Ingenieurs Bureau Drechtsteden heeft zijn zaken niet op orde

Wij wilden het voorstel als debatstuk opvoeren, maar daarvoor waren wij te laat. Het stond op de agenda als hamerstuk. Daarom kunt u hieronder onze woordvoering lezen over het doorschuiven van kredieten.

Zoals in de oordeelvormende vergadering van 24 september 2019 reeds is aangegeven vindt Slydregt.NU het onjuist kredieten door te schuiven met het oog op het verrekenen van positieve en negatieve resultaten. Slydregt.NU is van mening dat het resultaat per project behoort te worden vastgesteld. Slydregt.NU concludeert dat het kruispunt Stationsplein en kruispunt N482 – Sportlaan naar behoren zijn afgerond. Slydregt.NU kan dit niet zeggen van de rotonde Thorbeckelaan – Simon Stevinstraat. Bij de rotonde Thorbeckelaan – Simon Stevinstraat is een tekort van € 167.000,00 ontstaan. Het college heeft via een informatiebrief op 11 juni 2019 aangegeven dat op dat moment het krediet van € 900.000,00 nog voldoende was om de lopende kosten te dekken, maar dat het college aan het einde van het project een tekort van € 167.000,00 voorzag (3.1 raadsvoorstel). De verwachting was dat de kosten van de extra maatregelen gecompenseerd zouden kunnen worden bij aanbesteding van de rotonde. Dit is echter niet haalbaar gebleken. Dit is niet verwonderlijk. Het project is immers op 20 mei 2019 al opgestart (bouw app). Op 14 mei had reeds een inloopavond plaatsgevonden. De aanbesteding heeft dan ook ver voor de brief van 11 juni 2019 plaatsgevonden. Het is dus niet juist wat onder 3.1. van het raadsvoorstel wordt gesteld.

Uit de beantwoording van de door Slydregt.NU gestelde vragen blijkt dat de voorbereiding van de rotonde heeft plaatsgevonden door ons “eigen” Drechtstedelijke Ingenieurs Bureau Drechtsteden (antwoord vraag 1). Tijdens de voorbereiding is de noodzaak tot voorbelasting onderzocht. Het IBD heeft dit geconstateerd en aangepast. De meerkosten vanwege voorbelasting konden nog niet in beeld zijn bij het vaststellen van het Verkeers- en Mobiliteitsplan inclusief de bijbehorende kredieten. Slydregt.NU neemt aan dat de voorbereiding heeft plaatsgevonden voor de aanbesteding en voor de aanvang van het werk op 20 mei 2019 Dus voor 11 juni 2019! Hetzelfde geldt voor de eis van het waterschap tot vervanging van de duiker. De vergunningaanvrage bij het waterschap zal toch wel voor de aanvang van het werk hebben plaatsgevonden! Het is op grond van vorenstaande dat Slydregt.NU moet concluderen dat de brief van 11 juni 2019 niet is gebaseerd op de juiste feiten.

Aannemende dat de voorbereiding van het werk heeft plaatsgevonden voor de aanbesteding en in dit kader inderdaad is geconstateerd dat voorbelasting op diverse plaatsen heeft moeten plaatsvinden en een duiker als voorwaarde van het waterschap is vervangen rijst toch wel de vraag waarom het college op 11 juni 2019 denkt na de aanbesteding de aanneemsom nog te kunnen beïnvloeden. Slydregt.NU zal de rekenkamer voorstellen het project nader te onderzoeken.

Het is op grond van vorenstaande dat Slydregt.NU niet zal stemmen voor het raadsvoorstel.

Voorzitterswissel bij Slydregt.NU

Op 25 september jl. heeft bij de politieke partij Slydregt.NU een algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Op deze vergadering hebben er wijzigingen plaats gevonden in het bestuur.

Cees Westerhout is pas geleden i.v.m. gezondheidsredenen gestopt als burgerraadslid. Tevens was Westerhout ook nog algemeen bestuurslid, lid van de rekenkamer en lid van de auditcommissie. Gert Jongeneel heeft de taken van burgerraadslid, rekenkamer en auditcommissie overgenomen van Westerhout. Hayco van der Meulen was al sinds het begin van de raadsperiode voorzitter. Van der Meulen kan het voorzitterschap door zijn drukke werkzaamheden niet langer combineren (o.a. eigenaar van Café Korevaar en werkzaam als ZZP’er in de bouw).

