningen bouwen in het stationsgebied dit moet dik en goedkoop gebeuren. Deze woningen zijn bedoeld als starterswoningen en sociale woningbouw. Het zal bestaan uit laagbouw geen Tienhoogflats. De Sliedrechter wil een huis met een tuin. Bij de waterberging willen wij dun en duur bouwen. Deze bouwkavels moeten vrij worden gegeven en naar eigen inzicht moet er gebouwd kunnen worden. Er zal wel landelijk gebouwd moeten worden ook hier gaan we niet de hoogte in. Tevens willen we bij de waterberging ook een strandje zien herrijzen met een horecagelegenheid. Het wordt tijd dat Sliedrecht ambitieus wordt. Geen woorden maar daden!

Het vergeven van sociale huurwoningen aan statushouders zal in 2030 ook tot de verleden tijd behoren wij zullen er vandaag de eerste aanzet toe geven om er een motie over in te dienen. Als mensen zich bij Woonkeus melden sluit men zich netjes aan in de rij en krijgt men een huurhuis toegewezen als men aan de beurt is. Slydregt.NU is erg benieuwd hoe het staat met onze motie over de woonplicht die aangenomen is bij de algemene beschouwingen van 2020. Kan de wethouder vertellen hoe het staat met de notitie, waarin wordt aangegeven hoe groot het probleem is dat huizen worden gekocht om deze dan weer te verhuren als verdienmodel zonder er zelf in te gaan wonen en hoe lokaal een woonplicht ingevoerd kan worden.

Nu vragen natuurlijk bepaalde fracties zich af op welke energiebronnen zullen de Sliedrechters over 10 jaar hun huishouden laten draaien. Wij zeggen dat het een combinatie wordt van gas, waterstof en thorium. De Sliedrechter kan zelf de keuze maken met welke energiebron men aan de slag gaat. Windmolens en zonneweiden zullen in 2030 alweer massaal gesloopt worden in Nederland omdat men beseft dat dit net zo’n grote vergissing is zoals de Energiewende in Duitsland. Wel zullen er wel op veel daken van bedrijven en woningen en op geluidsschermen zonnepanelen zijn bevestigd. Sliedrecht zal ook schoner en groener worden qua beplanting. Daarnaast worden de sloten en singels goed onderhouden en wild onkruid op vluchtheuvels en parkeervakken in woonwijken is verleden tijd. Sliedrecht zal bij het afvalbeleid kiezen voor nascheiding en niet voor Diftar waarmee de omliggende gemeenten het schip mee ingaan. Helaas wil de huidige wethouder toch voor Diftar gaan daarom wil Slydregt.NU weten van de wethouder waarom de alternatieven niet eerst goed worden vergeleken met de effecten van dit systeem op korte, middellange en lange termijn?

In 2030 zal Sliedrecht ook een hotel tellen gevestigd langs de A15, in de nabijheid van de op- of afrit van de A15 in Sliedrecht-Oost. Niet op de plaats van Sportpark de Lockhorst, de voetbal en tennis handhaven we op de huidige plaats. Hun onderkomens zullen in 2030 hypermodern zijn. De nieuwe raad zal in 2022 erkennen dat je best van koers mag veranderen als je niet wilt vastlopen op een zandbank. Naast een hotel zullen er ook diverse B&B’s zijn in Sliedrecht. Sliedrecht heeft zich dan namelijk op de kaart weten zetten als toeristische hotspot en zal als opstapplaats dienen voor de waterbus, rondvaarten en vaar-vistochten naar de Biesbosch. Daarnaast kan men vanuit Sliedrecht mooie fietstochten maken door de Alblasserwaard, het Eiland van Dordt en naar Gorinchem. Tot slot zal Sliedrecht bekend staan om haar interactieve Nationaal Baggermuseum met kenniscentrum.

We streven ernaar om inzichtelijk te maken wat de gemeente doet met geïncasseerde heffingen en belastingen. De Sliedrechter moet kunnen terugvinden wat er met zijn betaalde ozb is gerealiseerd in het dorp. Ook zal in de komende collegeperiode de hondenbelasting worden afgeschaft al wordt dit niet lokaal besloten maar nationaal. Slydregt.NU is erg benieuwd hoe de wethouder deze misgelopen inkomsten wil gaan opvangen?

De 3 pilaren van het gemeentebeleid zullen dus gaan bestaan uit wonen, werken en recreatie. Tot zover onze visie van Sliedrecht in 2030 nu gaan we over naar de hedendaagse ergernissen van de Sliedrechter die men liever vandaag dan morgen opgelost ziet voorzitter.

