Speech Slydregt.NU over Kadernota 2018

Vandaag wordt in de gemeenteraad van Sliedrecht de Kadernota besproken. De Kadernota kunt u vergelijken met de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer. Deze vergadering begint om 14:00 s’middags en eindigt om 22:00 uur s’avonds daarmee is het een van de langste vergaderingen van de Raad in het politieke jaar. Hieronder kunt onze speech lezen die wij vandaag hebben uitgesproken.

Voorzitter,

Vandaag zijn wij hier bij elkaar om de Kadernota te bespreken. Ten eerste wil de fractie van Slydregt.NU het college en de ambtenaren bedanken voor een duidelijk geschreven en goed leesbaar stuk.

Het is voor Slydregt.NU de eerste keer dat wij de Kadernota gaan bespreken. Omdat wij een spreektijd hebben van 10 minuten hebben wij een selectie moeten maken van de onderwerpen die wij willen bespreken.

De voorgestelde maatregelen die het afschaffen precariobelasting moeten opvangen

Door het wegvallen van de precariobelasting in 2022 komt er een gat in de begroting van € 745.000,- per jaar. Dit gat kan worden opgevuld door het verhogen van de OZB-belasting en afvalstoffenheffing. Hier gaat Slydregt.NU niet mee akkoord omdat bij veel mensen het water al aan de lippen staat.

Er kan worden gekozen uit 3 scenario’s. Wij gaan helemaal niets kiezen want er is ook een andere oplossing. Wij hebben al vele jaren een overschot van minimaal 1 miljoen euro. In de kadernota is te lezen dat er bij het zoeken naar andere oplossingsrichtingen er ook is gekeken naar de overschotten op de beleidsprogramma’s. Het college stelt dat deze overschotten incidenteel van aard zijn. Hier denkt Slydregt.NU dus anders over. Als u de jaarrekeningen van de afgelopen jaren goed leest is er een structureel overschot. Dit is ook al eerder opgemerkt door sommige andere partijen in deze gemeenteraad. Er is gemiddeld zo’n 1 miljoen euro over en dit kan in onze ogen dan ook ingezet worden om gederfde inkomsten van de precariobelasting te compenseren. Blijk dit volgend jaar of de komende jaren niet voldoende te zijn dan kunnen we altijd nog op zoek naar een andere oplossingen.

Tevens is er in de kadernota te lezen: Het totaal netto effect van de meicirculaire is daarmee € 307.000,- voordelig in 2018, € 470.000,- in 2019 oplopend tot zo’n € 1.9 mln. vanaf 2022. Gevoegd bij de actuele stand van de meerjarenbegroting 2018 levert dit een nieuwe stand budgettair kader na verwerking meiculaire op. Dit geld wordt vanuit het rijk gestort in het gemeentefonds. Als wij het goed begrijpen is het geld uit het gemeentefonds te gebruiken naar eigen keuze. Dus ook een deel van dit geld kan gebruikt worden voor het opvangen van de inkomstenderving van de precariobelasting.

Dus wij van Slydregt.NU gaannietakkoord met het verhogen van de OZB-belasting en afvalstoffenheffing!

 Diplomazwemmen 2019 en 2020

 Slydregt.NU gaat akkoord met het bedrag dat vrij wordt gemaakt voor diplomazwemmen in de jaren 2019 en 2020. Omdat wij in een waterrijk gebied leven en daardoor kunnen zwemmen van levensbelang is in deze regio moeten we deze investering doen. Al red je met dit geld maar 1 kind van de verdrinkingsdood dan is het geld al goed besteed. Dus daarom willen wij graag dat dit de komende jaren gewoon blijft bestaan en ieder kind vanaf 5 jaar zwemles krijgt aangeboden.

Duurzaamheid

Slydregt.NU heeft zijn twijfels over ‘Van Gas Los”. Onze voorspelling is dat het warmtenet veel meer gaat kosten dan geraamd wordt. En van het gas los is praktisch onbetaalbaar en diverse wetenschappers hebben aangegeven dat aardgas de meest schone energiebron is. Daar komt nog bij dat de meeste Sliedrechters met een eigen huis vaak geen € 40.000 euro hebben om hun huis van gas los te koppelen.

Er moet een groot deel van € 22.000,- gebruikt worden voor inzet van communicatiedoeleinden.  Er moeten enquêtes, participatieprojecten en meerder bewonersavonden georganiseerd worden. De bedoeling is dus eerst een warmtenet uit te rollen en daarna draagvlak te zoeken. Moet dit niet andersom? Dus eerst vragen of de Sliedrechters dit wel willen en daarna bij genoeg draagvlak pas een warmtenet uitrollen. Slydregt.NU vindt wie betaald bepaalt daarom moet de Sliedrechter op dit thema meer zeggenschap krijgen. Nu wordt er eerst een besluit genomen en worden de Sliedrechters gewoon voor het blok gezet. ‘Van Gas Los’ is volgens Slydregt.NU een historische vergissing van Den Haag waar Sliedrecht zeker niet als het best jongentje van de klas in voorop moet lopen.

