De handhaving van de openbare orde is allerbelabberst

Volgens het politiekorps Rotterdam zijn er 500 fte minder aan ‘inzetbare’ agenten dan een paar jaar terug. Dat leidt er toe dat minder urgente zaken tijdelijk minder aandacht krijgen. Hierdoor zal de aangiftebereidheid nog verder afnemen, omdat de Sliedrechter weet dat zijn aangiftes toch op de plank blijven liggen. Doordat men geen aangifte meer doet dalen de criminaliteitscijfers. Dit geeft natuurlijk een vertekenend beeld. 

Het veiligheidsgevoel is de afgelopen maanden in Sliedrecht afgenomen. Als u ziet wat er in ons dorp is gebeurd vanaf 1 oktober tot nu toe: 

· 12 auto inbraken in één nacht in Sliedrecht-West. 

· Opnieuw auto inbraken in de wijk Middenveer en Krommestoep. 

· Grote vernielingen JOP Deltalaan. 

· Bij schietpartij Lijsterweg 2 mensen zwaargewond. 

· Onbekenden stelen lamp en fietsenrek van fiets. 

· Bejaarde vrouw in eigen huis beroofd tijdens haar slaap. 

· Aanranding op de Kerkbuurt. 

· Diesel gestolen uit vrachtwagens en ook kentekenplaat weg. 

· Agenten nemen nepwapen in beslag Sliedrecht-West. 

· Bekrassing geparkeerde auto aan de Horst. 

· Man aangehouden na slaan agent. 

· Afgetimmerde ruimte ingericht als hennepkwekerij. 

· Bekraste auto aangetroffen in IJsselstraat. 

· Derde aanhouding zaak schietpartij Lijsterweg. 

· Diverse vernielingen aangericht op verschillende plaatsen. 

· Vrouw bij oversteken geschept op zebrapad Lijsterweg. 

· Brandweer die illegaal vuurwerk afsteekt. 

Dit biedt weinig hoop op verbetering voor de toekomst als er geen maatregelen worden genomen. Veel Sliedrechters vinden de handhaving in het dorp allerbelabberdst. Er wordt veel te hard gereden, omdat snelheidsduivels vrij spel hebben en vuurwerkoverlast is een doorn in het oog. Er gebeuren te veel ongelukken bij kruispunten en zebrapadden. Doordat er slecht zicht is en dat automobilisten zich niet aan de verkeersregels houden. Veel Sliedrechters verwachten een actievere rol van de overheid om deze misstanden tegen te gaan. Daarom hebben wij de volgende voorstellen: 

1. Meer cameratoezicht op doorgaande wegen en op overlastplekken. 

2. Betere verlichting op kruispunten en bij zebrapadden. Desnoods knipperende lampjes plaatsen die aangeven dat er een zebrapad ligt. 

3. Zet boa’s in om de openbare orde en veiligheid te handhaven. 

4. Meer snelheidscontroles. 1 snelheidscontrole tussen 1-1-2018 en 31-12-2018 is te weing. 

Als er serieus wordt gekeken naar onze voorstellen dan blijft Sliedrecht een leefbaar dorp zo niet dan wordt Sliedrecht een gemeente met grootstedelijke problematiek. Wij hebben als gemeenteraad een belangrijke verantwoordelijkheid om dit te voorkomen door actief op te treden als er excessen plaatsvinden. Daar de burgemeester over te bevragen en als het moet op te roepen om tot handelen over te gaan. Alles valt of staat met handhaving zo niet dan neemt de kans op eigenrichting toe.

Het politiebureau moet vaker open zijn om aangifte te kunnen doen.

Slydregt.NU geeft politiek talent een kans

Op dinsdag 10 december a.s. wordt het nieuwe politieke talent van Slydregt.NU geïnstalleerd in de Sliedrechtse gemeenteraad als burgerraadslid, Boudewijn Brandwijk. Brandwijk (20) is geboren in Gorinchem. Brandwijk studeert HBO Bestuurskunde op de Haagse Hogeschool. Daarnaast werkt Brandwijk als verkoper bij J. van Mourik & Zn Schoenen en Lederwaren op de Kerkbuurt en is hij ook nog actief als ondernemer met zijn eigen kledingmerk Base Clothing. In zijn vrije tijd is hij ook actief als debattrainer bij de Debatunie. 