In Sliedrecht wordt het plannen en uitvoeren van werkzaamheden door veel Sliedrechters ervaren als een groot drama. Heeft de gemeente het overzicht van deskundigheid hiervoor wel in huis? Even pas op de plaats en nadenken kan veel ergernis en geld besparen. Niet alles hoeft tegelijk open te liggen. Tot slot ergeren veel Sliedrechters zich aan het weggedrag van verkeershufters. Het weggedrag is ten hemel schreiend. Op de Stationsweg, Thorbeckelaan, Rembrandtlaan, 30 kilometerzones is het bar en boos. Bromfietsen en scooters rijden op fietspaden in plaats van op de rijbaan en bovendien met aanzienlijk hoge snelheden. Kunnen bedrijven die gebruik maken van maaltijdbezorgers hier om mee te beginnen worden aangesproken aangezien die zich hier ook veelvuldig schuldig aan maken. De grootgrutter op het Winklerplein heeft chauffeurs die regelmatig over het trottoir en fietspad rijden. De Sliedrechter ergert zich dood dat handhaving op dit vlak te wensen overlaat.

Fractievoorzitter Mark Jongeneel spreekt namens Slydregt.NU bij de algemene beschouwingen 2021.

De weg terug naar normaal

Volgende week zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Het worden bijzondere verkiezingen u kunt over 3 dagen verspreid uw stem uitbrengen en 70plussers kunnen per brief stemmen. Hopelijk worden het geen Amerikaanse toestanden. Deze verkiezingen gaan echt ergens over, hoe kijkt de Nederlander naar vrijheid, hysterische klimaatplannen en identiteitspolitiek waarbij de blanke Nederlandse man elke keer de Zwarte Piet krijgt toegespeeld.

Door Corona zijn er allemaal totalitaire maatregelen van kracht. Allerlei maatregelen werden opgelegd: de 1,5 meter-regel, de beperking van het aantal mensen dat thuis mogen worden ontvangen, de mondkapjesplicht, sluiting van de horeca en middenstand en de totalitaire avondklok. Nu dreigt zelfs een indirecte vaccinatieplicht met een heus “Coronapaspoort”. Als we niet uitkijken creëren we dadelijk een Apartheidsstaat waarbij een strikte scheiding tussen gevaccineerden en ongevaccineerden zal zijn. Deze streng gestuurde samenleving moeten we niet willen.

Corona wordt ook gebruikt om onze samenleving weer opnieuw in te richten. Corona is volgens klimaatdrammers namelijk ontstaan als gevolg van klimaatverandering. Dat is natuurlijk kul. Het Chinese Virus is namelijk ontstaan omdat China het niet zo nauw neemt met hygiëne in markthallen. De klimaatdrammers willen daarom dat Nederland van het gas afgaat en over gaat op duurzame energie. Duurzame energie dat een gemiddeld huishouden 40.000 euro gaat kosten om zijn woning klimaatneutraal te krijgen.

Identiteitspolitiek is er om verdeeldheid te zaaien in de samenleving zodat mensen elkaar naar het leven gaan staan. Mensen moeten meer zoeken naar overeenkomsten in de plaats te zoeken naar verschillen die mensen van elkaar vervreemden. Nederland is juist een eenheid door verbondenheid daarom moeten we identiteitspolitiek geen kans geven. Dit Amerikaanse fenomeen moeten we buiten de deur houden. Voordat u het weet zijn Kerstmis en Pasen dadelijk vervangen voor winterfeest en lentefeest omdat deze twee (Bijbelse) vieringen bepaalde groepen kunnen kwetsen omdat deze feesten volgens hen niet inclusief en divers zijn.

Daarom ligt straks dus, op 17 maart, een overzichtelijke keuze voor. Een koerswijziging door op patriottische partijen (PVV, FVD of Code Oranje) te stemmen. Of doorsukkelen op het heilloze pad van de gevestigde orde. Stem Nederland terug!

Ga in ieder geval stemmen om dit land een duidelijke koers mee te geven.

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 11 maart 2021. Geschreven door onze fractievoorzitter Mark Jongeneel.

Stem patriottisch, stem Nederland terug!

Carte Blanche van 1,8 miljoen euro voor verbouwing Elektra

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Sliedrecht het voorstel van het college om een krediet van maar liefst € 1.800.000,00 beschikbaar te stellen voor de renovatie van het gebouw van Elektra aan de stationsweg 4 behandeld. Het college heeft het voorstel op geen enkele wijze geconcretiseerd en/of onderbouwd met concrete plannen. Het college weet zelf niet hoe zij het door haar bestemde multifunctionele gebruik van Elektra vorm gaat geven. Slydregt.NU heeft tegen het voorstel gestemd en is niet van plan om het college een cheque te overhandigen van 1,8 miljoen euro zonder een deugdelijke onderbouwing. Slydregt.NU heeft een amendement ingediend om een bedrag beschikbaar te stellen van €180.000 voor het uitvoeren van het hoogstnoodzakelijke achterstallig onderhoud in afwachting van besluitvorming omtrent de toekomstige bestemming van het gebouw. Dit doet Slydregt.NU omdat zij van mening is dat de gemeente Sliedrecht na jarenlange beloften om Elektra te renoveren daad bij het woord moet voegen

