Niets voor niets op de Kerkbuurt

Slydregt.NU heeft kennisgenomen van de plannen met betrekking tot de opwaardering van de pleinen aan de Kerkbuurt en is zeer enthousiast. Slydregt.NU heeft er kennis van genomen dat de plannen in nauw overleg met de ondernemers zijn ontwikkeld en deze hun eigen voorstellen tot opwaardering ook in de plannen hebben kunnen verwerkelijken. Slydregt.NU is voor de uitvoering van de plannen, ware het niet dat Slydregt.NU de aan de plannen verbonden kosten zonder meer disproportioneel acht. 

Slydregt.NU heeft de ten behoeve van de gemeente door een extern bureau opgestelde kostenraming ingezien en heeft geconcludeerd dat de kosten tot in detail zijn geïnventariseerd en gekwantificeerd. Voorts is toegelicht dat de door het college voorgestelde kredieten betrekking hebben op de voorbereiding van het werk, de uitvoering van het werk en de toezicht op de uitvoering van het werk, waarbij mogelijke risico’s terdege worden afgewogen. De kosten van de realisatie van de opwaardering lijken dan ook niet onaannemelijk.

De vraag rijst echter of opwaarderingsplannen steeds op deze wijze moeten worden uitgevoerd. De – begrijp ons niet verkeerd – zeer gewaardeerde rol van de gemeente als partij bij de opwaardering staat ook voor een stevig kostenplaatje. De gemeente kan het zich niet permitteren een kwalitatief slecht product te leveren dan wel in de wijze van uitvoering van het werk tekort te schieten. Er is dan ook een verschil in benadering van het werk door een gemeente of van een ondernemer. In de praktijk lijkt dit ook wel eens de nodige problemen op te leveren. Een gemeente zal het werk grootschalig oppakken en risicomijdend uitvoeren. Een ondernemer zal meer oog hebben voor fijnmazige oplossingen en efficiency. Dit leidt tot de volgende gedachtegang. 

In 2015 heeft de raad een krediet van € 59.510 beschikbaar gesteld voor de aanpak van de openbare ruimte op de Kerkbuurt. Hiervan zijn in 2017 en 2018 onder meer zitelementen, bloembakken en banieren gerealiseerd over de gehele lengte van de winkelpromenade. Wensen van de ondernemers bovenop het basisniveau (bijvoorbeeld de bloembakken aan de lichtmasten) worden door de ondernemers zelf bekostigd (Kanttekeningen/Risico’s randnummer 2). Overigens investeren de ondernemers op de Kerkbuurt via een ondernemersfonds nu al jaarlijks ca. € 40.000 in het winkelgebied. Conform eerdere afspraken bekostigen de ondernemers via dit fonds ook zelf de extra wensen voor de openbare ruimte (zoals extra groen) bovenop het basisniveau dat de gemeente voor heel Sliedrecht onderhoudt (Argumenten randnummer 1.4). Slydregt.NU vraagt zich af of het niet mogelijk is zonder de opwaardering tekort te doen de plannen niet kunnen worden vereenvoudigd dan wel op een andere wijze kunnen worden uitgevoerd. De gemeente zou zich kunnen richten op het basisniveau zoals bestrating, lichtmasten en groen op basisniveau, terwijl de ondernemers zich richten op hun wensen boven het basisniveau.

Het lijkt Slydregt.NU dat op deze wijze groten besparingen mogelijk zijn op het gebied van kwaliteit (fit for use), gemeentelijke overhead, voorbereiding van het werk, toezicht op de uitvoering van het werk en kosten van externe adviesbureaus. Het lijkt verstandig dat de ondernemers met hun ondernemersfonds zelf hun initiatieven realiseren, omdat hulp van de gemeente al snel leidt tot een rekening, die niet marktconform is en twee keer zo hoog is als wat een normale leverancier zou rekenen.

Hier komt in de toekomst het nieuwe horecaplein.
Hier komt het nieuwe horecaplein

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s