Met lef 6,2 ton potverteren op de Kerkbuurt

Slydregt.NU is van mening dat het college net als de bewoners van Sliedrecht de “tering naar de nering” dient te zetten. In een tijd dat de bewoners worden geconfronteerd met niet aflatende lastenverhogingen in het bijzonder is het onaanvaardbaar investeringskredieten tot een bedrag van meer dan € 662.401,00 vast te stellen voor de opwaardering van een tweetal reeds bestaande pleinen. De pleinen zijn nog lang niet afgeschreven (antwoord 2a van mijn technische vragen). In 2015 heeft de raad al een krediet van € 59.510 beschikbaar gesteld voor de aanpak van de openbare ruimte op de Kerkbuurt. Hiervan zijn in 2017 en 2018 onder meer zitelementen, bloembakken en banieren gerealiseerd over de gehele lengte van de winkelpromenade. Deze omvangrijke investeringen zijn volgens het college kennelijk voor niets geweest en nu moeten de pleinen weer helemaal op zijn kop. De materialen kunnen echter wel weer worden hergebruikt bij de herinrichting. Slydregt.NU stelt uitdrukkelijk de vraag wat er dan nu zo anders en of de toegevoegde waarde van de herinrichting een wel een investering van € 662.401,00 rechtvaardigt. Op de huidige bestrating zijn geen kapitaallasten van toepassing. Dit wijzigt en de structurele kapitaallasten van de opwaardering zullen met een afschrijvingstermijn van 40 jaren van jaarlijks terugkomen en van € 23.184,00 aflopen naar € 16.726,00 per jaar.

Voorts rijst de vraag rijst of opwaarderingsplannen steeds op deze megalomane wijze moet worden uitgevoerd. Het college heeft zich – wederom – laten verleiden tot een onnodig en grootschalig project. De gemeente behoort zich te beperken tot het beheer en het onderhoud van de bestaande infrastructuur en de uitstraling van de pleinen aan de ondernemers over te laten. De ondernemers hebben meer oog voor fijnmazige oplossingen en efficiency dan het college. Wensen van de ondernemers bovenop het basisniveau (bijvoorbeeld de bloembakken aan de lichtmasten) worden door de ondernemers zelf bekostigd (Kanttekeningen/Risico’s randnummer 2). Overigens investeren de ondernemers op de Kerkbuurt via een ondernemersfonds nu al jaarlijks ca. € 40.000 in het winkelgebied. Conform eerdere afspraken bekostigen de ondernemers via dit fonds ook zelf de extra wensen voor de openbare ruimte (zoals extra groen) bovenop het basisniveau dat de gemeente voor heel Sliedrecht onderhoudt (Argumenten randnummer 1.4). Slydregt.NU vraagt zich af wat het college denkt met een onnodige en disproportionele investering hier nog aan toe te kunnen voegen.

Slydregt.NU wijst erop dat in de begroting 2020 een flink tekort wacht, vooral ingegeven vanuit het sociaal domein en het wegvallen van de inkomsten precariobelasting vanaf 2022 (programmabegroting 2020, p. 7). Voorts is Slydregt.NU lang niet gerust op de goede afloop van de lopende zogenaamde grote projecten zoals BW-plein en het Recreatief Knooppunt Sliedrecht Buiten in combinatie met de ontwikkeling van Stationspark III. Er breken slechtere tijden aan en het is geen tijd om nu over te gaan tot het “verteren van de pot” grote projecten, waarvan dan nog maar € 118.000,00 overblijft (antwoord 2d van mijn technische vragen). Dit lijkt wat weinig voor de roerige toekomst van de grote projecten.

Verloop debat

Slydregt.NU heeft als enige tegen een krediet van € 662.401,- om twee pleinen op te waarderen op de Kerkbuurt gestemd. Slydregt.NU benadert dit onderwerp rationeel en niet emotioneel. Je toont geen lef om 6,2 ton euro beschikbaar te stellen. Je bent namelijk behoorlijk wereldvreemd door zo’n groot bedrag uit te geven en van de Sliedrechter te verwachten in de komende jaren meer belasting te gaan betalen. Er komen zware tijden aan omdat er een recessie op de loer ligt maar toch blijft men potverteren. Dit getuigt niet van goed rentmeesterschap. Daar komt nog bij dat het verfraaien van de Kerkbuurt geen kerntaak is van de overheid maar een taak is van de ondernemersvereniging Kerkbuurt. De gemeente hoort hierin een faciliterende rol in te nemen en geen voortrekkersrol. Een gemeente moet besturen en ondernemen aan ondernemers over te laten. Daarom heeft Slydregt.NU tegen dit raadsvoorstel gestemd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s