Naar de mening van Slydregt.NU is er sprake van een onvoldragen plan. Het college beschikt niet over een normale en gebruikelijke business case. Ook beschikt het college niet over een begroting en/of een plan hoe het gebouw eruit gaat zien. Een programma van eisen moet nog worden opgesteld. Het toekomstige multifunctionele gebruik moet nog nader worden uitgewerkt en een prognose van het toekomstige gebruik dus nog niet beschikbaar is. Mogelijke toekomstige gebruikers zijn nog niet bekend. Het college geeft evenmin antwoordt op de vraag hoe groot het geschatte toekomstige exploitatietekort is in het slechtste en in het meest gunstige scenario, stellende dat het resultaat van de relatie tussen de kostprijs en de markthuur de komende periode nader concreet wordt uitgewerkt. SOJS wordt tot op heden al gecompenseerd voor de huur/huisvestingskosten en zonder compensatie zal de huurprijs niet kunnen worden betaald door SOJS aangezien SOJS geen extra inkomsten kan genereren. In het geval de huur wordt verhoogd gaat de subsidie aan SOJS evenredig omhoog.

Uit het vorenstaande volgt dat het college geen enkel inzicht heeft in de huidige exploitatie en mogelijk toekomstige exploitatie van het gebouw. Onder deze omstandigheden acht Slydregt.NU het niet verantwoordt in de huidige tijd een bedrag van € 1.800.000,00 ter beschikking te stellen voor een multifunctionele huisvesting van niet nader bekende huurders. Temeer nu de gemeente ook in de voormalige Groen van Prinstererschool ten behoeve van de huurder een zalencomplex aan het inrichten is. Zelfs in het huidige raadhuis is sprake van het inrichten van vergaderruimten. Volgens Slydregt.NU moet de gemeente eerst eens inventariseren wat zij wil en niet klakkeloos krediet vragen aan de raad voor niet nader vorm gegeven plannen. Daarom heeft Slydregt.NU het college geen carte blanche van 1,8 miljoen euro gegeven.

Het pand van Elektra gaat voor minimaal 1,8 miljoen euro verbouwd worden.

Bestemmingsplan ‘Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht’ en toekomstige samenwerking Drechtsteden

Het bestemmingsplan ‘Geluidzone Rivierdijk Sliedrecht’ heeft betrekking op bestaande geluidszones. De zoneringen zijn in hoofdzaak ingeperkt met uitzondering van het watertorenterrein. Het bouwen van woningen in deze zones is slechts theoretisch mogelijk. In de praktijk moet er dan nogal wat worden gedaan met bijzondere maatregelen, isolatie, etc.

De bedrijven hebben adviseurs ingeschakeld en hebben overlegd met de gemeente. De vraag rijst of zij tevreden zijn met de gevonden oplossingen of dat er nog procedures kunnen volgen.

Een groot gedeelte van de zonering aan Rivierdijk Oost valt over het watertorenterrein. Hoe staat de ontwikkelaar hier tegenover? En – niet onbelangrijk – de omwonenden. Hoe is de geluidzonering in het proces betreffende de ontwikkeling van het nieuwe woningbouwterrein geïntegreerd? Zijn er procedures te verwachten van ontwikkelaar en/of omwonenden?

Principebesluit toekomstige samenwerking Drechtsteden

Slydregt.NU is blij dat het einde in zicht komt van ‘’Brussel aan de Merwede’’. De gemeentelijke regeling was van het begin af aan gericht op een integratie tot één grote Drechtstad, waar Sliedrecht in moest opgaan tot één grote eenheidsworst en waar het bestuurlijke epicentrum in het stadhuis van Dordrecht zou gaan liggen. Begrijp ons niet verkeerd; Slydregt.NU is niet tegen samenwerking, maar het is niet gezond dat besluiten die in de gemeenteraad genomen behoren te worden in een Drechtraad tot stand kwamen. De Drechtsteden was ook een heerlijke bestuursorganisatie om je achter te verschuilen als portefeuillehouder. Als gemeenteraad kon je een wethouder immers niet aanspreken op onderwerpen die speelden in het sociale domein want dan werd er al snel gezegd; ‘’Sorry meneer Jongeneel daar ga ik niet over dat moet u mijn collega portefeuillehouder in het Drechtstedenbestuur over bevragen.’’ Dit is hiermee gelukkig verleden tijd. Het primaat hoort immers bij de gemeenteraad te liggen. De gemeenteraadsleden zijn immers door de Sliedrechter gekozen en de eigen wethouders blijven in hun gemeenten politiek verantwoordelijk zoals het hoort.