Om de continuïteit beter te waarborgen binnen de partij is er besloten, dat Westerhout en van der Meulen van functie te laten wisselen. Er is dan ook met acclamatie ingestemd met deze wisseling in het bestuur. Dus vanaf heden is Hayco van der Meulen algemeen bestuurslid en Cees Westerhout voorzitter van Slydregt.NU geworden.

”De fractie van Slydregt.NU wenst Cees en Hayco dan ook veel succes om een mooie invulling te geven aan hun nieuwe bestuursfuncties.” aldus fractievoorzitter Mark Jongeneel.

Kersvers voorzitter Cees Westerhout wil het volgende nog meegeven; ‘’Wilt u ook meedenken of meepraten over de Sliedrechtse politiek meldt u dan aan via slydregt.nu@gmail.com. Als u zich heeft aangemeld krijgt u uitnodigingen met datums van vergaderingen van de fractie van Slydregt.NU. Daar bent u dan van harte welkom om aan te schuiven en mee te praten over het bestuur van ons mooie baggerdorp.”

Hayco van der Meulen & Cees Westerhout

Sliedrechtse cultuur verbindt en zorgt voor saamhorigheid

Cultuur verbindt ons en zorgt daarmee voor saamhorigheid. Onze cultuur, normen en waarden dragen bij aan de Nederlandse identiteit. Daarom vindt Slydregt.NU cultuur belangrijk. Uitgaven aan cultuur moeten het algemeen belang dienen. Het moet niet specifiek 1 groep bevoordelen. Daarom zullen wij kritisch zijn op elke cent die wordt besteed aan subsidie aan culturele initiatieven het moet echt een maatschappelijk nut hebben. Wij denken dat de nieuwe subsidieregels hieraan gaan bijdragen.

De cultuurhistorische identiteit van Sliedrecht is verbonden met de baggerindustrie. Sliedrecht is verbonden met de strijd tegen het water. Daarom vindt Slydregt.NU dat het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht hoort. Het Sliedrechts museum vinden wij belangrijk omdat het laat zien hoe Sliedrecht is ontstaan en hoe het baggerdorp zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld. Tot slot juichen wij toe dat er plannen zijn voor een museum rond om de linie crossers op de Molendijk. De Tweede Wereldoorlog en Sliedrecht zijn nauw met elkaar verbonden en deze herinneringen moeten voor de volgende generaties bewaard blijven. Wie het verleden niet kent, zal namelijk geen greep krijgen op de toekomst (citaat van Golo Mann).

Het idee van een combinatiefunctionaris cultuur klinkt sympathiek maar is dit noodzakelijk? Moet hier echt speciaal extra mankracht voor worden aangenomen? Kan dit niet worden opgepakt door iemand die nu werkzaam is bij SOJS? Bij Slydregt.NU leeft de vraag moeten wij al het naschoolse cultuuronderwijs subsidiëren? Als het aan ons ligt alleen het naschoolse cultuuronderwijs moet gesubsidieerd worden voor kinderen van de minima.  

Verenigingen en organisaties van activiteiten en evenementen krijgen de opdracht om samen te werken met lokale initiatieven. Op deze wijze wordt gestimuleerd dat er een culturele kruisbestuiving plaatsvindt om de impact van lokale culturele activiteiten te vergroten. Dit juicht Slydregt.NU toe!

Slydregt.NU vindt het idee van een Multifunctioneel (Cultureel) Centrum in Elektra een goed idee. Wij zien de plan van aanpak graag tegemoet en wij zijn vooral benieuwd wat het prijskaartje wordt van dit project. Het gebouw krijgt daarmee een faciliterende functie om door middel van cultuur en verenigingsleven de ontmoeting tussen inwoners te stimuleren. Het gebouw wordt hiermee divers gebruikt door een nog groter deel van de Sliedrechtse gemeenschap. Tot slot wil Slydregt.NU nog twee evenementen in het zonnetje zetten. De intocht van Sinterklaas is elk jaar een mooie gebeurtenis waar veel Sliedrechters naar uitkijken met Sinterklaas en Zwarte Piet. Wij hopen dat dit feest gevrijwaard blijft van de veramsterdamisering. Sliedrecht mag trots zijn hoe wij elk jaar stilstaan bij de Tweede Wereldoorlog op 4 mei en hoe wij onze vrijheid vieren op 5 mei.

