Oude wijn in nieuwe zakken

Slydregt.NU veroorlooft zich na nauwkeurige lezing van de begroting 2021 de voor ons liggende begroting te niet anders kwalificeren dan met het predicaat “oude wijn in nieuwe zakken”. Zoals u weet heeft u Slydregt.NU aangenaam verrast met de kadernota 2021. Slydregt.NU heeft niet anders verwacht dan dat u in deze begroting strategische keuzes zou maken. Het is echter nog veel van hetzelfde, zij het – in goed Nederlands – wel “geframed” in de kadernota 2021. 
 

In de eerste plaats onderkent Slydregt.NU met het college dat COVID-19 een grote impact heeft op ons allemaal en niet slechts op de begroting 2021. Na de eerste golf lijkt de huidige tweede golf een desastreuze impact te hebben op onze economie en kondigen zich daadwerkelijk faillissementen aan en verlies van werkgelegenheid in onze directe omgeving. Het is dan ook maar de vraag of de voorgestelde begroting kan worden uitgevoerd zoals voorzien. Er is een grote kans dat dit door financiële dan wel andere omstandigheden niet mogelijk zal blijken. De door het college geschetste risico’s in 1.6.2 zijn zeker niet denkbeeldig en/of limitatief. Slydregt.NU is daarom van mening dat men voorzichtig om moet springen met de reserves en niet overmoedig moet gaan spenderen uit de Eneco-gelden. 
 
Dit brengt ons op het zo spontaan gecreëerde “Dorpsfonds”  Slydregt.NU is van mening dat zorgvuldig moet worden gedefinieerd met welk doel dit fonds in het leven is geroepen. Is het de bedoeling dat het college naar eigen goeddunken en inzicht uit dit fonds kan gaan putten om – zoals zij dit zelf stelt – door (nog te verwachten) kosten door corona te dekken en de effecten ervan in het dorp te dempen door investeringen in de lokale economie, sport en cultuur uit te lokken. Het college bedoelt kennelijk met kosten: “De kosten betrekking hebbende op kosten voor extra bestuurlijke inzet, extra beleidsmaatregelen rondom subsidies, derving van huur van gemeentelijk vastgoed en lagere inkomsten uit retributies, leges en belastingen”. Slydregt.NU weet niet wat de raad voor ogen staat, maar Slydregt.NU denkt aan giften rechtstreeks aan inwoners in noodsituaties en niet aan ondersteuning van de gemeente zelf. De gemeente ziet het dorpsfonds als aanvulling op “wat zij nu ook al doet” zoals effecten in het sociaal domein zoals extra uitgaven (bijzondere) bijstand schuldhulpverlening en jeugd- en maatschappelijke ondersteuning. Ook verwacht het college nog aanvullende maatregelen nodig te hebben ten behoeve van inwoners, ondernemers en/of maatschappelijke partners waarvan de kosten ten laste komen van het dorpsfonds. Kennelijk komen de inwoners op de laatste plaats. Het is Slydregt.NU evenmin duidelijk waarom de kosten van de genoemde categorieën ten laste (moeten) komen van het Dorpsfonds. Volgens Slydregt.NU is hier tot op heden geen besluit over genomen en zou het goed zijn dit uitdrukkelijk wel te doen teneinde de toekomst van het dorpsfonds te borgen. 
 

Het college heeft in Hoofdstuk 3 de vijf programma’s uit de kadernota 2021 opgenomen. Elk programma begint met een inleiding. Daarna volg zoals het college stelt: “Wat we er voor gaan doen in 2021”. Er zijn ook twee type indicatoren opgenomen. Enerzijds lokale indicatoren in de programma s, die het mogelijk maken te sturen en verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Anderzijds de verplichte indicatoren volgens waar staat je gemeente.nl. Slydregt.NU juicht het invoeren van een vorm van “performance management” uiteraard van harte toe. Alle begin is moeilijk, maar het moet haar wel van het hart dat “wat we ervoor gaan doen in 2021” uiterst vaag is, niet concreet en niet specifiek. Kwalitatieve en/of kwantitatieve normen worden niet of nauwelijks gegeven, terwijl niet tijdgebonden is aan bijvoorbeeld tussenrapportages en/of begrotingsjaar. Slydregt.NU wijst op het recente onderzoek van de rekenkamer. In dit onderzoek is juist nadrukkelijk gewezen op het ontbreken van deze kaders met als gevolg de problemen bij de grote projecten. Het is niet zo niet goed en Slydregt.NU is van mening dat de begroting niet kan worden vastgesteld voor de doelen concreet zijn omschreven met (tussentijdse) indicatoren. Als voorbeeld wijst Slydregt.NU op het budget samenwerken inde regio op pagina 29. Waar de indicatoren zijn omschreven als “We benutten sturingsmogelijkheden die voorhanden zijn om de eigenaars- en opdrachtgeversrol voor SDD goed in te vullen” en “we maken maatwerkafspraken met GRD/SDD die aansluiten bij de (ondersteunings) vraagstukken in Sliedrecht”. Jammer, volgens Slydregt.NU net niet goed genoeg, terwijl het streven Slydregt.NU zeker aanspreekt. 
 

Voorts wijst Slydregt.NU op het gesteld betreffende beleidsindicatoren 31.4 op pagina 31.Hierin wordt verwezen naar streefwaarden en gemeten recente waarden. Slydregt.NU begrijpt dat het college de gemeten waarde wil verbeteren door de streefwaarde als norm. Zij stelt dat dit realistisch is. In de tekst wordt dit echter niet onderbouwd, terwijl bij Slydregt.Nu de vraag rijst of de kosten ten behoeve van het nastreven van de hogere norm wel worden gerechtvaardigd door voldoende toegevoegde waarde. Slydregt.NU is van mening dat deze afweging moet worden gemaakt. 
 

Het is op grond van het vorenstaande dat Slydregt.NU van mening is dat vrijwel alle budgetten in programma 3 “Ruimte” tekortschieten. Het is toch niet zo moeilijk. Wat wil je nu concreet bereiken en wat kosten de doelen en de (sub)doelen? Hoe kan de raad meten of de gestelde doelen (tijdig) worden behaald. Hoe krijgt de raad inzicht in de kosten baten analyse en is er voldoende toegevoegde waarde. 

Besluitvormende vergadering 10 november 2020

Slydregt.NU gaat niet haar inbreng van vorige week herhalen dus daarom zullen we vanavond kort zijn. Wij zijn niet kapot van het Dorpsfonds waarbij het College de vrijheid krijgt om de Enecogelden naar eigen inzicht te besteden Wij vinden dat het wel geborgd moet worden dat het dus niet naar willekeur besteed moet worden. Slydregt.NU van mening is dat vrijwel alle budgetten in de begroting tekortschieten. Het is toch niet zo moeilijk. Wat wil men nu concreet bereiken en wat kosten de doelen en de (sub)doelen? Hoe kan de raad meten of de gestelde doelen (tijdig) worden behaald. Meten is immers weten. Hoe krijgt de raad inzicht in de kosten baten analyse en is er voldoende toegevoegde waarde. Het amendement van de SGP-ChristenUnie draagt bij om de doelen beter te concretiseren daarom zullen wij dit amendement steunen. Als dit amendement aangenomen wordt kunnen wij ook de begroting voor 2021 steunen. Het amendent werd aangenomen dus we konden de begroting voor 2021 goedkeuren.

Gert Jongeneel namens Slydregt.NU aan het woord over de begroting van 2021.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s