Algemene Beschouwingen 2021

Hieronder kunt onze woordvoering lezen van de eerste termijn en een verslag over de hoogtepunten c.q. bijzonderheden tijdens de algemene beschouwingen.

Slydregt.NU erkent dat de tijd van pappen en nathouden voorbij is. De tijd van alles een beetje meer is voorbij. Er zullen strategische keuzes moeten worden gemaakt om de continuïteit van Sliedrecht als zelfstandige gemeente veilig te stellen. Het college heeft een eerste stap gezet. Slydregt.NU juicht dit toe. De infrastructuur in Sliedrecht is dringend aan vernieuwing toe. Uiteraard willen wij veilige samenleving en nog meer o.a. evenementen op zondag hier dienen wij een motie voor in. De gemeente kan dit niet alleen en inwoners en bedrijfsleven zullen met de gemeente samen moeten werken om dit ideaal te bereiken. Het ambtelijke apparaat zal aan deze vorm van samenwerking moeten worden aangepast. Het ambtenarenapparaat moet meer met bedrijfsleven en de inwoner gaan communiceren. Er zal meer projectgericht met bedrijven en inwoners moeten worden samengewerkt met het oog op integrale besluitvorming. Aan financiële stabiliteit wordt hard gewerkt en hier moeten nog stappen worden gemaakt.

Infrastructuur

Slydregt.NU wil een sterke en onafhankelijke gemeente. Dit wil niet zeggen dat Sliedrecht niet met andere gemeenten moet samenwerken. De juiste schaalgrootte moet echter zorgvuldig worden geborgd. De GRD schiet zijn doel op vele gebieden voorbij. Er is geen oog voor lokale problemen en de oplossingen zijn niet effectief en zeker niet efficiënt. Slydregt.NU is voor samenwerken met een of meerdere gemeente in de Drechtsteden, maar ook gemeenten buiten de Drechtsteden als dit voor het bereiken van een bepaald doel noodzakelijk is. De ontwikkelingen in het sociaal domein geven aan dat wij lokaal aan de voorkant de besluiten behoren te nemen en voor een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan slechts een ondersteunende rol is weggelegd. In het sociale domein zullen keuzes moeten worden gemaakt voor de toekomstige diensten, die nog kunnen worden aangeboden. Zoals het college terecht stelt moet er sprake zijn van een betere aansluiting op de lokale infrastructuur. Dit geldt met zoveel woorden eveneens voor SDD. De GRD moet slechts uitvoerend zijn, voor zover gewenst en noodzakelijk. Slydregt.NU is van mening dat de schijndemocratie in de vorm van Drechtraad en DSB volkomen overbodig is en door stuurgroepen c.q. projectmanagement per project moet worden vervangen. Slydregt.NU wil geen regionale  bestuurslaag.

Omgevingswet

Slydregt.NU is enthousiast over de doorbraak om te bouwen over de A15, de aaneengesloten bedrijventerreinen, de spoorlijn en de Betuwelijn.  Wij moeten er voor waken dat Sliedrecht-Noord een aparte wijk van Sliedrecht wordt. De door de A15, bedrijventerreinen en spoorwegen gevormde grens is in dit geheel een negatieve factor. Slydregt.NU is van mening dat deze zwakte moet worden omgezet in een sterkte. De grens moet worden geïntegreerd in de ontwikkeling van Sliedrecht en een eigen positie/functie krijgen. De verbinding tussen Sliedrecht Zuid en Sliedrecht Noord moet prioriteit krijgen. Overbrugging c.q  ondertunneling, gedeeltelijke overkapping en overbouwing behoren tot de mogelijkheden. Slydregt.NU ziet de A2 boven Utrecht met geïntegreerde geluidswallen, kantoren, showrooms als mogelijkheid.

Bosrijke en landelijke ontwikkeling

Slydregt.NU wil geen “revival van de nieuwbouwwijkjes bij de dorpen in de Alblasserwaard in het nieuwe woongebied. Ons staat voor ogen een strook bosrijke omgeving achter de Betuwelijn met weggetjes, beslist geen straten, en losse kavels met lage bebouwing. Het bosschage moet de Betuwelijn en de woningen op natuurlijke wijze over laten gaan in het polderlandschap.  De landschappelijke waarden moeten zoveel mogelijk worden geëerbiedigd. Bovendien moeten in de nieuwe infrastructuur de huidige ecologische mogelijkheden voor wateropslag goed worden onderzocht en toegepast. Wat aantallen betreft is 1.250 nogal arbitrair. Onze voorkeur geniet een aan de natuurlijke bevolkingsgroei van Sliedrecht aangepast bouwtempo. Zeker niet bouwen voor alle mogelijke doelgroepen c.q. probleemgroepen, die men elders kwijt moet c.q. kwijt wil. De achtergebleven verkeersstructuur in Sliedrecht is dringend aan herziening toe. Parallelwegen in het kader van de ontwikkelingen langs over en onder de A15, bedrijventerreinen en spoorwegen-zone kunnen een nieuwe verkeersinfrastructuur mogelijk maken.  