Slydregt.NU voor extra personele capaciteit voor openbare orde en veiligheid

Slydregt.NU is een partij die veiligheid hoog op de agenda heeft staan. Als er een extra ambtenaar openbare orde en veiligheid de taken overneemt van de politie in het kader van de inzet bij verwarde personen, het sussen van burenruzies en tegengaan van ondermijning hebben wij hier geen bezwaren tegen. De inzet van deze ambtenaar moet wel efficiënt en frequent zijn. Uiteindelijk zal dit de leefbaarheid in Sliedrecht vergroten. Slydregt.NU wil wel meer betrokken worden bij kwesties op openbare orde en veiligheid. Omdat wij nu te weinig onze contoleerbare- en toezichtbare taak kunnen oppakken in de gemeenteraad op deze portefeuille.

Slydregt.NU wil dat artikel in APV over evenementen op zondag wordt aangepast

SLIEDRECHT – De APV wordt periodiek aangepast aan wetswijzigingen, jurisprudentie, lokale en landelijke ontwikkelingen. Zo wordt de actualiteit ervan gewaarborgd. Het artikel rond de evenementen op zondag mag van Slydregt.NU volledig op de schop. Daarvoor pleitte fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU) dinsdagavond 17 september 2019 tijdens een oordeelsvormende vergadering. 

Fractievoorzitter Mark Jongeneel in de gemeenteraad dinsdagavond. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Slydregt.NU vindt dat evenementen in het gehele dorp moeten kunnen plaatsvinden vanaf 12.00 uur s’ middags. Over het belang en de inhoud van een evenement daar gaat de gemeente volgens Jongeneel niet over.

Centrum dorp
Deze feesten zorgen volgens Slydregt.NU voor cohesie en men kan deze feesten zo inrichten dat met iedereen rekening wordt gehouden. “Het vooraf bepalen hoeveel personen er mogen komen is niet realistisch. Als het bijvoorbeeld mooi weer is, komen er meer mensen dan als het slecht weer is. Het karakter van het evenement is ook doorslaggevend of er meer dan 600 mensen komen. Onze wens zal zijn dat grote volksfeesten zoals een Bevrijdingsdag of een EK/WK finale gewoon in het centrum van het dorp op zondag kan worden gevierd”, sprak Jongeneel. 

Handhaving
Periodieke aanpassingen vindt Slydregt.NU een goede zaak. “Dit geeft de raad de mogelijkheid om met voorstellen te komen om de APV te wijzigen of te versoberen. Als de APV wordt aangenomen dan moeten de regels worden gehandhaafd nu ziet men toch dat er zaken worden gedoogd zoals het zwemmen in de haven”, stelde fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU).

Meer vrijheid
Sommige gemeenten hebben, bij wijze van of na een experiment, de verplichte sluitingsuren uit de APV geschrapt. Argument daarvoor is meestal, dat daardoor onder meer de verstoring van de openbare orde (nachtrust) aanzienlijk kan worden beperkt. Er is sprake van minder geluidsoverlast doordat cafébezoekers niet langer tegelijk maar geleidelijk aan huiswaarts keren en de politie is beter in staat voldoende toezicht uit te oefenen, stelt Slydregt.NU. Jongeneel: “Zo’n maatregel zal meer vruchten afwerpen naarmate zij tevens van kracht is in gemeenten in de directe omgeving. Dat treft in het liberale Hardinxveld-Giessendam is deze regelgeving al van kracht en ze hebben er goede ervaringen mee. Het past niet bij het hedendaagse ondernemerschap dat met behulp van regulering de overheid bepaalt wanneer ondernemers open mogen zijn. De Sliedrechtse ondernemer verdient juist ons vertrouwen. Zij kennen hun clientèle het best, dus horecaondernemers weten het best wanneer is het tijd om te sluiten.” Slydregt.NU ziet volgens Jongeneel graag dat de horeca meer vrijheid krijgt om zelf bepalen wanneer zij het licht aandoen en ’t het laatste rondje draaien van zanger André Hazes. 

