CUP: weinig concrete voornemens

Hieronder kunt u onze woordvoering lezen over het college uitvoeringsprogramma 2018 – 2022.

Voorzitter,

Laat ik beginnen het college oprecht te feliciteren met het tot standkomen van het college uitvoeringsprogramma. Het heeft even geduurd maar er ligt nu programma met veel goede voornemens. Hoe deze voornemens concreet gerealiseerd gaan worden is nog de vraag maar de goede voornemens zijn er. Natuurlijk staan er ook voornemens in die er voor Slydregt.NU er niet in hadden hoeven te staan en ontbreken er zaken die Sliedrecht een nog mooier en leefbaarder dorp kunnen maken. Daarnaast staat het College Uitvoeringsprogramma ook vol met begrippen die niet concreet zijn en voor meerdere interpretaties vatbaar zijn.  Hierna zullen we op chronologische volgorde beleidsterreinen behandelen waar wij opmerkingen of vragen over hebben.

Sociaal Domein

Sliedrecht moet een seniorvriendelijk dorp worden. Dit is een goed streven maar het moet natuurlijk niet doorslaan in een ‘’Benidorm aan de Merwede’’. Er moet een evenwicht zijn tussen jong en oud want Sliedrecht moet door de vergrijzing niet in een krimpregio veranderen. Aan de andere kant hoe seniorvriendelijk is dit College wat betreft seniorenverenigingen? Want als je kijkt hoe de communicatie verloopt over het verdwijnen van de Buurtvereniging Boerhaave rijzen hier de nodige vragen over bij Slydregt.NU. Dit moet voortaan echt beter nu hebben we de ware redenen via de kranten en Sliedrecht24 moeten vernemen.

Verder lezen wij dat er in 2022 In Sliedrecht een crisisplaats komt voor kwetsbare inwoners in crisissituaties. Waar moet deze crisisplaats komen? Welke kwetsbare inwoners komen hiervoor in aanmerking? Slydregt.NU vindt het belangrijk dat in de wijk waar deze crisisplaats komt de buurtbewoners tijdig worden ingelicht en als de crisisplaats er eenmaal is gevestigd dat er ook regelmatig evaluatiemomenten komen om te peilen of de buurtbewoners overlast ervaren van de crisisplaats.

Kwetsbare inwoners

Wie verstaat het College onder de kwetsbare inwoners van Sliedrecht? Naast de problemen op het gebied van digitalisering en taal kennen veel statushouders ook een mentaliteits- en een cultureel probleem. Bij ons zijn er situaties bekend dat bij een Sliedrechts leer- en werkbedrijf er statushouders waren die de eerste dag op tijd waren, de tweede dag een uur te laat waren en de derde dag niet meer kwamen opdagen. Mentaliteit en cultuur veranderen bij een groep is een proces dat vele generaties duurt. Het valt Slydregt.NU op dat erg de nadruk ligt op statushouders als kwetsbare inwoners terwijl er vele Sliedrechters zijn die in armoede leven. Welke extra aandacht krijgt deze kwetsbare groep van het College? Of laat het College alleen de voedselbank iets doen voor deze kwetsbare groep. Wij hopen dat dit niet het geval is omdat dat niet erg barmhartig is.

Jeugd

Er komen laagdrempelige ouderschapscursussen beschikbaar in 2019, Slydregt.NU vindt dit een vorm van betutteling die wij niet gewenst achten. De overheid blijft achter de voordeur vandaan en komt alleen gezinnen te hulp als hierom wordt gevraagd door het gezin zelf of als de omgeving van het gezin aan de bel trekt. Verder lezen wij dat er een extra ambulante jongerenwerker aangetrokken wordt. Aan welke eisen moet degene voldoen en wat gaat degene anders doen dan de huidige ambulante jongerenwerkers?

Recreatie

Wij worden er blij van om te lezen dat mogelijkheden voor recreatie aan het water worden gestimuleerd door hierover met partners (bijv. initiatiefnemers of andere overheden) in gesprek te gaan. Wij hopen wel als er recreatie aan het water wordt gerealiseerd dat deze ook open is op zondag voor de Sliedrechter.

Sport

Wij weten inmiddels dat de voetbal in 2021 gaat verhuizen maar we lezen helaas nergens wanneer SLTC duidelijkheid krijgt over hun toekomst op de huidige sportlocatie. Wanneer krijgen deze sportvereniging daar duidelijkheid over?

Cultuur

Waarom staat het volgende in het CUP; ‘’De positie van de twee musea in ons dorp is in samenwerking met hen versterkt.’’ Dit is toch de verantwoordelijkheid van de musea zelf? Slydregt.NU vindt dit geen taak van de overheid.