Brandwijk zal zich in het begin op onderwerpen richten in de gemeenteraad die jongeren raken. Brandwijk is blij met deze kans om zich politiek te ontplooien en heeft er veel zin in. Mark Jongeneel is blij dat de fractie nu weer compleet is. “Nieuw politiek talent de kans geven is altijd een goede zaak!” aldus Jongeneel. 

Het nieuwe burgerraadslid Boudewijn Brandwijk

Duistere wolken aan de horizon

Voor ons ligt de vrucht van ruim een jaar coalitiebeleid van SGP-ChristenUnie, CDA, PRO Sliedrecht en PvdA. Het is een product van voortgezet en ongewijzigd beleid. Een licht gevoel van onvrede bij de coalitie is kennelijk gecompenseerd met redelijk grote kredieten voor zogenaamde grote projecten waar de toegevoegde waarde op zijn minst onduidelijk is. De kritiek van Slydregt.NU richt zich op belastingwolkjes aan de horizon en de door de coalitie genomen risico’s betreffende de door de coalitie gekoesterde grote projecten en – naar wat recent pijnlijk duidelijk is geworden – hobbels in de samenwerking met verbonden partijen en de in dit verband gedeelde dienstverlening.

Belastingwolkjes

Zeg maar gerust duistere belastingwolken. In de inleiding van Programmabegroting 2020 maakt de coalitie trots melding van haar beleid in vier jaar vanaf 2020 tot en met 2023 toe te groeien naar 100% kostendekkendheid van de tarieven en heffingen in de gemeente. Dit streven van de coalitie leidt tot een voordelig effect op de begroting van € 438.000 in 2020 tot wel € 1.749.000 in 2023. Als u nu denkt dat dit ten goede komt aan de financiën van de Sliedrechter dan komt u van een koude kermis thuis. In feite is er immers sprake van een lastenverzwaring voor de Sliedrechter. De naar de mening van de coalitie relatief lage kostendekkendheid van tarieven en heffingen wordt in vier jaar tijd verviervoudigd. De extra opbrengst komt niet ten goede van de burger maar worden gebruikt om het tekort vanuit het sociale domein en het wegvallen van de inkomsten uit precariobelasting te dekken. De reguliere belasting van de gewone burger blijft hetzelfde en de door de gemeente aan hem/haar verleende diensten worden aanmerkelijk duurder. Per saldo bent u dus meer aan belastingen, tarieven en heffingen kwijt. Slydregt.NU verwacht zelfs dat de belastingen zelfs zullen stijgen in verband met de ondoordachte ambities van de coalitie betreffende grote projecten en de onbegrepen warme gevoelens van de coalitie bij verbonden partijen betreffende de volledig overbodige bureaucratische dienstverlening. Slydregt.NU is hier uiteraard op tegen. De betreffende wethouders moeten zo snel mogelijk hun onbegrensde ambities bijstellen en afscheid nemen van onbegrensde grote projecten en financieel onbetrouwbare verbonden partijen.

Grote Projecten

Slydregt.NU heeft de wethouder gevraagd om een uitsplitsing van de kans categorieën in tabel 4.2.1. “risicoprofiel gemeente Sliedrecht”. De wethouder antwoordt, dat in de tabel alle vastgoed en grondexploitaties zijn opgenomen en dat – op grond van voor Slydregt.NU onduidelijke redenen een uitsplitsing per project niet mogelijk is. Per project zouden verschillende risico’s van toepassing zijn en enkele grondexploitaties zijn vertrouwelijk in verband met de inhoud daarvan. Hierdoor zijn op alle grote projecten alle kans categorieën I/II/III/IV van toepassing verklaard. Dit kan natuurlijk niet en iedere zichzelf respecterende toezichthouder moet hier doorvragen. Slydregt.NU kan dan ook niet anders dan met betrekking tot de grote projecten uitgaan van de zwaarste risicocategorie IV. Slydregt.NU is van mening dat de gemeente zich zo spoedig mogelijk zonder al te grote kleerscheuren uit al haar grote projecten moet terugtrekken. De gemeente moet geen projectontwikkelaar meer spelen en het ontwikkelen van bouwprojecten aan bouwondernemers overlaten. Slydregt.NU ziet de activiteiten van de coalitie betreffende het nodeloos herinrichten van het Merwedeplein in het kade van de revival van de Kerkbuurt als bewijs van de ongebreidelde zucht naar grote projecten. De toegevoegde waarde van deze onnodige uitgave – ook al is deze reeds gedekt in de begroting – is nihil. De middelen zouden beter worden ingezet voor de noodzakelijk ombuigingen van de coalitie.