Legitimatieplicht 
Slydregt.NU kwam met nog een vraag voor de wethouder. “Wij willen graag van de portefeuillehouder weten wat er mogelijk is betreffende het tegengaan van illegale bewoning. Slydregt.NU heeft vernomen dat Rotterdam in zijn APV heeft opgenomen dat ambtsdragers om legitimatie mogen vragen bij het vermoeden van illegale bewoning van een woning”, bracht Jongeneel naar voren. Dit heeft volgens hem als voordeel dat illegaliteit, mogelijke illegale prostitutie en mensenhandel wordt tegengegaan. “Kan dit ook in de APV van Sliedrecht worden gerealiseerd?”

Juridische taal
Burgemeester Bram van Hemmen (CDA) werd door verschillende politieke partijen aangesproken op het gebruiken van heldere taal in de APV. Met name fractievoorzitter René de Munck (D66) drong aan op gebruik van normaal Nederlands. Steun kreeg De Muck van raadslid Mark Verheul (PRO Sliedrecht). Het moest voor alle inwoners leesbaar zijn. Van Hemmen wist niet van wijken en verwees naar de VNG. Hij kreeg steun van Cees Paas (SGP-ChristenUnie) die verwees naar de juridische waarde. 

Bron: Sliedrecht24.nl d.d. 17 september 2019.

Verkoop aandelen Eneco, Integratienota en Sliedrecht regenboog dorp

Hieronder kunt u onze inbreng lezen die wij hebben geleverd in de oordeelsvormende vergadering van 17 september 2019.

Aandeelhouderschap Eneco

Voorzitter,

Slydregt.NU is het eens met het besluit van het college om het voorlopige principebesluit van 31 oktober 2017 te herzien en het aandelenbelang in Eneco te gaan verkopen. Wij hopen dat de opbrengst van de aandelen uiteindelijk direct terugvloeit naar alle Sliedrechters. Hoe dit moet gaan gebeuren daar gaan wij graag met de raad over in debat als de tijd daar is.

Integratienota 2019 – 2021

Voorzitter,

Door de effectieve inzet van lokale voorzieningen, onder andere op het gebied van onderwijs, werk & inkomen en hulp & ondersteuning, wil het college integratie en participatie van migranten bevorderen en voorkomen dat migranten niet meedoen in onze samenleving. In de integratienota 2.0 is duidelijk weergegeven wat het traject is van de nieuwkomer om te integreren en wie de partners zijn om dit te bewerkstelligen.

Sliedrecht hanteert drie speerpunten in het lokale integratiebeleid: beheersing van de Nederlandse taal, kennen en respecteren van de Nederlandse normen, waarden en gebruiken en kennen van de eigen leefomgeving. Slydregt.NU onderschrijft dat het beheersen van het Nederlands en het kennen en respecteren van de Nederlandse normen, waarden en gebruiken essentieel is om mee te kunnen doen in onze samenleving. Om te kunnen participeren is het van belang om de voorzieningen in de eigen leefomgeving te kennen en te kunnen vinden. Kan de portefeuillehouder uitleggen welke voorzieningen hiermee worden bedoeld? Slydregt.NU vindt het goed dat nieuwkomers worden begeleid uit eigen netwerk zolang dit niet tot segregatie leidt.

Helaas is deze integratienota incompleet. Wat gebeurt er met de nieuwkomer als deze weigert om te integreren? Bijvoorbeeld wat gebeurt er met de migrant als deze niet voldoet aan de taaleis maar wel een bijstandsuitkering ontvangt? Wij vinden de integratienota erg vrijblijvend. Wij hopen dat de portefeuillehouder kan toezeggen dat er een paragraaf wordt toegevoegd waarin wordt aangegeven wat er gebeurt met de nieuwkomer als deze weigert te integreren en welke sancties worden ingezet om deze nieuwkomer alsnog te laten bewegen om te integreren. Kortom Slydregt.NU wacht met smart op de paragraaf aanpak: gericht op niet-willers.

Verloop debat

De wethouder Visser – Schlieker vertikt het om een paragraaf toe te voegen die nieuwkomers verplicht om te integreren. Daarom komen wij met een amendement waarin wordt geregeld wat er gebeurt met een nieuwkomer die niet wilt integreren en welke sancties worden ingezet om deze nieuwkomer alsnog te laten bewegen om te integreren.

