De nieuwe kleren van de keizer

Hieronder kunt onze woordvoering lezen over de toekomst van de regionale samenwerking in de Drechtsteden. Dit is tevens de maidenspeech van ons nieuwe burgerraadslid Gert Jongeneel.

Slydregt.NU heeft kennisgenomen van het rapport “Voorbereidingscommissie toekomst regionale samenwerking Drechtstedengemeenten”. Een gelijkenis met het bekende sprookje van Hans Cristian Andersen “De nieuwe kleren van de keizer” dringt zich onvermijdelijk aan je op. De moraal van dit verhaal is dat met veel verbloemende taal wordt gecamoufleerd dat er geen sprake is van iets heel bijzonders. De politieke werkelijkheid in de Drechtsteden zal de commissie hier wel toe gedwongen hebben. Feitelijk wordt er gewoon een projectorganisatie in het leven geroepen. Professor Boogers (Universiteit Twente) heeft dit reeds eerder geadviseerd bij gelegenheid van het twaalf en halfjarige bestaan van Drechtsteden. Slydregt.NU heeft hier niets op tegen en juicht het initiatief uitdrukkelijk toe. Slydregt.NU heeft wel bezwaren tegen de schier onstuitbare aandrang om een projectorganisatie met een strategisch doel geheel onnodig te verpakken in het zogenaamde “Model Drechtsteden”. 

Model Drechtsteden 

Slydregt.NU heeft niet zoveel met het Model Drechtsteden. Dit door een steeds kleiner wordend gezelschap bejubelde model is inderdaad uniek. Echter in een andere betekenis van het woord dan het woord meestal wordt gebruikt. Het model is door haar uniciteit in het verleden al vele malen onderwerp geweest van noodzakelijke onderzoeken. Het omvangrijke rapport van Berenschot “Verstandig Versterken” windt er geen doekjes om. Het model functioneert niet in haar huidige vorm. Het model is niet effectief en niet efficiënt. Bovendien leidt het model tot onnodige bestuurlijke drukte en is buitengewoon kostbaar. Marco Stam (toen raadslid van Beter voor Dordt en nu wethouder) noemt het een pinautomaatconstructie en berekent dat de gemeente Dordrecht voor iedere euro 50 à 55 centen aan kosten kwijt zou zijn. Het bureau geeft als bruikbaar alternatief zelfs aan om de samenwerking juist lichter te maken en elkaar de ruimte te geven. De voorbereidingscommissie toekomst reguliere samenwerking Drechtsteden gemeenten sluit hier perfect op aan. Slydregt.NU heeft gekozen voor optie 4: “Het ontvlechten van het model” Slydregt.NU is nog steeds van mening dat dit de beste oplossing is. Er kan dan door de gemeenten een “shared service” centrum in combinatie met een projectorganisatie in het leven worden geroepen. Bij het shared service centrum kan de gemeente naar believen diensten afnemen tegen marktconforme prijzen en de projectorganisatie kan zich richten op beeldvorming betreffende strategische doelen in de regio. 

Amendement

Het amendement rekent niet af met de gekunstelde constructie en tracht de positie van het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad zelfs te versterken. De initiatiefnemers zien over het hoofd dat bij de strategische projecten de gemeenten zelf hun operationele bijdrage leveren en de gemeenteraad hier bij uitsluiting op toeziet. Er is hier geen rol voor het Drechtstedenbestuur en/of de Drechtraad weggelegd. De onmogelijk constructie leidt tot de reeds genoemde bezwaren van het “Model Drechtsteden” zoals bestuurlijke drukte, ineffectiviteit en inefficiëntie met als gevolg onnodige kosten. Ten overvloede wijst Slydregt.NU op het merkwaardige verschijnsel dat de Drechtraad kennelijk toezicht op haar eigen leden als raadslid in de gemeenteraad wil gaan uitoefenen. In het kader van “Good Governance” moet het toezicht op zijn minst door onafhankelijke partijen worden uitgeoefend. De Drechtraad weet geen raad met haar eigen rol. Dit bewijzen de vier amendementen in diverse variaties en ten slotte nog een motie. De amendementen en de motie zijn niet in een vergadering van de Drechtraad tot stand gekomen maar buiten vergadering in een overleg van een selectie uit de Drechtraad. Dit versterkt het vertrouwen in de eensgezindheid en slagkracht van de Drechtraad niet bepaald. De Drechtraad doet er verstandig aan zich te beperken tot beeldvorming in het algemeen. De autonome gemeenteraden behoren zelf het strategische beleid en de hiervan afgeleide operationele plannen vast te stellen. De uitvoering is aan de politiekverantwoordelijke wethouder c.q. het college. 

Brief van de Commissaris der Koning 

Ook de Commissaris van de Koning onderschrijft het rapport van de Voorbereidingscommissie Toekomst Regionale Samenwerking Drechtsteden. Jammer is dat hij zijn persoonlijke mening betreffende één Drechtstad in het rapport toch weer moet laten doorschemeren. Kennelijk is het in Den Haag nog niet doorgedrongen dat hier geen steun voor kan worden gevonden in de regio. Dit staat juist in het door hem zo onderschreven rapport van de Voorbereidingscommissie. Slydregt.NU ziet niet in dat de Drechtstedensamenwerking slechts vorm zou kunnen worden gegeven in één Drechtstad. Er zijn publiekrechtelijk en civielrechtelijk immers tal van organisaties, die zeer wel als gesprekspartner voor de overheid optreden. Wat wel aanspreekt is de door hem genoemde noodzaak tot samenwerking met de maatschappelijke partners alsmede de implementatie van Triple Helix-samenwerking. Ten overvloede wijst hij op de samenwerking met de omgeving en noemt: Gorinchem, Zuid-Holland Zuid, Rotterdam en Breda. Rotterdam voert het beheer over de zeehavens in de regio. De politie komt uit Rotterdam. De rechtbank staat in Rotterdam. Onze veiligheid wordt geborgd door de Veiligheidsregio Zuid-Holland – Zuid. De omgevingszaken worden behandeld door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en bij gespecialiseerde problematiek ondersteund door DCMR te Rotterdam. Het vorenstaande onderbouwt de noodzaak om als gemeente te opereren in diverse samenwerkingsverbanden met een lichte projectorganisatie en afgestemd op de omstandigheden van het geval. 

Conclusie 

Slydregt.NU steunt samenwerking in een lichte projectorganisatie ter realisatie van strategische doelen met dien verstande dat de gemeente zelf haar aandeel levert en is tegen het gekunstelde inbouwen van de projectorganisatie in het “Model Drechtsteden” met de geschetste kostenverhogende effecten.

Burgerraadslid Gert Jongeneel tijdens zijn maidenspeech.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s