Slydregt.NU is blij dat de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden wordt getransformeerd naar een service-gemeente voor de aangesloten Drechtsteden gemeenten en waar mogelijk ook nog andere gemeenten van buiten de Drechtsteden kunnen aansluiten. De wethouder is en blijft politiek verantwoordelijk voor de door zijn organisatie voorbereide besluiten. De tot vergadercircus verworden Drechtraad wordt afgeschaft en we komen nu in de plaats van maandelijks elk kwartaal bij elkaar. De aandacht wordt dan niet meer afgeleid van overbodige processen. Het servicecentrum kan duidelijke doelen nastreven, die specifiek en meetbaar zijn. Drechtsteden kan voortaan functioneren als niet meer dan overlegplatform voor strategische samenwerking betreffende de gemeenten overstijgende belangen.

Slydregt.NU wenst iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2021

Het jaar 2020 staat helaas nog steeds in het teken van Corona. Wij hebben hard gewerkt en onze partij duidelijk op de kaart gezet in de Sliedrechtse politiek. Voor 2021 zijn we van plan ons realistisch politiek geluid nog meer te laten horen in de Raad. Wij zijn die oude politiek die nog steeds met ons geld loopt te smijten zonder een concreet plan meer dan zat. Het belang van onze achterban staat bij ons voorop. We verwachten groot te worden, dus zoeken we mensen die ons actief gaan steunen met het schrijven van een nieuw verkiezingsprogramma en eventueel in 2022 op de verkiezingslijst komen te staan. Mocht u interesse om actief te worden voor Slydregt.NU dan kunt u contact met ons opnemen via slydregt.nu@gmail.com. Laten we samen Sliedrecht weer groeien en bloeien!

Hierbij wenst Slydregt.NU u gezellige kerstdagen en een gezond Coronavrij, veilig en voorspoedig nieuwjaar!!!

Slydregt.NU is niet van het verduurzamen

Voor ”Bij ons in Sliedrecht” (gemeentemagazine) moest de fractie van Slydregt.NU de nodige vragen beantwoorden. Aan de hand van de beantwoording van deze vragen kan de Sliedrechter een beeld vormen waarvoor Slydregt.NU staat. Wij staan voor een realistische en zakelijke politiek meer hierover kunt u in dit artikel lezen.

1: Wat maakt het volgens Slydregt.NU fijn wonen in Sliedrecht?

Sliedrecht is een dorp waar iedereen elkaar wel kent en op wat voor manier dan ook in verbinding met elkaar staat. Via werk, sport of recreatie. Tevens is er nog sociale controle en kijken de mensen nog naar elkaar om en helpen elkaar waar nodig. Ook is alles binnen handbereik in het dorp. Sport, winkels en recreatie zijn dichtbij. Ook heeft Sliedrecht een goede geografische ligging. Natuur om de hoek, de Alblasserwaard en het Groene Hart op fietsafstand. Ligt het Nationale Park de Biesbosch aan de overkant van de Merwede. Ook de grote steden zoals Rotterdam, Amsterdam en Utrecht zijn allemaal binnen 1 uur reizen te bereiken.

2: Wat maakt het volgens Slydregt.NU fijn werken in Sliedrecht?

In Sliedrecht heerst er qua werken de Rotterdamse mentaliteit “ niet lullen maar poetsen” de  Sliedrechter is een harde werker. Tevens zijn we nauw verbonden met de scheepsbouw en baggerindustrie waardoor er veel kennis en kunde is onder de Sliedrechters op dit gebied. Hierdoor is er veel werk in- en rondom Sliedrecht. Daarnaast is Sliedrecht een grote speler in de zorg en hierdoor zijn veel Sliedrechters werkzaam in de zorg.

3: Wat maakt het volgens Slydregt.NU fijn recreëren in Sliedrecht?

Recreëren in Sliedrecht is lastig. Vissen is bijna niet mogelijk door de sloten die altijd dicht liggen door het kroos en waterplanten (achterstallig onderhoud) In de haven of rivier heb je vaak vergunningen nodig om te mogen vissen. Ook zwemmen is niet mogelijk. Er is een zwembad dat om 16.00 uur dicht gaat in de zomer, waardoor je niet uit je werk even lekker kan gaan zwemmen. Ook zijn er geen strandjes. De horeca is maar beperkt open en op zondag is er helemaal niks te doen in ons dorp. Tevens zijn er al vele verenigingen het dorp uitgejaagd of krijgen van de gemeente geen of nauwelijks medewerking als ze iets willen doen. 

Voor de jongeren is er soms wat te doen omdat SOJS activiteiten organiseert.  Sliedrecht moet op dit gebied meer bruisen en met zijn tijd meegaan. Zorg ervoor dat de grote terrassen ook op zondag open kunnen met live muziek en dat verenigingen ondersteund worden i.p.v. tegengewerkt. Op het vlak van recreatie valt er nog veel winst te behalen voor Sliedrecht!