Sliedrecht Regenboog dorp

Voorzitter,

Als Slydregt.NU de beleidsnotitie leest dan komen bij ons 6 vragen naar boven. Is er überhaupt met de betrokken partijen gesproken. Is er gesproken met de leden van de LHBTI gemeenschap in Sliedrecht? Waar hebben zij behoefte aan? Wil het middelbaar onderwijs, de verzorgingsinstellingen en sportverenigingen wel deelnemen aan de voorlichtingstrajecten en bijeenkomsten? Vindt er pestgedrag plaats in verzorgingsinstellingen in Sliedrecht vanwege de geaardheid van de bewoners? Deze beleidsnotitie oogt zielloos het lijkt erop dat men dacht in het gemeentekantoor “O ja wacht wij moeten deze motie nog uitvoeren”.

Wij zijn tevreden dat er de volgende zaken niet in de beleidsnotitie staan dat zijn de transgendertoiletten en regenboogzebrapadden want dit past niet bij de cultuur van Sliedrecht. Het is gericht op de acceptatie van de LHBTI gemeenschap. Sliedrecht gaat zijn acceptatie tonen van de LHBTI’s door op coming out day (jaarlijks op 11 oktober) de regenboogvlag uit te hangen. Dit vinden wij een goede zaak.


Column: Klap in het water

Op 26 juni jl heeft het college de door haar aan het handje van een externe adviseur opgestelde ontwikkelingsvisie in moeten trekken onder druk van de gemeenteraad. Het college heeft de visie een tikkeltje prematuur ontwikkeld gedwongen door een – niet nader onderbouwde – woningbouwopgave van Drechtsteden. De Sliedrechtse bevolking is door de presentatie van de visie overvallen. De raad is door het overhaaste tempo en daardoor veroorzaakte maatschappelijke onrust best kritisch geweest. Het lijkt onschuldig, maar de Ontwikkelingsvisie moet uiteindelijk als kader dienen voor de ontwerp-Omgevingsvisie ten behoeve van een nieuw Omgevingsplan zoals het bestemmingsplan tegenwoordig heet. DE ruimtelijke mogelijkheden worden hiermede voor jaren bepaald. De uitgangspunten van het college zijn handhaving van de combinatie van wonen en werken in het dorp en dat woningbouw in Sliedrecht niet los kan worden gezien van de totale ruimtelijke ontwikkeling in Sliedrecht. Dit zijn goede (maar ook nietszeggende) uitgangspunten. Het is alleen jammer dat het college zich hier zelf niet aan heeft gehouden. Het college heeft zich beperkt tot het gebied van Sliedrecht gelegen tussen de Merwede en de Betuwelijn en het gebied boven de spoorlijn onder druk van coalitiepartner PRO Sliedrecht gewoon links laten liggen. Het wel in de visie opgenomen gedeelte is echter volledig volgebouwd en biedt geen mogelijkheden meer. De al zeer beperkte mogelijkheden worden nog extra beperkt door de geluidszonering rond de bedrijventerreinen Kerkerak en Molendijkpark alsmede de zonering langs rijksweg A15. Alleen door het afbreken en vervangen van bestaande woningen is er nog wat ruimte te creëren. Het college heeft de oplossing gezocht in het verplaatsen van bestaande bedrijven. De ondernemers, die niet door het college bij de ontwikkeling zijn betrokken, zijn volledig overvallen en hebben massaal geprotesteerd. Het conflict is daarmede reeds geboren voor de visie goed en wel het levenslicht heeft mogen aanschouwen. De bevolking is – wat niet ongebruikelijk is – evenmin rechtstreeks bij de visie ontwikkeling betrokken geweest. Het college heeft toegezegd haar huiswerk over te doen en in haar Ontwikkelvisie nu geheel Sliedrecht – dus ook boven de spoorlijn – te zullen betrekken. De volkomen scheefgegroeide verhouding tussen het bebouwde gedeelte en onbebouwde gedeelte wordt nu hopelijk recht getrokken. Sliedrecht boven de spoorlijn leent zich voor een parkachtige bebouwing met diversiteit in het woningaanbod. Het door de zonering van de Betuwelijn niet voor woningen geschikte gedeelte kan optimaal worden gebruikt ten behoeve van waterpartijen en bosschages. Het is te hopen dat de door de klap in het water veroorzaakte rimpels snel zullen herstellen en in ieder geval inspirende ideeën voor de toekomst opleveren zoals verplaatsing van A15 boven de spoorlijn en een light rail naar Rotterdam.