Economie

Ondernemingen ten noorden van de A15 – naast het quotum van 12 zondagen – mogen geopend zijn op christelijke feestdagen die niet op zondagen vallen. En Supermarkten mogen tussen 12.00 en 17.00 uur geopend zijn op christelijke feestdagen niet zijnde zondagen. Slydregt.NU vindt dit een goed begin maar we blijven van standpunt dat de ondernemer zelf bepaalt wanneer men onderneemt dus ook op zondag. Slydrregt.NU snapt niet zo goed waarom er minimaal 1 kunstwerk moet verrijzen aan de rivier. Wat is hier de toegevoegde waarde van? Zit de Sliedrechter hierop te wachten?

Gemeentelijk vastgoed & wonen

Slydregt.NU is duidelijk over de toekomst van het Raadhuis; geen verhuizingen naar elders. De huidige raadzaal kan met eenvoudige middelen gemoderniseerd worden, maar een verhuizing als Raad naar een andere locatie is voor Slydregt.NU niet aan de orde. Het Raadhuis is sinds 1923 het hart van de Sliedrechtse democratie en dat zal het ook moeten blijven. Als het om wonen gaat zijn wij erg benieuwd met wat voor woonvisie dit College komt. Wij hopen dat de plannen woningen bevatten voor starters en gezinnen. Slydregt.NU zit niet te wachten op hoogbouw en blokkendozen.

Mobiliteit

Er wordt een veilige fietsroute langs de Craijensteijn gerealiseerd in 2020.  Wij zijn erg bij dat er iets aan deze gevaarlijke verkeerssituatie wordt gedaan. Overigens zouden wij ook graag een rotonde zien verrijzen op het kruispunt Nachtegaallaan/Thorbeckelaan.

Duurzaamheid

Slydregt.NU vreest dat vooral gewone huishoudens de kosten moeten betalen van de klimaatplannen. Sliedrecht loopt als een schaap achter de groene paus Samsom en charlatan Nijpels aan. Hoe serieus kun je Nijpels als de zelfbenoemde minnaar van Linda de Mol nemen? Wat is duurzaamheid volgens het College? Welke impulsen wil het College gebruiken om inwoners en het bedrijfsleven in beweging te krijgen om te verduurzamen? Gelukkig zijn er op het gebied van duurzaamheid nog veel ontwikkelingen gaande en hopen we het College nog bij te sturen. Slydregt.NU wil niet per jaar maar per kwartaal geïnformeerd worden over de voortgang van deze plannen en mogelijke nieuwe initiatieven rond duurzaamheid.

Groen

Wij zijn blij met de komst van de hondenpoepzuiger. Het gevolg wordt aangepakt maar het probleem blijft. Wij zijn bang dat mensen dit aangrijpen om nog gemakzuchtiger met het opruimen van hondenpoep om te gaan. Slydregt.NU zal graag zien dat een jaar na ingebruikname van de hondenpoepzuiger dat de Raad een evaluatie krijgen over de effectiviteit van de hondenpoepzuiger en dat daardoor de overlast is afgenomen. Hopelijk kan het College deze evaluatie toezeggen. Het aantal bomen is met ca. 10% toegenomen in 2022, wij vinden dit een erg ambitieus plan. Hoe denkt het College dit percentage te gaan behalen en wanneer start het meetpunt?

Chemours/DuPont

Slydregt.NU vindt dat de emissie naar 0 moet. Daarnaast moet in de nieuwe vergunning worden opgenomen dat Chermours GenX-stoffen uit afvalwater permanent moet afvangen en moet worden opgenomen hoe de verzadigde kool verwerkt gaat worden. Wij hopen dat het College zijn mannetje staat en zich niet laat afbluffen door Chemours/DuPont en de Provincie.

Openbare orde, veiligheid en evenementen

De campagne ‘25.000 paar ogen’ moet in 2020 worden ontwikkeld. Dit klinkt als een ambitieus plan omdat Sliedrechters er niet van houden om elkaar te verraden en dat ze ook bang voor represailles zijn. Wij zijn daarom erg benieuwd naar het concrete plan. Slydregt.NU is voorstander van een jaarlijkse kermis zoals het altijd was in het verleden. Daarnaast willen wij nogmaals benadrukken dat wij het erg belangrijk vinden dat Bevrijdingsdag 2019 op zondag 5 mei wordt gevierd omdat het dan exact 75 jaar geleden is dat we zijn bevrijd van het Nationaalsocialisme.

Financiën

Aan de raad wordt in 2019 een voorstel voorgelegd met daarin vier scenario’s om de gevolgen van het vervallen van de precariobelasting op kabels en leidingen met ingang van 2022 op te vangen. We zijn erg benieuwd naar het voorstel van optie 4. Zoals het College weet is belastingverhoging voor Slydregt.NU geen optie.

Tot slot hebben wij kennis gemaakt met veel ambities alleen zijn er nog weinig concrete plannen. Dus Slydregt.NU ziet tot 2022 nog voldoende ruimte om met ons geluid en ideeën het College bij te sturen. Wij hebben er zin an, at your service!

dfda3119-8781-47d4-8850-ef5854d7c69e

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s