4: Waarom vindt Slydregt.NU fijn wonen, werken en recreëren belangrijk in Sliedrecht?

Je moet al zo veel in deze tijd, werk en het gezinsleven in goede banen leiden. Als er dan tijd is voor recreëren dan wil je niet te veel tijd kwijt zijn met reizen. Daarom is het belangrijk dat alles in Sliedrecht aanwezig is. Want je kunt alleen goed presteren als werkgever, ouder of mantelzorger wanneer je ook je ontspanning hebt. Zonder deze balans kun je niet optimaal functioneren als mens. Daarom moet er een hoog voorzieningenniveau zijn voor een dorp van meer dan 25.000 inwoners.

5: Gaan fijn wonen, werken en recreëren wel samen?

Dat zou goed samen moeten gaan. Maar helaas is in Sliedrecht niet voor “ieder wat wils” waardoor veel Sliedrechters die hier werken en wonen buiten het dorp recreëren en winkelen. Dit zou moeten veranderen en daarom zou de strikte zondagsrust verruimt moeten worden zodat Sliedrecht voor alle Sliedrechters leuk wordt om te wonen. 

Wij hebben moties ingediend voor het opheffen van de gereguleerde sluitingstijden in de horeca en opgeroepen voor onderzoek naar strandjes langs de Merwede waar men kan recreëren. Maar keer op keer wordt er geen benodigde meerderheid behaald, omdat de christelijke partijen in samenwerking met de zogenaamde progressieve partijen (PvdA en PRO Sliedrecht) alleen maar die zondagsrust willen behouden. Slydregt.NU streeft naar zondagsvrijheid!

6: Wat doet Slydregt.NU voor een fijn en duurzaam Sliedrecht?

Wij zijn niet zo van het verduurzamen. Dit moet men niet vanuit de Drechtsteden opgelegd krijgen. Maar iedereen moet dit binnen zijn eigen tempo en financiële middelen uit kunnen voeren. In onze ogen is gas nog steeds de beste, goedkoopste en schoonste energiebron op dit moment. 

Het warmtenet gaan ze hier aanleggen. Daar zitten nog zo veel onzekerheden aan dat we liever eerst afwachten tot het goed ontwikkeld is. Er is grote kans dat de Sliedrechters in de winter in de kou komen te zitten en er is een reële kans op aardbevingen door het oppompen van aardwarmte. Ook heeft men dan geen keuze meer van een energie-aanbieder en is overgeleverd aan de monopolie van 1 partij die kan doen en rekenen wat ze wil.

Wij verafschuwen windturbines en zonneweiden die het landschap verpesten. Want jarenlang roept men dat het Groene Hart beschermd moet worden om vervolgens door dezelfde partijen straks volgegooid te worden met windmolens en zonnepanelen. Dit vinden wij onacceptabel en inconsequent. Ga er dan huizen (met zonnepanelen op het dak) bouwen zodat nieuwe generaties in Sliedrecht kunnen wonen.

7: Hoe kunnen inwoners zelf bijdragen aan een fijne en duurzame leefomgeving?

Door hun huis te isoleren, zonnepanelen op het dak te leggen en wat zuiniger met water en gas om te gaan. En door geen rotzooi op straat te gooien en op en rond hun eigen huis de boel netjes en schoon te houden.

Bron: Bij ons in Sliedrecht, editie 2021.

V.l.n.r. Boudewijn Brandwijk, Mark Jongeneel en Gert Jongeneel. (Fotografie: Ilselsabella.com)