Deze column is verschenen in Het Kompas Sliedrecht d.d. 4 juli 2019.

Fractievoorzitter Mark Jongeneel heeft deze column geschreven.

Algemene Beschouwingen

Hieronder kunt u onze woordvoering lezen voor de Algemene Beschouwingen.

Voorzitter,

Slydregt.NU heeft er nu inmiddels een ruim jaar opzitten in de gemeenteraad van Sliedrecht. Wij vinden het een boeiend politiek bedrijf buiten en binnen de achterkamertjes. Graag zouden wij graag van de achterkamertjes af willen. De agendacommissie en auditcommissie zouden in aller openheid moeten vergaderen dit zal bijdragen aan de integriteit en de transparantie van de Sliedrechtse politiek. De Sliedrechter krijgt zo ook een beter beeld wat de politiek allemaal uitvoert. Slydregt.NU gaat komend jaar onderzoeken of dit te realiseren valt.

Het nieuwe college is in oktober 2018 gekomen met het CUP. In het CUP werd de ambitie uitgesproken om vastgelopen projecten weer vlot te trekken. We zien beweging op het Winklerplein en het Watertorenterrein dit vinden wij fijn om te zien. Er gaan meer dingen goed bijvoorbeeld er worden stappen gezet in het project de Nieuwe Winkelstraat met als gevolg dat er een Action komt naar de Kerkbuurt. En er is een begin gemaakt om 1 van de grootste ergernissen van de Sliedrechter aan te pakken,de overlast van hondenpoep door de aanschaf van een hondenpoepzuiger.

Sliedrecht kan zich zelf goed op de kaart zetten in Nederland. We weten een mooie herdenkingsceremonie te organiseren op 4 mei. Daarmee maakt Sliedrecht indruk.Helaas weet Sliedrecht dit binnen een dag weer om te draaien tot een schandvlek van Nederland,doordat wij het erg lastig vinden om de zondagsrust en Bevrijdingsdag met elkaar te verenigen in het centrum van het dorp. Dit is voor Slydregt.NU reden te meer om tijdens de behandeling van de APV ommet amendementen te komen om de APV en het evenementenbeleid te moderniseren naar deze tijd. Wij willen hiermee bewerkstelligen dat Sliedrecht nooit meer binnen 24 uur van nationale trots naar nationale deceptie kan vervallen. 

We vinden het positief dat Sliedrecht met een visie komt hoe Sliedrecht er in 2050 uit moet zien. Het is een beperkte visie in onze ogen,omdat de ontwikkeling van Sliedrecht-Noord buiten de beschouwing wordt gelaten. PRO Sliedrecht en de PvdA hebben principes niet bouwen over het spoor,dat is hun goed recht. Dit houdt volgens Slydregt.NU ook in dat we het Groene Hart in Sliedrecht-Noord dus niet gaan verpesten met windmolens en zonneweiden. Als dit wel kan dan mogen deze twee partijen uitleggen waarom deze horizonvervuiling wel mag,wat voor de Sliedrechter weinig nut heeft. Slydregt.NU is voor woningbouw over het spoor hier gaan wij morgenavond uitgebreider op in. Alleen moeten we wel altijd de vraag blijven stellen voor wie bouwen wij deze huizen voor de Sliedrechters of voor de mensen die de stad willen ontvluchten of voor statushouders? Hierbij herhalen wij dat Slydregt.NU vindt dat statushouders niet langer gekenmerkt moet worden als urgentiecategorie voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Wij zijn blij dat in de raad meerdere partijen zijn die dit langzaam aan beginnen in te zien.