Strategische keuzes

Uiteraard dient prioriteit te worden gegeven aan bouwmogelijkheden ten zuiden van de spoorlijn. Het collegestandpunt met betrekking tot het BW-plein spreekt ons aan. Hier kunnen woontorens met parkeergelegenheid worden gerealiseerd zoals bijvoorbeeld “Rondeel”. Hier zou zeker kunnen worden gebouwd volgens het 40:40:20 principe. Ook de Kerkbuurt zal buiten het winkelkerngebied moeten worden omgevormd naar een woonfunctie met hoog- en laagbouw. Het watertorenterrein past ook uitstekend in de toekomstige ontwikkeling van nieuwe en uitdagende woonvormen. Het havenfront kan een unieke ontwikkeling betekenen. Het raadhuis moet wat Slydregt.NU betreft het bestuurlijk centrum van Sliedrecht worden. Slydregt.NU spreekt de groene verbindingen van polder naar zichtbare en toegankelijke rivieroevers met strandjes aan. De huidige bedrijventerreinen moeten ook onverkort bedrijventerreinen blijven. Slydregt.NU staat voor een ideale woon-werk-koppeling.

Energiestrategie

Slydregt.NU is terughoudend met betrekking tot de huidige energietransitie. Teveel technieken blijken onvoldragen. Slydregt.NU is van mening dat de Sliedrechter zelf het initiatief moet nemen en geeft voorkeur aan goede isolatie eventueel aangevuld met individuele verwarmingstechnieken. Slydregt.NU is zeker niet voor collectieve verwarming. Van het “gas los” heeft wat Slydregt.NU betreft nog een lange weg te gaan.

Veilige samenleving

Slydregt.NU steunt een sterke sociale infrastructuur. Thema’s zoals mantelzorg, eenzaamheid en levensloopbestendig bouwen spelen in de nabije toekomst een grote rol en moeten woerden geïntegreerd in de besluitvorming. Slydregt.NU is van mening dat veilige buurten een kerntaak in dit geheel vervullen. Het beleid moet worden ontwikkeld rondom buurtvorming met eigen aangepaste kleinschalige voorzieningen.

Waakzaam

Slydregt.NU vindt tot slot dat het college waakzaam moet zijn op het feit dat instellingen zoals Yulius een behoorlijke wissel trekken op de Sliedrechtse samenleving. Veel Sliedrechters zijn erg tolerant voor mensen met een beperking of met geestelijke problemen. Hier zit wel een grens aan Sliedrechters moeten wel veilig over straat kunnen gaan zonder lastig gevallen te worden. En een ander punt is de overlast door arbeidsmigranten het moet niet zo zijn dat Sliedrechters worden weggepest door arbeidsmigranten die tijdelijk in Sliedrecht verblijven in woonhuizen van speculanten. Wij vinden het daarom dat er niet langer gespeculeerd moet worden met woningen daarom komt Slydregt.NU met een motie waarin het college verzoekt met een notitie te komen, waarin aangegeven wordt hoe groot het probleem is en om te kijken of en hoe lokaal een woonplicht ingevoerd kan worden naar Zwijndrechts voorbeeld.

Tot zover onze woordvoering.

Verloop debat

Onze motie over een onderzoek naar een woonplicht in Sliedrecht is aangenomen. Alleen de VVD heeft tegen gestemd omdat zij hun oren laten hangen naar vastgoedeigenaren. De VVD Sliedrecht is sowieso links (net zoals de Haagse kliek) afgeslagen want ze hebben ook tegen het afschaffen van de hondenbelasting gestemd omdat ze belasting betalen een feestje vinden. Onze motie over evenementen op zondag in Sliedrecht heeft het niet gehaald omdat de PvdA niet de ballen heeft om over een coalitieakkoord heen te stappen. Het pluche zit te lekker en principes zijn maar een bijzaak. Zo blijkt maar weer dat je niet bij de christelijke partijen en de PvdA moet zijn voor de zondagsvrijheid!

Fractievoorzitter Mark Jongeneel namens Slydregt.NU aan het woord tijdens de algemene beschouwingen: “

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s