Elk nadeel heb z’n voordeel

Twee van de drie wethouders in de gemeente zijn niet woonachtig in Sliedrecht. Daarenboven heeft Sliedrecht momenteel een waarnemend burgemeester. Slydregt.NU is tegenstander van wethouders van buiten de gemeente. Toch kent ieder nadeel – gelukkig – een voordeel zoals de legendarische Cruijff zo treffend stelt. Sliedrecht heeft de laatste jaren gesukkeld met het ongewijzigde beleid van een zichzelf vele malen overleefde coalitie. Dit laat zijn sporen inmiddels ook zien. Door Corona is echter alles anders. Het huidige college heeft weinig met het politieke verleden van Sliedrecht en heeft (noodgedwongen) gekozen voor een pragmatische en zakelijke aanpak van het toekomstige beleid. De nieuwe insteek wordt breed gedragen in de raad. Daarnaast heeft de eigen rekenkamer een doorwrocht rapport geproduceerd over de stagnerende grote projecten. De gemeente is geen projectontwikkelaar en moet meer ruimte geven aan ontwikkelaars en belanghebbenden. De raad moet duidelijke kaders stellen en concrete doelen bewaken. De raad is echter meer van de grote lijnen. Dit beleid heeft wortel geschoten en mondt uit in een jaarlijkse herhaling van soortgelijke budgetten. Steeds meer van het zelfde met dezelfde vage doelen, die nog in de loop van het jaar uitgewerkt moeten worden met dezelfde oplossingen. Het gevolg is veelal het begeleiden en voorlichten van inwoners zonder resultaten te meten, het inwinnen van (veel extern) advies en ondersteuning bij het uitwerken van beleid zonder de resultaten te evalueren en vruchteloze pogingen om het gedrag van inwoners te beïnvloeden zonder resultaten te meten. Weggegooid (belasting)geld! Het gaat van de grote hoop dus is het niemand zijn probleem, maar de hondenbelasting kan hierdoor niet worden afgeschaft. Wij moeten ons richten op concrete speerpunten. Het burgemeester Winklerplein moet op orde. Het voorzieningen niveau zal door een uitgebreid winkelaanbod op de Nijverwaard, het Winklerplein en op de Kerkbuurt op peil blijven. De voetbal en andere sportverenigingen hebben recht op concreet perspectief. Voldoende woningen voor alle doelgroepen in het bijzonder starters. Er zal eindelijk woningbouw plaatsvinden op het Watertorenterrein. De horecaondernemers mogen in de toekomst hun eigen sluitingstijden gaan bepalen. In heel het dorp mogen winkels open en mogen evenementen georganiseerd worden op zondag. Sliedrecht zal door een lightrailverbinding verbonden worden met Rotterdam. Deze ontwikkelingen zullen er aan bijdragen dat Sliedrecht na 2030 ook haar zelfstandigheid kan behouden en niet wordt opgeslokt in een fusiegemeente. Het wordt dus tijd dat wij als gemeenschap out of the box durven te gaan denken en met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van ons dorp.

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 3 december 2020.

Deze column is geschreven door onze fractievoorzitter Mark Jongeneel.

Sociale visie

Er is een toenemende trend zichtbaar van niet sporters van 54,6 naar 61%. Betekent dat veel mensen niet lid zijn van een vereniging. Toch denk ik dat Sliedrechters nog genoeg bewegen. Ik zie voor mijn huis altijd mensen langs lopen als ik de hond uitlaat zijn er altijd mensen aan de wandel. We zijn dan niet sportief maar bewegen zeker.

Er word 5,5% Fte ingezet om sport en cultuur onder kinderen te stimuleren. Word dit ook al niet van uit school gedaan? Wat is de meerwaarde hiervan?

Een sterke sociale samenhang is er zeker in Sliedrecht en deze moeten we beschermen. Daarom baart het ons zorgen dat het aantal meldingen van verwarde personen met bijna 5 % gestegen is. Sliedrecht is heel verdraagzaam. Maar we moeten oppassen dat wijken of gebieden niet overbelast raken. Met verwarde personen.

School

Een vraag aan het college is er al iets bekend over de impact van corona op schooladvies? Of over de risico’s op onderwijs achterstand? Zijn er deze zomer al signalen van geweest? Deze cijfers zijn er misschien nog niet maar andere cijfers moeten toch wel meer up to date kunnen. Zoals bijvoorbeeld het aantal jongeren zonder werk en onderwijs. Wat in 2014, 920 jongeren waren wat lager is als het landelijke gemiddelde van 975 jongeren. Maar wat zegt dit nu over 2020? Er word veel gedaan om kinderen mee te laten draaien op school. Maar college zou u mij de meerwaarde van stichting leergeld kunnen uitleggen? Want wat doen zij nu wat wij als gemeente of scholen in Sliedrecht al niet doen? Ik zei het net al dat de cijfers soms zo weinig zeggen als ze al 4,5 of 6 jaar oud zijn. En met cijfer die meer up to date zouden zijn. Zouden we een beter beeld krijgen.

De sociale visie

Het doet ons goed om te zien dat er 200 inwoners hun bijdragen hebben geleverd. Maar hoe is deze vorm van burgerparticipatie gegaan? En was dit het verwachte resultaat?

Een goede woonplek is belangrijk voor iedere Sliedrechter. Daarom word er door de gemeente Sliedrecht geïnvesteerd in een evenwichtige woningvoorraad. Maar wat word er bedoelt met evenwichtig?

We krijgen van de landelijke overheid wel is nieuwe wetgeving. Zo ook de nieuwe wet inburgering. Wij zijn blij dat de eisen aangescherpt worden. Omdat wij denken dat er zo een betere basis gecreëerd word om mee te draaien in de samenleving.

Er is een sterke sociale structuur in Sliedrecht. Het voorbeeld om ontmoeting te faciliteren in multifunctionele gebouwen. Wat is een voorbeeld daarvan?

Om voor iedereen gelijke kansen te creëren is een mooie streven. Wel wil ik zeggen dat dit niet betekent dat iedereen gelijke uitkomsten heeft. En er ook niet een oneindigheid is aan kansen.