Helaas zien wij dat Sliedrecht ook te kampen heeft met tekorten,doordat het sociale domein veel geld kost,door stijgende kosten in de jeugdzorg. Het college wil dit gaan opvangen door de OZB en de afvalstoffenheffing te gaan verhogen. De uitgeknepen Sliedrechters, wier lonen, pensioenen en uitkeringen al jaren niet of nauwelijks worden geïndexeerd,mogen nu ook de lasten gaan dragen voor de tekorten van de gemeente Sliedrecht. Dit is voor Slydregt.NU onbespreekbaar. Sliedrecht moet in zijn eigen vlees gaan snijden. Politieke ombuigingen dus politieke keuzes heroverwegen. 

Onze fractie heeft een paar politieke voorstellen waar we op kunnen bezuinigen.

Bezuinigingen op politieke keuzes:

Restauratie de Valk: € 166.286,-

Bushalte Winklerplein: € 507.904,-

Pasjessysteem Milieustraat: € 34.775- 

Vervanging ondergrondse afvalcontainers: €77.700 –Deze afvalcontainers zijn net geplaatst en wij kunnen ons niet voorstellen, dat deze echt al weer aan vervanging toe zijn. 

Vervanging Asbestdaken: € 30.000 – Dit is uitgesteld tot 2028 door de Eerste Kamer.

Stedenband Orastie: Bedrag nog niet bekend omdat wij nog geen antwoord hebben gekregen op onze vragen. Wij stellen het op prijs als wij na de schorsing daar alsnog een antwoord op krijgen.

                        Totaal  ______________

                                      € 816.665,-

Bezuinigingen op Subsidies

Diaconaal Maatschappelijk werk € 71.120,-

Pand 33 € 5000,- 

SIMAV (Stichting tot in stand houden van molens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) € 7.755,-

Yulius € 138.244,- 

Totaal: € 222.119,-

Bij elkaar leveren het schrappen van politieke uitgaven + subsidies: € 1038.784,-op. Wij zijn erg benieuwd welke creatieve ideeën andere fracties hebben. 

Daarnaast hebben wij nog 5 vragen voor het college:

Waarom geld uitgeven aan onderhoud van het Raadhuis als behoud nog niet zeker is? Of is het college binnenskamers tot de conclusie gekomen dat Sliedrecht het Raadhuis moet behouden als democratisch hart van het dorp? Als dit zo is dan stemt dit ons blij.

Waarom geld uitgeven aan restauratie van de Valk, terwijl er budget uit is getrokken om onderzoek te doen, naar de bouw van een nieuwe sporthal, de vervanger van de Valk. Welke er al binnen een paar jaar moet staan?

Waarom de zonnepanelen vervangen op de Valk, welke pas na 10 jaar geld op gaan leveren, terwijl de sporthal er waarschijnlijk over 10 jaar niet meer staat? 

Waarom moet de Sliedrechtse belastingbetaler meebetalen aan een instelling als Yulius? Dit is een hoop geld!

Waarom is de Nederlands-Hervormde kerk eigendom van de gemeente Sliedrecht? 

Conclusie: Er gaan veel dingen goed maar er is nog veel voor verbetering vatbaar. Daarom gaat Slydregt.NU komend jaar met een vrolijk patriottisch geluid er tegenaan om van Sliedrecht een leefbaar dorp te maken waar de Sliedrechter trots is om in dit Baggerdorp te wonen. 

Mark Jongeneel dinsdagmiddag bij de woordvoering. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Zonder concreet plan geen extra geld naar Burgemeester Winklerplein

Voorzitter,

Slydregt.NU is er geen voorstander van dat de gemeente voor projectontwikkelaar speelt. Het lijkt erop dat het college financieel zonder enige terughoudendheid in het project Burgemeester Winklerplein springt. Slydregt.NU vindt dit onverstandig.

Slydregt.NU juicht de komst van het gezondheidscentrum uiteraard van harte toe. Het zal de levendigheid van het plein zeker bevorderen. Meer diversiteit in de winkelcentra zullen zeker een positieve uitwerking hebben op de vitaliteit. Hoe past het gezondheidscentrum echter financieel in het gehele plan? De vraag rijst of het totale aantal noodzakelijk m2 om het gehele plan financieel rond te krijgen nu wel kan worden gehaald. Je behoeft geen professionele projectontwikkelaar te zijn om te zien dat de ambities en de kostprijzen op gespannen voet staan. Wat vinden de betrokken ontwikkelaars van de gemeentelijke ambities? Is het wel haalbaar of moet de gemeente de tekorten veroorzaakt door verkeerde keuzes gaan dekken. Het verwerven van kiosken en het hierdoor creëren van ruimte en beeldkwaliteit is uiteraard prachtig, maar de prijs van deze toegevoegde waarde is veel te hoog. De parkeerdruk in ons dorp zal door het verwerven van de kiosken niet afnemen. Parkeergarages onder te realiseren appartementengebouwen zet meer zoden aan de dijk.