Verbonden partijen

De wethouder heeft aangegeven dat met het oog op de recente ontwikkelingen bij de verbonden partijen in de onderliggende berekeningen inderdaad de kans categorie III en IV is gebruikt. De tabel behoort te worden aangepast en behoort te vermelden I/II/III/ en IV. Ook hier staan kennelijk alle signalen op rood en is een keuze voor een kans categorie niet mogelijk.

a. GR Drechtsteden

Slydregt.NU ziet niet in waarom de gemeente – desnoods met reguliere dienstverlening – haar eigen bedrijfsvoering niet kan voeren. De aanbestedingen zijn voor Slydregt.NU sowieso een omstreden onderwerp gelet op de aard en omvang van de in Sliedrecht gebruikelijke – kleinschalige – projecten en leveren zelfs ongewenst hoge kosten op. De kwantitatieve toegevoegde waarde is Slydregt.NU niet duidelijk.

b. GR Sociale Werkvoorziening

Per 1 januari 2019 zijn er 97 Sliedrechters werkzaam via Drechtwerk. Met betrekking tot de Wet sociale werkvoorzieningen kan de wethouder echter de kwantitatieve toegevoegde waarde van de dienstverlening ook niet duidelijk maken. Er zijn tegenwoordig veel dienstverleners op de markt om de arbeidsmarkt te ontsluiten voor genoemde categorie werknemers. Het ligt voor de hand op korte termijn de toegevoegde waarde van de GR boven water te krijgen en – desnoods – over te stappen naar een reguliere dienstverlener.

c. GR Dienst Gezondheid en Jeugd.

Deze GR heeft een reputatie opgebouwd betreffende “niet te vermijden” begrotingsoverschrijdingen. Begrotingsoverschrijdingen zijn niet geoorloofd. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de GR en haar leidinggevenden. De bijdrage van de gemeenten is gebaseerd op basis van de bijdragen die de gemeenten voor dit doel ontvangen in de algemene uitkering. Het kritieke punt is dan ook gelegen in de al dan niet voorgeschreven verdeling van de overschrijdingen van het budget op basis van solidariteit naar rato. Dit is een uiterst onverstandige oplossing. In de praktijk blijkt er nu geen enkele sanctie te staan op budgetoverschrijding. Er is hier sprake van een bodemloze put. De wethouder moet niet langer meewerken aan de verdeling van budgetoverschrijdingen naar rato. De wethouder moet in de toekomst alles contracteren op basis van vaste prijzen afsluiten bij voorkeur per individueel geval.

Slydregt.NU is van mening dat voortzetting van de relatie met de verbonden partijen een uitzichtloze weg is. De gemeenschappelijke regelingen zijn uitgegroeid naar volwassen bureaucratieën met een eigen agenda. De toegevoegde waarde is onduidelijk en een onevenredig gedeelte van de gemeentelijke budgetten wordt opgeslokt door niet effectieve en niet efficiënte processen. Het bewijs is geleverd door de voortdurende budgetoverschrijdingen bij GR Dienst Gezondheid en Jeugd en de onmogelijkheid om enige toegevoegde waarde kwantitatief vast te stellen. De Gemeenschappelijke Regelingen moeten dringend worden getransformeerd naar een licht samenwerkingsverband, bestaande uit een strategisch overlegplatform en (mogelijk) een shared service center met specifieke diensten tegen vaste vergoedingen zoals reeds in diverse rapporten is aangegeven.

Stemverklaring

Slydregt.NU stemt in met de begroting 2020 ondanks we tegen de verhogingen van belastingen, tarieven en heffingen zijn. Wij vinden nog steeds dat er structureel iets moet veranderen in de gemeenschappelijke regelingen qua organisatiecultuur en mentaliteit. We lopen te grote risico´s op de grote projecten. Het is dat de begroting sluitend is en dat er een dreiging is dat Sliedrecht onder curatele wordt gesteld door de provincie als de raad niet instemt met deze begroting dat Slydregt.NU uiteindelijk met tegenzin instemt met deze begroting.