Het is goed om te zien dat er ook naar de toekomst gekeken word. En er aan een toekomst bestendig bonkelaarhuis gewerkt word.

Dan had ik nog 2 vragen. De zin mantelzorgers bewust maken dat ze mantelzorger zijn? Wat is de gedachte hierachter? Passende ondersteuning voor de inwoners hoe flexibel is dit budget?

Dit is een woordvoering van ons burgerraadslid Boudewijn Brandwijk

Oude wijn in nieuwe zakken

Slydregt.NU veroorlooft zich na nauwkeurige lezing van de begroting 2021 de voor ons liggende begroting te niet anders kwalificeren dan met het predicaat “oude wijn in nieuwe zakken”. Zoals u weet heeft u Slydregt.NU aangenaam verrast met de kadernota 2021. Slydregt.NU heeft niet anders verwacht dan dat u in deze begroting strategische keuzes zou maken. Het is echter nog veel van hetzelfde, zij het – in goed Nederlands – wel “geframed” in de kadernota 2021. 
 

In de eerste plaats onderkent Slydregt.NU met het college dat COVID-19 een grote impact heeft op ons allemaal en niet slechts op de begroting 2021. Na de eerste golf lijkt de huidige tweede golf een desastreuze impact te hebben op onze economie en kondigen zich daadwerkelijk faillissementen aan en verlies van werkgelegenheid in onze directe omgeving. Het is dan ook maar de vraag of de voorgestelde begroting kan worden uitgevoerd zoals voorzien. Er is een grote kans dat dit door financiële dan wel andere omstandigheden niet mogelijk zal blijken. De door het college geschetste risico’s in 1.6.2 zijn zeker niet denkbeeldig en/of limitatief. Slydregt.NU is daarom van mening dat men voorzichtig om moet springen met de reserves en niet overmoedig moet gaan spenderen uit de Eneco-gelden. 
 
Dit brengt ons op het zo spontaan gecreëerde “Dorpsfonds”  Slydregt.NU is van mening dat zorgvuldig moet worden gedefinieerd met welk doel dit fonds in het leven is geroepen. Is het de bedoeling dat het college naar eigen goeddunken en inzicht uit dit fonds kan gaan putten om – zoals zij dit zelf stelt – door (nog te verwachten) kosten door corona te dekken en de effecten ervan in het dorp te dempen door investeringen in de lokale economie, sport en cultuur uit te lokken. Het college bedoelt kennelijk met kosten: “De kosten betrekking hebbende op kosten voor extra bestuurlijke inzet, extra beleidsmaatregelen rondom subsidies, derving van huur van gemeentelijk vastgoed en lagere inkomsten uit retributies, leges en belastingen”. Slydregt.NU weet niet wat de raad voor ogen staat, maar Slydregt.NU denkt aan giften rechtstreeks aan inwoners in noodsituaties en niet aan ondersteuning van de gemeente zelf. De gemeente ziet het dorpsfonds als aanvulling op “wat zij nu ook al doet” zoals effecten in het sociaal domein zoals extra uitgaven (bijzondere) bijstand schuldhulpverlening en jeugd- en maatschappelijke ondersteuning. Ook verwacht het college nog aanvullende maatregelen nodig te hebben ten behoeve van inwoners, ondernemers en/of maatschappelijke partners waarvan de kosten ten laste komen van het dorpsfonds. Kennelijk komen de inwoners op de laatste plaats. Het is Slydregt.NU evenmin duidelijk waarom de kosten van de genoemde categorieën ten laste (moeten) komen van het Dorpsfonds. Volgens Slydregt.NU is hier tot op heden geen besluit over genomen en zou het goed zijn dit uitdrukkelijk wel te doen teneinde de toekomst van het dorpsfonds te borgen. 
 

Het college heeft in Hoofdstuk 3 de vijf programma’s uit de kadernota 2021 opgenomen. Elk programma begint met een inleiding. Daarna volg zoals het college stelt: “Wat we er voor gaan doen in 2021”. Er zijn ook twee type indicatoren opgenomen. Enerzijds lokale indicatoren in de programma s, die het mogelijk maken te sturen en verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Anderzijds de verplichte indicatoren volgens waar staat je gemeente.nl. Slydregt.NU juicht het invoeren van een vorm van “performance management” uiteraard van harte toe. Alle begin is moeilijk, maar het moet haar wel van het hart dat “wat we ervoor gaan doen in 2021” uiterst vaag is, niet concreet en niet specifiek. Kwalitatieve en/of kwantitatieve normen worden niet of nauwelijks gegeven, terwijl niet tijdgebonden is aan bijvoorbeeld tussenrapportages en/of begrotingsjaar. Slydregt.NU wijst op het recente onderzoek van de rekenkamer. In dit onderzoek is juist nadrukkelijk gewezen op het ontbreken van deze kaders met als gevolg de problemen bij de grote projecten. Het is niet zo niet goed en Slydregt.NU is van mening dat de begroting niet kan worden vastgesteld voor de doelen concreet zijn omschreven met (tussentijdse) indicatoren. Als voorbeeld wijst Slydregt.NU op het budget samenwerken inde regio op pagina 29. Waar de indicatoren zijn omschreven als “We benutten sturingsmogelijkheden die voorhanden zijn om de eigenaars- en opdrachtgeversrol voor SDD goed in te vullen” en “we maken maatwerkafspraken met GRD/SDD die aansluiten bij de (ondersteunings) vraagstukken in Sliedrecht”. Jammer, volgens Slydregt.NU net niet goed genoeg, terwijl het streven Slydregt.NU zeker aanspreekt. 
 