Slydregt.NU begrijpt dat de gemeente zelf de kiosken gaat verwerven. Slydregt.NU is hierop tegen. De gemeente is geen professionele ontwikkelaar. Schoenmaker blijf bij je leest. De gemeente moet zich beperken tot faciliteren en niet risicodragend gaan uitvoeren. Het lijkt erop dat het college zonder een integraal plan in het diepe springt. Hoe ziet het definitieve plan eruit? Hoe is dit doorgerekend?

Slydregt.NU heeft van de belanghebbende ondernemers begrepen dat – tot op heden – de ondernemers en de ontwikkelaars nog lang niet op één lijn zitten. De supermarkt heeft aangegeven niet (meer) te gaan uitbreiden. Het lijkt Slydregt.NU verstandig als het college zelf eens met de betrokken ondernemers gaat praten.

Het lijkt erop dat de planontwikkeling nog lang niet is voltooid en de gemeente ad hoc kosten voldoet zonder een concreet einddoel en solide financieel plan.

Slydregt.NU is tegen de rol van projectontwikkelaar, die de gemeente kennelijk op zich heeft genomen, en tegen de financiering van dit onvoldragen plan.

Kom in actie tegen Chemours!

Beste Sliedrechter,

Zoals jullie waarschijnlijk gelezen hebben in de media heeft Chemours een vergunning aangevraagd voor het opnieuw kunnen lozen van de giftige stoffen PFOA en GENX. Dit deden ze al illegaal, maar door deze vergunning wordt dat straks weer legaal en zijn wij de inwoners van Sliedrecht terug bij af.De minister wil deze vergunning ook gaan verstrekken zodat er weer legaal geloosd kan worden op de Beneden Merwede.

Dit vindt de PVDA onacceptabel en is daarom begonnen met actie te voeren. Vanaf vorige week 18-05-2019 tot wanneer het nodig is, wil de PVDA 1 emmer vervuilde grond van Sliedrechtse bodem voor de poort van Chemours storten. Deze actie wordt wekelijks herhaald, tot de minister haar voornemen om deze vergunning te verstrekken intrekt.Iedere week komt er een emmer bij. Dus volgende week 2, de week erop 3 enz enz. 

Omdat Slydregt.NU zich ook ernstig zorgen maakt over onze gezondheid in Sliedrecht. Daarom hebben wij besloten deze actie te steunen. Ik ben afgelopen zaterdag als (burger)raadslid mee geweest om grond voor de poort van Chemours te storten. Omdat het niet uitmaakt welke politieke kleur je hebt, samen maken we ons juist sterk voor de gezondheid van de inwoners van Sliedrecht. Gelukkig waren we niet de enige politieke partij die deze actie steunt. Pro Sliedrecht was ook aanwezig. Maar de overige politieke partijen lieten het helaas afweten. 

Tevens vind ik de opkomst vanuit de bevolking van Sliedrecht teleurstellend. Maar we hebben nog hoop dat mensen “na de kat uit de boom te hebben gekeken”, zich ook hard maken voor deze actie en meefietsen de komende weken.
Dus kom alle voortaan iedere zaterdagmorgen mee fietsen vanaf station Baanhoek (10.00 uur vertrek) naar Chemours voor het storten van de grond!Des te meer mensen er komen, des te meer we een vuist kunnen maken naar de minister en Chemours.
Mark Jongeneel en ik zullen er zaterdag 25-05-2019 weer bij zijn. 

Tot dan?

Met vriendelijke groeten,

Cees Westerhout.
Burgerraadslid Slydregt.NU

Deze foto’s zijn gemaakt door Hans van der Aa/Sliedrecht24.nl. Dit laat een impressie zien hoe het er afgelopen zaterdag aan toe ging.