Column: Melkkoe

Zoals u waarschijnlijk weet gaan de gemeentelijke lasten van de Sliedrechtse huishoudens met € 34,00 omhoog door de stijgende kosten in het sociale domein en door de gevolgen van het afschaffen van de precariobelasting. Daarnaast weigert de christelijk-socialistische coalitie zelf in hun eigen vlees te snijden want het potverteren moet doorgaan. 

Slydregt.NU hoort veel Sliedrechters zeggen dat deze lastenverhoging toch kan worden gecompenseerd door de verkoop van de aandelen Eneco? Het is een goed bewaard geheim dat de coalitie dit geld niet wil teruggeven aan de Sliedrechter maar dat geld moet worden uitgegeven om de doelstellingen van de groene religie te realiseren. In deze ongein moet Sliedrecht voorop lopen als beste jongetje van de klas, terwijl het helemaal niet duidelijk is of deze maatregelen echt energiebesparend zijn en goed zijn voor het milieu. 

Deze coalitie wil geld uitgeven aan projecten waar je als gemeente niet als uitvoerder bij betrokken moet zijn. Dit is onverstandig en kost de gemeenschap te veel geld. Zoals bij elke overheidsorganisatie vergeet de gemeente dat je geld uitgeeft van de belastingbetaler. Zes ton uitgeven om straatmeubilair op te knappen op de Kerkbuurt terwijl de lasten omhoog gaan is voor de Sliedrechter niet te verkroppen. 

De gemeente moet zich aan haar kerntaken houden. Het waarborgen van de veiligheid van de Sliedrechter dat is de afgelopen weken geen overbodige luxe gebleken met het vandalisme en een schietpartij in het dorp. Slydregt.NU ziet er meer heil in om te investeren in cameratoezicht en het aanleggen van infrastructuur. 

Deze coalitie wil van alles, maar – helaas – groeien ook in Sliedrecht de geldbomen niet tot in de hemel. Den Haag vraagt ook veel van de Sliedrechter. De lasten van de Sliedrechter gieren de pan uit op nationaal, provinciaal en nu ook op gemeentelijk niveau. De coalitie moet zijn boerenverstand gaan gebruiken dus minder gaan uitgeven dan er binnen komt. Slydregt.NU gaat lastenverzwaring dus niet steunen. De Sliedrechter is geen melkkoe en moet ook niet zo worden gebruikt.

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 31 oktober 2019.

Dit is een column van fractievoorzitter Mark Jongeneel.

Richtinggevende kaders ontwikkeling Watertorenterrein

Slydregt.NU is het met stichting “Rivierdijk Wijk Niet” eens dat de bebouwing wel bij de Sliedrechtse Schaal moet passen: men kan dan de Rietlanden en Residentie Merweburgh als voorbeeld nemen. Slydregt.NU zal zich evenwel met betrekking tot dit kader richten naar omgeving en belanghebbenden. Daarnaast zien wij graag recreatie en horeca verrijzen op het Watertorenterrein. In de vorm van een recreatiestrand en/of bootjeshelling daarom zullen wij het amendement van PRO Sliedrecht ook steunen.

De andere twee amendementen van PRO Sliedrecht zullen we daarentegen niet steunen omdat deze amendementen te veel kaders meegeven die handelen tegen de geest van de Omgevingswet. Er moet ruimte worden gegeven aan de ontwikkelaar om in samenspraak met de omgeving/belanghebbenden zorg te dragen voor een woningbouwontwikkeling met politiek-bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. Dit vraagt voor ons als politiek een zekere terughoudendheid bij het toetsen en beoordelen van zo’n plan. Dit vereist dat de ‘’oude politiek’’ moet ‘durven loslaten’. Dat is inherent aan het handelen in de geest van de Omgevingswet en vraagt van zowel bestuur als organisatie een andere houding en gedrag. De politiek zit niet langer aan de knoppen. Daarom kan Slydregt.NU deze twee amendementen van PRO Sliedrecht niet steunen.