Voorts wijst Slydregt.NU op het gesteld betreffende beleidsindicatoren 31.4 op pagina 31.Hierin wordt verwezen naar streefwaarden en gemeten recente waarden. Slydregt.NU begrijpt dat het college de gemeten waarde wil verbeteren door de streefwaarde als norm. Zij stelt dat dit realistisch is. In de tekst wordt dit echter niet onderbouwd, terwijl bij Slydregt.Nu de vraag rijst of de kosten ten behoeve van het nastreven van de hogere norm wel worden gerechtvaardigd door voldoende toegevoegde waarde. Slydregt.NU is van mening dat deze afweging moet worden gemaakt. 
 

Het is op grond van het vorenstaande dat Slydregt.NU van mening is dat vrijwel alle budgetten in programma 3 “Ruimte” tekortschieten. Het is toch niet zo moeilijk. Wat wil je nu concreet bereiken en wat kosten de doelen en de (sub)doelen? Hoe kan de raad meten of de gestelde doelen (tijdig) worden behaald. Hoe krijgt de raad inzicht in de kosten baten analyse en is er voldoende toegevoegde waarde. 

Besluitvormende vergadering 10 november 2020

Slydregt.NU gaat niet haar inbreng van vorige week herhalen dus daarom zullen we vanavond kort zijn. Wij zijn niet kapot van het Dorpsfonds waarbij het College de vrijheid krijgt om de Enecogelden naar eigen inzicht te besteden Wij vinden dat het wel geborgd moet worden dat het dus niet naar willekeur besteed moet worden. Slydregt.NU van mening is dat vrijwel alle budgetten in de begroting tekortschieten. Het is toch niet zo moeilijk. Wat wil men nu concreet bereiken en wat kosten de doelen en de (sub)doelen? Hoe kan de raad meten of de gestelde doelen (tijdig) worden behaald. Meten is immers weten. Hoe krijgt de raad inzicht in de kosten baten analyse en is er voldoende toegevoegde waarde. Het amendement van de SGP-ChristenUnie draagt bij om de doelen beter te concretiseren daarom zullen wij dit amendement steunen. Als dit amendement aangenomen wordt kunnen wij ook de begroting voor 2021 steunen. Het amendent werd aangenomen dus we konden de begroting voor 2021 goedkeuren.

Gert Jongeneel namens Slydregt.NU aan het woord over de begroting van 2021.

Vaststellen profielschets burgemeester voor Sliedrecht

Sliedrecht is een dorp met een rijke historie. Tegenwoordig is het een dorp met veel potentie. De kansen zijn er om Sliedrecht te laten bloeien en groeien op allerlei terreinen. Slydregt.NU hoopt dat de nieuwe burgemeester deze kansen samen met de gemeenteraad kan benutten. We hebben een stevige woonbouwopgave te realiseren en het voorzieningenniveau moet op peil blijven.

Voor Slydregt,NU moet de nieuwe burgemeester over deze kenmerken beschikken:

  • Slagvaardig
  • Realistisch
  • No nonsens

Wij willen een no nonsens burgemeester, iemand van geen gelul maar aanpakken die hap! In Sliedrecht liggen veel projecten (bijv. het Burgemeester Winklerplein en het Watertorenterrein) stil een nieuwe burgemeester mag dit van ons vlot trekken. De nieuwe burgemeester mag een zijinstromer zijn en hoeft niet lid te zijn van een politieke partij uit het partijkartel. Iemand die partijloos is zal voor Slydregt.NU zelfs de voorkeur hebben. In Sliedrecht moet de nieuwe burgemeester de scheiding tussen kerk en staat in de gaten houden. De niet-kerkelijke- en kerkelijke gemeenschap moeten zich evenveel gehoord voelen. Bepaalde groeperingen moeten niet voorgetrokken worden in kwesties waar religie een rol speelt. Burgemeester worden van ons Baggerdorp is dus een mooie uitdaging.

Wie volgt waarnemend burgemeester Dirk van der Borg op als de nieuwe burgemeester van Sliedrecht? Foto: gemeente Sliedrecht