Spreektekst rapport “Verstandig Versterken” van Berenschot over toekomst Drechtsteden

Voorzitter,

Het rapport ‘Verstandig versterken’ van Berenschot werpt terecht vele vragen op. Het rapport is geschreven in opdracht van de gemeenteraad van Dordrecht. Het is echter evenzeer van toepassing op Sliedrecht.

Drechtsteden is een openbaar lichaam met de functie van een pseudo gemeente. De Drechtraad functioneert als gemeenteraad; het Drechtstedenbestuur wordt gevormd door de wethouders/portefeuillehouders en de burgemeester van Dordrecht is niet toevallig voorzitter van Drechtsteden. Het openbaar lichaam pretendeert de aangesloten gemeenten te ontzorgen door te voorzien in allerlei goed bedoelde diensten onder verantwoordelijkheid van de wethouders/portefeuillehouders. Zoals het rapport Berenschot terecht aangeeft is over de effectiviteit en efficiency van de dienstverlening nogal wat aan te merken. Slydregt.NU voegt hier het punt democratische verantwoording nog aan toe. De schijn van democratische verantwoording wordt weliswaar in stand gehouden door de Drechtraad, doch de Drechtraad wordt niet direct gekozen. Na de gemeenteraadsverkiezingen worden in alle aangesloten gemeenten de Drechtraadsleden aangewezen. De vraag rijst of dit dan nog wel representatief is voor de politieke stromingen in de regio. De Drechtraad is zo verworden tot een vergadercircus omdat het moet. Bij mijn eerste ervaring als Drechtsraadslid viel mij op dat sommige partijen het belangrijker vinden om te vergaderen over de plaats waar de Drechtsraadsvergadering van september moet plaatsvinden en over de formatieprocessen. Het belangrijkste onderwerp van de avond over de groeiregio werd pas laat op de avond besproken toen de meeste Drechtraadsleden al naar huis waren gegaan of hun concentratie al een uur waren verloren. Het lijkt wel of sommige raadsleden het proces belangrijker vinden dan de inhoudelijke onderwerpen. Er wordt niet effectief vergadert en ook niet over zaken waar het werkelijk om gaat.

Voorzitter,

In het rapport staat ook dat er meer wordt beloofd dan wat men waar kan maken. Stel als Drechtstedenbestuur duidelijke doelen maak deze specifiek en meetbaar. Omdat meten is weten. Wees daarnaast altijd gewoon realistisch bijvoorbeeld een beroepsbevolking die grotendeels uit laag opgeleiden bestaat kan men niet omscholen voor banen die zijn bedoeld voor hoog opgeleiden. Je moet als Drechtsteden roeien met de riemen die je hebt. Wat Slydregt.NU ook opvalt in het rapport dat er totaal niet over de inwoners van de Drechtsteden wordt gesproken. Zonder draagvlak bij de inwoners zal de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden nooit slagen. De Sliedrechters moeten veel meer worden betrokken wat er allemaal in de Drechtsteden wordt gerealiseerd en waarom Sliedrecht niet zonder de Drechtsteden kan. Daarom komen wij met de volgende vragen aan het college:

  1. Wat kost de Drechtsteden de Sliedrechter?
  2. Wat heeft de Drechtsteden opgeleverd?
  3. Wat heeft de Drechtsteden Sliedrecht gekost? Heeft Sliedrecht door de Drechtsteden kansen in andere samenwerkingsvormen laten lopen? Zijn er bedrijven die door de Drechtsteden zich uiteindelijk niet in Sliedrecht hebben gevestigd?

Slydregt.NU stelt de Sliedrechter centraal. De gemeente moet zich terugtrekken op haar kerntaken en de burger zoveel mogelijk faciliteren om zijn leven in dit verband zelf vorm te geven. Het komt dus aan op maatwerk en zorgvuldige afweging van de belangen van de burger met behulp van een klein lokaal team. In het verleden is gebleken dat hier nog wel iets te verbeteren is. Door de constructie van het openbaar lichaam Drechtsteden wordt de burger de mogelijkheid ontnomen om zijn eigen wethouder aan te spreken op zijn politieke verantwoordelijkheid voor het door hem gevoerde beleid. Het openbaar lichaam Drechtsteden moet zich beperken tot de functie van “shared service centrum” en kan niet worden belast met politieke verantwoordelijkheid. Het shared service  centrum moet slechts kennis en/of diensten tegen kostprijs aanbieden aan de aangesloten gemeenten. Wat Slydregt.NU betreft mag dit ook aan andere gemeenten. Drechtsteden kan in dit kader zo nodig diensten publiek – privaat inhuren De aangesloten gemeenten zijn – desgewenst – vrij om coalities met derde(n) aan te gaan. Drechtsteden kan voort functioneren als overlegplatform voor strategische samenwerking betreffende de gemeenten overstijgende belangen.

Voorzitter,

Het is op grond van het vorenstaande dat Slydregt.NU uit de drie opties kiest hierin voor optie 3. Samenwerken op het sociale domein en in de bedrijfsvoering gaat goed. Maar ruimtelijk economisch is het ieder voor zich als u dit rapport goed doorleest. Sliedrecht wordt in dit rapport weggezet als defensief, een gemeente die te veel gehecht is aan zijn zelfstandigheid. Slydregt.NU vat dit op als een compliment een gemeente moet staan voor zijn bevoegdheden als men te veel bevoegdheden uitbesteed dan wordt men te veel afhankelijk van derden. Op het gebied van infrastructuur moet Sliedrecht uiteraard wel samenwerken als het over de A15, N3 en A16 gaat omdat deze wegen de ontwikkeling van Sliedrecht als gemeente raken. Als u kijkt naar het vestigen van bedrijven in de regio trekt Dordrecht alles naar zich toe als ‘’centrumgemeente’’ aan deze samenwerking heeft Sliedrecht dus niks. De Sliedrechtse burger moet zijn eigen politici ter verantwoording kunnen roepen voor het door hen gevoerde beleid. Het uitbesteden oftewel het mandateren van besluitvorming is uit de boze. Wij zijn niet voor een dicht getimmerd ruimtelijk-economisch model wij vinden dat daar te veel zelfstandigheid mee wordt opgegeven alleen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid vindt Slydregt.NU dit acceptabel. Voor de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat is iedere gemeente zelf verantwoordelijk. De geschiedenis leert ons dat gebieden pas tot ontwikkeling komen door competitie en een dicht getimmerde samenwerking zal juist tot een verzameling van onaantrekkelijke eenheidsworsten leiden.

IMG_9836

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s