Verloop debat

Voor dat het debat begon sprak de heer Kadijk namens de stichting “Rivierdijk Wijk Niet” in. Zij maken zich zorgen over de intenties van Watertoren B.V. of zij echt naar de op- of aanmerkingen gaan luisteren van de belanghebbenden en de omgeving over de bouwplannen op het Watertorenterrein. De heer Kadijk is bang dat de oude plannen ongewijzigd weer op tafel komen en dat dit zonder draagvlak van de omgeving/belanghebbenden gebeurt. Slydregt.NU vindt het belangrijk dat deze plannen met draagvlak worden gerealiseerd. Zonder draagvlak is er geen vertrouwen op een goed resultaat waar alle partijen tevreden mee kunnen zijn. Als wij merken dat de omgeving niet voldoende wordt meegenomen bij het maken van de plannen dan trekken wij aan de rem. 

De watertoren

Met lef 6,2 ton potverteren op de Kerkbuurt

Slydregt.NU is van mening dat het college net als de bewoners van Sliedrecht de “tering naar de nering” dient te zetten. In een tijd dat de bewoners worden geconfronteerd met niet aflatende lastenverhogingen in het bijzonder is het onaanvaardbaar investeringskredieten tot een bedrag van meer dan € 662.401,00 vast te stellen voor de opwaardering van een tweetal reeds bestaande pleinen. De pleinen zijn nog lang niet afgeschreven (antwoord 2a van mijn technische vragen). In 2015 heeft de raad al een krediet van € 59.510 beschikbaar gesteld voor de aanpak van de openbare ruimte op de Kerkbuurt. Hiervan zijn in 2017 en 2018 onder meer zitelementen, bloembakken en banieren gerealiseerd over de gehele lengte van de winkelpromenade. Deze omvangrijke investeringen zijn volgens het college kennelijk voor niets geweest en nu moeten de pleinen weer helemaal op zijn kop. De materialen kunnen echter wel weer worden hergebruikt bij de herinrichting. Slydregt.NU stelt uitdrukkelijk de vraag wat er dan nu zo anders en of de toegevoegde waarde van de herinrichting een wel een investering van € 662.401,00 rechtvaardigt. Op de huidige bestrating zijn geen kapitaallasten van toepassing. Dit wijzigt en de structurele kapitaallasten van de opwaardering zullen met een afschrijvingstermijn van 40 jaren van jaarlijks terugkomen en van € 23.184,00 aflopen naar € 16.726,00 per jaar.

Voorts rijst de vraag rijst of opwaarderingsplannen steeds op deze megalomane wijze moet worden uitgevoerd. Het college heeft zich – wederom – laten verleiden tot een onnodig en grootschalig project. De gemeente behoort zich te beperken tot het beheer en het onderhoud van de bestaande infrastructuur en de uitstraling van de pleinen aan de ondernemers over te laten. De ondernemers hebben meer oog voor fijnmazige oplossingen en efficiency dan het college. Wensen van de ondernemers bovenop het basisniveau (bijvoorbeeld de bloembakken aan de lichtmasten) worden door de ondernemers zelf bekostigd (Kanttekeningen/Risico’s randnummer 2). Overigens investeren de ondernemers op de Kerkbuurt via een ondernemersfonds nu al jaarlijks ca. € 40.000 in het winkelgebied. Conform eerdere afspraken bekostigen de ondernemers via dit fonds ook zelf de extra wensen voor de openbare ruimte (zoals extra groen) bovenop het basisniveau dat de gemeente voor heel Sliedrecht onderhoudt (Argumenten randnummer 1.4). Slydregt.NU vraagt zich af wat het college denkt met een onnodige en disproportionele investering hier nog aan toe te kunnen voegen.

Slydregt.NU wijst erop dat in de begroting 2020 een flink tekort wacht, vooral ingegeven vanuit het sociaal domein en het wegvallen van de inkomsten precariobelasting vanaf 2022 (programmabegroting 2020, p. 7). Voorts is Slydregt.NU lang niet gerust op de goede afloop van de lopende zogenaamde grote projecten zoals BW-plein en het Recreatief Knooppunt Sliedrecht Buiten in combinatie met de ontwikkeling van Stationspark III. Er breken slechtere tijden aan en het is geen tijd om nu over te gaan tot het “verteren van de pot” grote projecten, waarvan dan nog maar € 118.000,00 overblijft (antwoord 2d van mijn technische vragen). Dit lijkt wat weinig voor de roerige toekomst van de grote projecten.