Straatreiniging & groenonderhoud

 Slydregt.NU vindt het goed dat het college wil investeren in het onderhoud en reiniging van de Sliedrechtse straten en natuur. Wij juichen daarom de extra inhuur van DWGroen en een extra borstelmachine toe. Wij hopen dat dit als effect gaat hebben dat Sliedrecht er verzorgd uit gaat zien. Dus dat groene straten en sloten tot het verleden gaan behoren.

Opvang Zwerfdieren

 Slydregt.NU constateert dat de kosten van wettelijke opvang zwerfdieren in 2019 tot de jaren erna oplopen tot 24.000 euro. Tot nog niet zo lang geleden werd asiel en de dierenambulance verzorgd door hoofdzakelijk vrijwilligers. Dat moet volgens de gemeente anders. Het moet professioneel geregeld worden met het gevolgd dat het nu 24.000 euro moet gaan kosten. Maar hoe professioneel is het nu werkelijk.

Als Slydregt.NU zijn oor te luisteren legt bij de Sliedrechters is de ervaring dat er vaak niemand komt bij een melding van een gevonden of gewond dier. Er zijn al mensen die geen dier meer willen helpen omdat ze bang zijn ermee te blijven zitten. Daarom rijst bij ons de vraag waarom is er voor een regionale oplossing gekozen in Drechtstedelijk verband in plaats van een lokale oplossing?

 Aanschaf aanhangwagen met matrixbord

Slydregt.NU leest in de Kadernota dat er een aanhangwagen met een matrixbord van € 35.000,- aangeschaft moet worden voor betere communicatie met de bevolking.

Maar voorzitter er zijn al digitale borden in Sliedrecht. Zoals te lezen op Sliedrecht 24 worden deze borden niet goed gebruikt en/of bijgehouden. De poster die onder de digiborden hangen zijn verouderd en soms onleesbaar. De digitale boodschappen die erop staan zijn niet relevant of ook verouderd. Maar deze borden staan er al! Als we die nou ook eens gaan benutten, dan hoeft er geen aanhangwagen aangeschaft te worden tegen een wel hele hoge prijs.Waarom moet deze aanhangwagen zoveel kosten? Is deze aanhangwagen soms van goud?

 Uitbreiding Johannes Calvijnschool

 Slydregt.NU vindt dat de Calvijnschool rekening behoort te houden met het risico dat de kosten hoger uit kunnen vallen. Daar hoort men op te anticiperen met een hoger budget. Dit is dus de verantwoordelijkheid van de school.

Nu we het toch over de Johannes Calvijnschool hebben vraagt Slydregt.NU zich het volgende af, hoe vaak wil de Johannes Calvijnschool nog uitbreiden? Is het langzaamaan geen tijd voor een leerlingenstop? Want de school geeft nu al overlast aan de buurt. 3x per dag is er een verkeersinfarct op de Kerkbuurt/dijk en in de omliggende wijk. Vele auto’s worden her en der op de stoepen en dergelijke geparkeerd daardoor ontstaan er gevaarlijke verkeersituaties.

Slydregt.NU is van mening als de school bij weer een uitbreiding nodig heeft de volgende 2 dingen overwogen moeten worden.

  • Verhuizen naar een andere locatie.
  • Leerlingenstop
  • Of een combinatie van beiden.

Openbare orde en veiligheid

 Slydregt.NU mist de nodige zaken in deze kadernota omdat deze beleidsarm is. Wij hopen in het college uitvoeringsprogramma de aanpak van verhuftering en vandalisme terug te vinden. Wij hopen dat het nieuwe college keihard gaat handhaven op deze zaken zodat dit snel tot het verleden gaat behoren. Toch zijn wij van mening dat het college 1 grote ergernis van veel Sliedrechters al bij de horens had moeten pakken: Het niet opruimen van hondenpoep. In diverse singels, dijken en rondom de haven is het bar en boos. Veel Sliedrechters raken hiervan oververhit en in deze zomer al helemaal. Daarom komt Slydregt.NU met motie “Strengere aanpak hondenpoepoverlast” om het college aan te sporen om streng te gaan handhaven.

IMG_2414

One thought on “Speech Slydregt.NU over Kadernota 2018

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s