Zienswijze Slydregt.NU op begrotingswijziging SOJ

Slydregt.NU heeft kennisgenomen van het raadsvoorstel om de zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging 2018 van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland vast te stellen. Slydregt.NU kan zich met het voorstel niet verenigen. SOJ behoort binnen de wettelijk vastgestelde budgetten te blijven en – zo nodig – maatregelen te nemen of zij dit nu wil of niet. Onjuiste beleidskeuzes zijn geen redenen het budget aan te passen, doch dwingen een organisatie haar beleid aan te passen. Ik zal hier nader op ingaan.
Rijksbudget
Het kleiner geworden rijksbudget is het gevolg van concreet rijksbeleid en geen toevalligheid. Het is niet aan de lagere overheid het rijksbeleid te doorkruisen. Het rijk heeft 15% bezuinigd op het macrobudget, terwijl in de laatste drie jaar het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp is gestegen. Dit is een bewuste keuze van de rijksoverheid. Slydregt.NU heeft geen aanwijzingen dat de rijksoverheid in haar besluit niet heeft meegenomen dat eventuele maatregelen om het beroep op de kosten van de jeugdhulp terug te dringen tijd nodig zou hebben.

Eventuele Maatregelen
Het valt Slydregt.NU op dat in het raadsvoorstel wordt gesproken over eventuele maatregelen. Is het college zelf nietovertuigd van de noodzaak om maatregelen te nemen of niet beried om zich aan een vastgesteld budget te houden? Op grond waarvan oordeelt het college dat het te ambitieus is gebleken om op korte termijn grote effecten van de bezuinigingen te verwachten. Welke omstandigheden zijn in de regio afwijkend van de omstandigheden elders in het land? Of betreft het geen externe omstandigheden maar is de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland niet in staat haar beleid aan te passen of erger niet bereid om haar beleid aan te passen.
Vertekend beeld
Slydregt.NU is van mening dat er geen sprake is van enig vertekend beeld zoals het college schetst. SOJ heeft een fout gemaakt door een procedure niet juist te volgen. Dit is jammer en betekent dat de diensten niet zullen worden vergoed. Wie een fout maakt moet op de blaren zitten. SOJ zal hierdoor elders bezuinigingen moeten doorvoeren.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De strengere toegang tot de Wet langdurige zorg is een gegeven en eveneens tot stand gekomen na ampele overwegingen op rijksniveau. SOJ behoort als professionele organisatie haar activiteiten uit te voeren binnen de wettelijke kaders.

Beoogd effect
Het beoogde effect ligt volgens het college in het borgen van het hulp- en ondersteuningsaanbod aan kinderen en gezinnen, waarbij voldoende aanbod beschikbaar is en blijft, en tegelijkertijd inzetten van acties om de huidige tekorten binnen de jeugdhulp terug te dringen.  SOJ verliest uit het oog dat zij als professionele organisatie binnen het wettelijk kader moet blijven en de gestelde budgetten moet respecteren. Het is niet aan SOJ het – kennelijk naar haar mening te beperkte budget te bepalen maar aan de overheid. Bij Slydregt.NU dringt zich het beeld op van de Mea Vita casus. We weten allemaal hoe dit is afgelopen.

Het is op grond van vorenstaande dat Slydregt.NU tegen het raadsvoorstel zal stemmen en het college verzoekt te bevorderen dat SOJ haar activiteiten binnen het wettelijke kader uitoefent en binnen de door de overheid gestelde budgetten. Het is niet aan SOJ aard en omvang van haar activiteiten te bepalen.

logo-slydreght-klein

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s