Verloop debat

Slydregt.NU heeft als enige tegen een krediet van € 662.401,- om twee pleinen op te waarderen op de Kerkbuurt gestemd. Slydregt.NU benadert dit onderwerp rationeel en niet emotioneel. Je toont geen lef om 6,2 ton euro beschikbaar te stellen. Je bent namelijk behoorlijk wereldvreemd door zo’n groot bedrag uit te geven en van de Sliedrechter te verwachten in de komende jaren meer belasting te gaan betalen. Er komen zware tijden aan omdat er een recessie op de loer ligt maar toch blijft men potverteren. Dit getuigt niet van goed rentmeesterschap. Daar komt nog bij dat het verfraaien van de Kerkbuurt geen kerntaak is van de overheid maar een taak is van de ondernemersvereniging Kerkbuurt. De gemeente hoort hierin een faciliterende rol in te nemen en geen voortrekkersrol. Een gemeente moet besturen en ondernemen aan ondernemers over te laten. Daarom heeft Slydregt.NU tegen dit raadsvoorstel gestemd.

Bij het Watertorenterrein zijn de belanghebbenden aan zet

Slydegt.NU heeft kennisgenomen van het voorstel tot vaststelling van de richtinggevende kaders voor de ontwikkeling van het Watertorenterrein. Slydregt.NU juicht toe dat aan de functies wonen recreëren invulling zal worden gegeven. De openbare toegankelijkheid van de oever van de Merwede lijkt hiertoe noodzakelijk. 

Het ruimtelijk inpassen van de watertoren met een functie met een relatie tot het water lijkt eveneens geen aanleiding tot bezwaren. Waarom hier een landschappelijk inrichtingsplan voor nodig is ontgaat Slydregt.NU. 

Het is Slydregt.NU niet duidelijk wat het college voor ogen staat met de hoogte van de gebouwen op het terrein in relatie tot de beleving vanaf het dijklint en passend bij de “Sliedrechtse schaal”. Niet ver ten westen van het Watertorenterrein staat een groot appartementencomplex aan de buitenzijde van de dijk. Slydregt.NU vraagt zich af of er nu wel of niet appartementengebouwen zullen verrijzen in de gedachten van het college?

Het in oude glorie herstellen van de Gantel als tussenzone tussen het dijklint en het Watertorenterrein lijkt een speelse gedachte en een goede, veilige verkeersontsluiting met draagvlak bij de bewoners lijkt geen overbodige luxe. 

Slydregt.NU hoopt met het college dat het watertorenterrein een visitekaartje voor Sliedrecht wordt. Dit zal financieel best nog een hele toer worden.

Slydregt.NU kan zich wel vinden in de wat abstracte en derhalve weinig richtinggevende kaders ontwikkeling Watertorenterrein behoudens de open normen zoals het landschappelijk inrichtingsplan en de hoogte van de gebouwen op het terrein in relatie tot de beleving vanaf het dijklint en passend bij de “Sliedrechtse schaal”. Dit lijkt erg op een ingewikkelde formulering om een richtinggevend kader te camoufleren.

Slydregt.NU blijft met ergens een onbestemd gevoel zitten. Ondanks de goede bedoelingen van de raad en het college lijkt het participatieproces niet goed te lopen. Het lijkt dat de bewoners niet erg enthousiast zijn (ingekomen brief). De vraag rijst hoe enthousiast Watertoren NV leiding geeft aan het participatieproces.

Niets voor niets op de Kerkbuurt

Slydregt.NU heeft kennisgenomen van de plannen met betrekking tot de opwaardering van de pleinen aan de Kerkbuurt en is zeer enthousiast. Slydregt.NU heeft er kennis van genomen dat de plannen in nauw overleg met de ondernemers zijn ontwikkeld en deze hun eigen voorstellen tot opwaardering ook in de plannen hebben kunnen verwerkelijken. Slydregt.NU is voor de uitvoering van de plannen, ware het niet dat Slydregt.NU de aan de plannen verbonden kosten zonder meer disproportioneel acht. 

Slydregt.NU heeft de ten behoeve van de gemeente door een extern bureau opgestelde kostenraming ingezien en heeft geconcludeerd dat de kosten tot in detail zijn geïnventariseerd en gekwantificeerd. Voorts is toegelicht dat de door het college voorgestelde kredieten betrekking hebben op de voorbereiding van het werk, de uitvoering van het werk en de toezicht op de uitvoering van het werk, waarbij mogelijke risico’s terdege worden afgewogen. De kosten van de realisatie van de opwaardering lijken dan ook niet onaannemelijk.

De vraag rijst echter of opwaarderingsplannen steeds op deze wijze moeten worden uitgevoerd. De – begrijp ons niet verkeerd – zeer gewaardeerde rol van de gemeente als partij bij de opwaardering staat ook voor een stevig kostenplaatje. De gemeente kan het zich niet permitteren een kwalitatief slecht product te leveren dan wel in de wijze van uitvoering van het werk tekort te schieten. Er is dan ook een verschil in benadering van het werk door een gemeente of van een ondernemer. In de praktijk lijkt dit ook wel eens de nodige problemen op te leveren. Een gemeente zal het werk grootschalig oppakken en risicomijdend uitvoeren. Een ondernemer zal meer oog hebben voor fijnmazige oplossingen en efficiency. Dit leidt tot de volgende gedachtegang. 

In 2015 heeft de raad een krediet van € 59.510 beschikbaar gesteld voor de aanpak van de openbare ruimte op de Kerkbuurt. Hiervan zijn in 2017 en 2018 onder meer zitelementen, bloembakken en banieren gerealiseerd over de gehele lengte van de winkelpromenade. Wensen van de ondernemers bovenop het basisniveau (bijvoorbeeld de bloembakken aan de lichtmasten) worden door de ondernemers zelf bekostigd (Kanttekeningen/Risico’s randnummer 2). Overigens investeren de ondernemers op de Kerkbuurt via een ondernemersfonds nu al jaarlijks ca. € 40.000 in het winkelgebied. Conform eerdere afspraken bekostigen de ondernemers via dit fonds ook zelf de extra wensen voor de openbare ruimte (zoals extra groen) bovenop het basisniveau dat de gemeente voor heel Sliedrecht onderhoudt (Argumenten randnummer 1.4). Slydregt.NU vraagt zich af of het niet mogelijk is zonder de opwaardering tekort te doen de plannen niet kunnen worden vereenvoudigd dan wel op een andere wijze kunnen worden uitgevoerd. De gemeente zou zich kunnen richten op het basisniveau zoals bestrating, lichtmasten en groen op basisniveau, terwijl de ondernemers zich richten op hun wensen boven het basisniveau.

Het lijkt Slydregt.NU dat op deze wijze groten besparingen mogelijk zijn op het gebied van kwaliteit (fit for use), gemeentelijke overhead, voorbereiding van het werk, toezicht op de uitvoering van het werk en kosten van externe adviesbureaus. Het lijkt verstandig dat de ondernemers met hun ondernemersfonds zelf hun initiatieven realiseren, omdat hulp van de gemeente al snel leidt tot een rekening, die niet marktconform is en twee keer zo hoog is als wat een normale leverancier zou rekenen.

Hier komt in de toekomst het nieuwe horecaplein.
Hier komt het nieuwe horecaplein

Nieuwkomers hoeven in Sliedrecht niet te integreren

Op de Oordeelsvormende vergadering van 17 september 2019 heeft de wethouder aangegeven er niks in te zien om een paragraaf over handhaving van het integratiebeleid toe te voegen aan de integratienota 2019 -2021. Slydregt.NU vindt dit erg jammer omdat de integratienota nu incompleet is daarom komen wij met een motie. In de motie roepen wij het college om handhavend op te treden als er signalen zijn als nieuwkomers niet willen integreren en om voor 1 mei 2020 met een paragraaf te komen hoe de gemeente Sliedrecht wil acteren als blijkt dat nieuwkomers weigeren de verplichtingen uit het inburgeringstraject na te komen, o.a. het niet willen leren spreken van de Nederlandse taal. Wij hopen op raad brede steun voor onze motie anders kunnen wij niet langer uitleggen aan de Sliedrechter dat men zich wel aan de regels moet houden en dat er voor nieuwkomers daarin een uitzondering wordt gemaakt. Daarom dienen wij deze motie in die mede wordt ondersteunt door de VVD Sliedrecht.

Verloop debat

Helaas steunde alleen de VVD onze motie. De meerderheid van de raad denkt emotioneel in plaats van rationeel. Alle nieuwkomers zijn slachtoffers in hun ogen dus die dien je een voorkeursbehandeling te geven ten opzichte van Nederlandse Sliedrechters. Als je geen sancties hebt om niet-willers te laten integreren krijg je over 30 jaar weer een hele generatie die niet in onze samenleving maar in hun eigen parallelle samenleving leeft. Helaas vindt de meerderheid van de raad dit blijkbaar geen probleem zolang deze mensen maar niet hun directe buren zijn.

Helaas heeft deze motie het niet gehaald.

Ingenieurs Bureau Drechtsteden heeft zijn zaken niet op orde

Wij wilden het voorstel als debatstuk opvoeren, maar daarvoor waren wij te laat. Het stond op de agenda als hamerstuk. Daarom kunt u hieronder onze woordvoering lezen over het doorschuiven van kredieten.

Zoals in de oordeelvormende vergadering van 24 september 2019 reeds is aangegeven vindt Slydregt.NU het onjuist kredieten door te schuiven met het oog op het verrekenen van positieve en negatieve resultaten. Slydregt.NU is van mening dat het resultaat per project behoort te worden vastgesteld. Slydregt.NU concludeert dat het kruispunt Stationsplein en kruispunt N482 – Sportlaan naar behoren zijn afgerond. Slydregt.NU kan dit niet zeggen van de rotonde Thorbeckelaan – Simon Stevinstraat. Bij de rotonde Thorbeckelaan – Simon Stevinstraat is een tekort van € 167.000,00 ontstaan. Het college heeft via een informatiebrief op 11 juni 2019 aangegeven dat op dat moment het krediet van € 900.000,00 nog voldoende was om de lopende kosten te dekken, maar dat het college aan het einde van het project een tekort van € 167.000,00 voorzag (3.1 raadsvoorstel). De verwachting was dat de kosten van de extra maatregelen gecompenseerd zouden kunnen worden bij aanbesteding van de rotonde. Dit is echter niet haalbaar gebleken. Dit is niet verwonderlijk. Het project is immers op 20 mei 2019 al opgestart (bouw app). Op 14 mei had reeds een inloopavond plaatsgevonden. De aanbesteding heeft dan ook ver voor de brief van 11 juni 2019 plaatsgevonden. Het is dus niet juist wat onder 3.1. van het raadsvoorstel wordt gesteld.

Uit de beantwoording van de door Slydregt.NU gestelde vragen blijkt dat de voorbereiding van de rotonde heeft plaatsgevonden door ons “eigen” Drechtstedelijke Ingenieurs Bureau Drechtsteden (antwoord vraag 1). Tijdens de voorbereiding is de noodzaak tot voorbelasting onderzocht. Het IBD heeft dit geconstateerd en aangepast. De meerkosten vanwege voorbelasting konden nog niet in beeld zijn bij het vaststellen van het Verkeers- en Mobiliteitsplan inclusief de bijbehorende kredieten. Slydregt.NU neemt aan dat de voorbereiding heeft plaatsgevonden voor de aanbesteding en voor de aanvang van het werk op 20 mei 2019 Dus voor 11 juni 2019! Hetzelfde geldt voor de eis van het waterschap tot vervanging van de duiker. De vergunningaanvrage bij het waterschap zal toch wel voor de aanvang van het werk hebben plaatsgevonden! Het is op grond van vorenstaande dat Slydregt.NU moet concluderen dat de brief van 11 juni 2019 niet is gebaseerd op de juiste feiten.

Aannemende dat de voorbereiding van het werk heeft plaatsgevonden voor de aanbesteding en in dit kader inderdaad is geconstateerd dat voorbelasting op diverse plaatsen heeft moeten plaatsvinden en een duiker als voorwaarde van het waterschap is vervangen rijst toch wel de vraag waarom het college op 11 juni 2019 denkt na de aanbesteding de aanneemsom nog te kunnen beïnvloeden. Slydregt.NU zal de rekenkamer voorstellen het project nader te onderzoeken.

Het is op grond van vorenstaande dat Slydregt.NU niet zal stemmen voor het raadsvoorstel.